Aspiracje edukacyjne młodzieży szkól gimnazjalnych na przykładzie badan wlasnych

Zobacz 11000 prac w jednym miejscu! Prace magisterskie, licencjackie, dyplomowe jako gotowe wzory i przykładowe prace naukowe. Za darmo temat, spis treści, plan pracy.


Wstęp

Rozdzial 1.
Zmiany organizacyjne szkolnictwa a efekty funkcjonowania szkoly.

1.1. Reforma oswiaty i jej zalozenia .
1.2. Spoleczny system wartosci a zadania systemu oswiaty.
1.3. Kryteria oceny i diagnozy efektywnosci instytucji oswiatowych.


Rozdzial 2.
Społeczne podstawy rozwoju oswiaty.

2.1. Równosc w oswiacie a równosc spoleczna.
2.2. Charakterystyka wybranych barier do realizacji zyciowych dazen – doskonalenie efektywnosci szkoly jako instytucji społecznej.


Rozdzial 3.
Problemy pojeciowe aspiracji i jej terminologiczne propozycje.

3.1. Pojecie aspiracji i jej rodzaje.
3.2. Psychologiczne, socjologiczne i pedagogiczne uwarunkowania aspiracji.
3.3. Szkola a wpływ rodziców i rówiesników na formowanie się aspiracji.


Rozdzial 4.
Metodologia badan wlasnych.

4.1. Cele; problemy; hipotezy badawcze.
4.2. Metody; techniki; narzedzia stosowane w pracy.
4.3. Organizacja i przebieg badan.


Rozdzial 5.
Analiza wyników badan.

5.1. Wybór szkoly, zawodu i przyszlej pracy w opinii uczniów.
5.2. Informacje o uczniach i rodzicach.
5.3. Analiza porównawcza badan.


Zakończenie.

Bibliografia

Aneksy.