Elementy systemu motywacyjnego w budowaniu ścieżki rozwoju żołnierzy zawodowych wojska polskiego na przykładzie jednostki xyz

24 kwietnia 2022 0 Przez administrator


Wstęp……….4

Zarządzanie zasobami ludzkimi – przegląd literatury
1.1. Istota zasobów ludzkich ……….13
1.2. Rola zasobów ludzkich w organizacji………. 19
1.3. Modele teoretyczne zarządzania zasobami ludzkimi ……….20
1.4. Czynniki wpływające na zarządzanie zasobami ludzkimi………. 25

Rozdział 2
Budowanie ścieżki kariery zawodowej w systemie motywacyjnym

2.1. Pojecie, definicja motywacji, motywowania oraz systemu motywacyjnego………. 27
2.2. Wybrane teorie motywacji ……….32
2.2.1. Teorie treści ……….33
2.2.2. Teorie proces ……….37
2.2.3. Teorie wzmocnienia………. 39
2.3. Instrumenty motywowania pracowników………. 43
2.4. Płacowe instrumenty motywowania ……….44
2.5. Pozapłacowe instrumenty motywowania………. 48
2.6. Etapy w procesie budowania rozwoju zawodowego ……….50
2.7. Narzędzia i rozwiązania w kształtowaniu ścieżki kariery zawodowej………. 56
2.8. Metody oceny ścieżki rozwoju zawodowego ……….59

Rozdział 3
Charakterystyka jednostki Wojska Polskiego nr xxxx w Chełmie

3.1. Aspekty prawne funkcjonowania jednostek wojskowych w Polsce………. 60
3.2. Struktura Wojska Polskiego ……….61
3.3. Geneza i rozwój jednostki WP w Chełmie ……….63
3.4. Struktura i zasoby Jednostki………. 64

Rozdział 4
Funkcjonowanie systemu motywacyjnego w kształtowaniu rozwoju zawodowego żołnierzy w jednostce wojskowej

4.1. Struktura systemu motywacyjnego w wojsku ……….65
4.2. Elementy systemu motywacyjnego wpływające na karierę zawodową żołnierzy zawodowych ……….68
4.3. Proces rozwoju kariery zawodowej żołnierza zawodowego ……….73

Rozdział 5
Elementy systemu motywacyjnego w budowie ścieżki rozwoju zawodowego w opinii żołnierzy Jednostki WP w Chełmie

5.2. Analiza statusu społeczno-ekonomicznego………. 80
5.3. Wyniki badań ……….84
5.4. Wnioski ……….97

Zakończenie ……….100
Bibliografia ……….103
Streszczenie ……….110
Spis rysunków ……….111
Spis tabel ……….111
Spis wykresów ……….111
Załącznik………. 113