Analiza finansowa w ocenie grupy kapitałowej na przykładzie przedsiębiorstwa XYZ Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy


Rozdział I.
Metodyka analiz sporządzanych w przedsiębiorstwie

1.1. Pojęcie analizy ekonomicznej……….2
1.2. Miejsce analizy finansowej w systemie analiz……….7
1.3. Źródła danych potrzebne do analizy finansowej……….10
1.4. Metody rachunkowe wykorzystane w analizach……….13


Rozdział II.
Analiza wskaźnikowa przedsiębiorstwa

2.1. Analiza wskaźnikowa – elementem analizy finansowej……….18
2.2. Analiza płynności……….20
2.3. Analiza sprawności działania……….23
2.4. Ocena stopnia zadłużenia przedsiębiorstwa……….26
2.5. Analiza rentowności……….31


Rozdział III.
Sprawozdanie finansowe przedsiębiorstwa XYZ jako źródło informacji o posiadanym kapitale

3.1. Historia powstania przedsiębiorstwa……….35
3.2. Przedmiot działalności……….41
3.3. Omówienie zasad konsolidacji……….45
3.4. Ocena sytuacji majątkowo – kapitałowej na podstawie analizy bilansu oraz rachunku zysków i strat……….48
3.5. Ocena sytuacji przedsiębiorstwa na podstawie analizy wskaźnikowej……….60
3.6. Zasady polityki księgowej stosowane w grupie kapitałowej XYZ 63
3.7. Analiza sytuacji rynkowej – główni konkurenci……….69
3.8. Podsumowanie wyników……….72


Zakończenie i wnioski……….75
Bibliografia……….76

Oceń