Rola motywacji pozafinansowej w dobie rynku pracownika na przykładzie wybranego przedsiębiorstwa z sektora IT Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

30 listopada 2021 0 Przez administrator


Wstęp………3

1. Teoretyczne podstawy zarządzania zasobami ludzkimi we współczesnych przedsiębiorstwach
1.1. Miejsce czynnika ludzkiego w organizacji ………4
1.2. Pojęcie, cele i znaczenie zarządzania zasobami ludzkimi……… 5
1.3. Ewolucja koncepcji zarządzania personelem……… 7
1.4. „Rynek” pracownika……… 12

2. Motywowanie pracowników

2.1. Istota motywacji ………15
2.2. Przyczyny i skutki utraty motywacji……… 17
2.3. Metody motywacji……… 20
2.4 Pozapłacowe czynniki motywacji……… 27
2.5. Specyfika motywacji na „rynku pracownika”……… 30

3. Charakterystyka przedsiębiorstwa

3.1. Opis badanej jednostki – historia, misja i wizja, struktura organizacyjna……… 33
3.2. Polityka płacowa przedsiębiorstwa ………42
3.3. Stosowane metody motywacji pozafinansowej ………46

4. Analiza znaczenia motywacji pozafinansowej na przykładzie wybranego przedsiębiorstwa z branży IT

4.1. Założenia badawcze – cel i przedmiot badań, problemy i hipotezy badawcze ………51
4.2. Charakterystyka badanej grupy, organizacja i przebieg badań ………53
4.3. Wyniki badania ankietowego……… 57
4.2. Wnioski z przeprowadzonych badań ………79

Zakończenie ………81
Bibliografia………82

Oceń