Motywacja i ocena jako element zarządzania pracownikami na przykładzie wybranego przedsiębiorstwa

24 kwietnia 2022 0 Przez administrator


Wstęp………. 3

Rozdział I
Istota zarządzania zasobami ludzkimi w świetle literatury

1.1 Geneza, pojęcie, cele i zasady zarządzania zasobami ludzkimi ……….5
1.2. Obszary zarządzania zasobami ludzkimi ……….10
1.3. Charakterystyka modeli kształtujących koncepcję zarządzania zasobami ludzkimi ……….15

Rozdział II
Teoretyczne podstawy motywacji

2.1. Pojęcie motywowania i jego znaczenie ……….21
2.2. Teorie motywacji………. 23
2.3. Sposoby motywacji pracowników………. 28
2.4. System motywacyjny ……….32

Rozdział III
Charakterystyka badanej organizacji

3.1. Powstanie i rozwój Echo Investment ……….36
3.2. Zakres działalności………. 44
3.3. Struktura zatrudnienia ……….47
3.4. Pozyskiwanie pracowników w organizacji………. 49

Rozdział IV
System motywowania i oceny pracowników w badanym przedsiębiorstwie

4.1. System oceny pracowników w badanej organizacji ………..54
4.2. System motywacyjny w badanym przedsiębiorstwie ……….57
4.3. Metodyka badań ……….59
4.4. Ocena systemu oceniania i systemu motywacyjnego przez pracowników firmy ………..62
4.4.1. Motywatory stosowane w organizacji w opinii pracowników Echo Investment ……….62
4.4.2. Kategorie motywatorów najbardziej i najmniej pożądanych przez pracowników ……….65
4.4.3. Ocena systemu motywacji w Echo Investment ……….74

Zakończenie i wnioski ………..78
Bibliografia ………..81
Spis rysunków tabel i wykresów ………..85
Oświadczenie