Manipulacja w komunikacji niewerbalnej na przykładzie programów telewizyjnych.


Wstęp……….2

Rozdział 1.
Definicje pojęć

1.1. Definicje manipulacji……….4
1.2. Rodzaje manipulacji
1.3. Manipulacja a wywieranie wpływu i perswazja


Rozdział 2.
Komunikacja pozawerbalna w telewizji……….19

2.1. Definicje komunikacji pozawerbalnej
2.2. Rodzaje komunikacji pozawerbalnej
2.3. Pojęcie telewizji i jej rola w życiu społeczno-politycznym


Rozdział 3.
Metodologia badań własnych……….36

3.1. Cele badawcze
3.2. Problemy i hipotezy badawcze
3.3. Metoda i technika badań
3.4. Organizacja i przebieg badań


Rozdział 4.
Analiza technik manipulacyjnych w komunikacji pozawerbalnej……….51

4.1. Analiza komunikacji niewerbalnej w omawianych programach
4.2. Identyfikacja i interpretacja elementów komunikacji niewerbalnej mających intencje manipulacyjne


Podsumowanie i wnioski ……….71
Bibliografia


Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>