Analiza i ocena systemu motywacyjnego służb mundurowych na przykładzie polskiej Policji Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

10 listopada 2019 Off Przez administrator

Wstęp

Rozdział I
Motywacja i motywowanie w ujęciu literatury przedmiotu

1.1 Pojęcie i istota motywacji pracowników………..4
1.2 Modelowe ujęcie motywacji………..8
1.3 Koncepcje motywacji do pracy………..12
1.3.1 Teoria treści………..13
1.3.2 Teoria procesu………..17
1.3.3 Teorie ukierunkowane na środki motywacji………..20
1.4 Współczesne modele motywacji………..21

Rozdział II
Motywatory w organizacji

2.1 Potrzeby pracownicze a odmienność pokoleniowa………..23
2.2 Klasyfikacja narzędzi motywacyjnych………..25
2.2.1. Płacowe czynniki motywacyjne………..28
2.2.2. Pozapłacowe czynniki motywacyjne………..30

Rozdział III
Charakterystyka pracy Policji

3.1. Pojęcie i struktura organizacyjna w Policji………..33
3.2. Zasady przyznawania wynagrodzeń………..37
3.3. Motywatory w Policji………..39

Rozdział IV
Analiza i ocena systemu motywacyjnego w Polskiej Policji- badania własne

4.1. Cele, hipotezy i metodologia badań………..42
4.2 Prezentacja i analiza wyników badań………..43
4.3 Wnioski z badań nad systemem motywacyjnym w strukturach Policji………..62
4.4. Propozycje usprawnienia systemu motywacyjnego w Policji………..64

Zakończenie………..65
Bibliografia………..66
Spis rysunków………..69
Spis tabel………..69
Spis wykresów………..70
Załączniki………..71

Oceń