Tag: promocja

Promocja karmienia piersią jako ważne działanie na rzecz zdrowia publicznego

Przez administrator

1. Wprowadzenie – zasady żywienia niemowląt i dzieci (EPHOs) 2. Cel pracy 3. Metoda i materiał 4. Wstęp 4.1. Karmienie piersią 4.1.1. Fizjologia wydzielania mleka 4.1.2. Skład mleka matki 4.2. Znaczenie karmienia piersią 4.2.1. Znaczenie żywieniowe 4.2.2. Znaczenie psychologiczne 4.2.3. Znaczenie dla rozwoju dziecka. Zapobieganie chorobom 4.3. Aspekty praktyczne karmienia piersią 4.3.1. Początek i koniec karmienia (przyuczenie matki i dziecka , odstawienie) 4.3.2. Kiedy nie można karmić: choroby matki, choroby dziecka 4.3.3. Przyjmowanie leków a karmienie 4.3.4. Przerywanie i wznawianie karmienia 4.3.5. Banki mleka 4.4. Zasady promocji karmienia piersią 5. Wyniki badań własnych 6. Omówienie wyników Bibliografia Aneks-ankieta

Promocja wewnątrzorganizacyjnej kultury bhp, jako strategi budowania bezpiecznego środowiska pracy

Przez administrator

Cel i zakres pracy Rozdział 1 Bezpieczeńśtwo i higiena pracy w środowisku polskich przedsiębiorstw 1.1. Wypadek przy pracy – definicja i analiza pojęć 1.1.1. Wykaz statystyczny wypadków w polskich organizacjach i przedsiębiorstwach 1.1.2. Okoliczności oraz przyczyny wypadków przy pracy 1.2. Choroby zawodowe – przedstawienie problematyki podmiotu Rozdział 2 Kultura bezpieczeństwa i higieny pracy w przedsiębiorstwach 2.1. Pojęcie kultury bezpieczeństwa w ujęciu organizacyjnym 2.2. Rozbieżność kultury bezpieczeństwa względem organizacyjnej 2.3. Budowanie kultury bezpieczeństwa i higieny pracy w przedsiębiorstwie Rozdział 3 Metodyka promocji szerzenia kultury bezpieczeństwa w przedsiębiorstwie 3.1. Definicja i analiza pojęcia promocji 3.2. Wewnętrzny marketing i promocja kultury BHP w…

Promocja usług bankowych na przykładzie Polbanku EFG.

Przez administrator

Wstęp……….4 Rozdział I Teoretyczne problemy związane z marketingiem 1.1 Istota i znaczenie marketingu………. 6 1.2 Produkt ……….11 1.3 Promocja ……….13 1.4 Cena ……….17 1.5 Dystrybucja ……….19 Rozdział II Charakterystyka Polbanku i jego otoczenia 2.1 Ogólna charakterystyka Polbanku ……….21 2.2 Działalność marketingowa Polbanku ……….25 2.3 Otoczenie makroekonomiczne………. 31 2.4 Opis mikrootoczenia banku ……….36 2.5 Analiza SWOT………. 41 Rozdział III Badania działań marketingowych na przykładzie jednostki Polbanku w XYZ 3.1 Metodologia i założenia badań ……….48 3.2 Prezentacja wyników badań ……….49 3.3 Analiza otrzymanych wyników………. 56 Zakończenie ……….64 Bibliografia ……….67 Spis tabel, wykresów i rysunków ……….69 Spis tabel ……….69 Spis wykresów ……….69 Spis…

Promocja wydarzen muzycznych w mediach spolecznosciowych na przykladzie Open’er festival

Przez administrator

Wstep………4 Rozdzial I Promocja wydarzen kulturalnych 1.1. Pojecie i historia promocji……… 7 1.2. Funkcje promocji……… 10 1.3. Metody i narzedzia promocji……… 12 1.4. Wydarzenia kulturalne, jako przedmiot promocji……… 20 Rozdzial II Media spolecznosciowe jako narzedzie i przestrzen promocji 2.1. Pojecie mediów spolecznosciowych or?z ich genez? ………26 2.2. Rodz?je mediów spolecznosciowych……… 33 2.3. Zastosowanie promocji w mediach spolecznosciowych……… 39 Rozdzial III Open’er festival 3.1. Geneza i historia festiwalu……… 43 3.2. Charakterystyka wydarzenia i jego cele ………50 3.3. Repertuar festiwalu oraz frekwencja……… 55 Rozdzial IV Wydarzenia muzyczne Open’er festivalu i ich promocja w mediach spolecznosciowych 4.1. Media spolecznosciowe w promocji wydarzen festiwalu…………

Promocja w kształtowaniu wizerunku biura podróży ITAKA

Przez administrator

Wstęp…………4 Rozdział I Promocja jako narzędzie kształtowania wizerunku przedsiębiorstwa turystycznego 1. Istota promocji oraz jej cele i funkcje …………7 2. Promocja jako instrument marketingu-mix …………11 3. Specyfika promocji przedsiębiorstwa turystycznego………… 12 4. Kompozycja tradycyjnych instrumentów promocji………… 13 5. Nowoczesne narzędzia promocji …………24 Rozdział II Kształtowanie wizerunku przedsiębiorstwa usługowego 1. Pojęcie wizerunku i jego funkcje …………26 2. Model kreowania spójnego wizerunku przedsiębiorstwa …………29 3. Rodzaje wizerunku przedsiębiorstwa………… 31 4. Wizerunek a tożsamość przedsiębiorstwa………… 33 5. Instrumenty promocji w kształtowaniu wizerunku przedsiębiorstwa………… 36 Rozdział III Biura Podróży ITAKA jako podmiot rynku turystycznego 1. Profil działalności Biura Podróży ITAKA………… 45 2. Historia i…

Instrumenty marketingu oraz promocja w kreowaniu wizerunku rynku ubezpieczeniowego

Przez administrator

Wstęp Rozdział I Metodologiczne ujęcie marketingu 1.1. Pojęcie i ewolucja marketingu 1.2. Podstawowe elementy marketingu i ich charakterystyka 1.3. Kształtowanie strategii marketingowych 1.3.1. Analiza otoczenia 1.3.2. Analiza SWOT 1.4. Znaczenie marketingu w rozwoju przedsiębiorstw Rozdział II Marketing w działalności ubezpieczeniowej 2.1. Badania i segmentacja rynku 2.2. Marketing-mix w działalności ubezpieczeniowej 2.3. Determinanty wyboru i zakupu ubezpieczenia 2.4. Konkurencja na rynku ubezpieczeń Rozdział III Promocja jako główne narzędzie ekspansji firmy 3.1. Funkcje promocji 3.2. Narzędzia polityki promocji 3.2.1. Reklama 3.2.2. Sprzedaż osobista 3.2.3. Promocja dodatkowa 3.2.4. Public relations 3.3. Projektowanie strategii promocji w zakładach ubezpieczeń Rozdział IV Badanie poziomu wiedzy obywateli…

Promocja regionu XYZ w związku z wejściem Polski do UE

Przez administrator

Wstęp 3 Rozdział 1. Unia Europejska i jej instytucje 1.1. Podstawowe informacje o Unii Europejskiej ……….5 1.2. Instytucje europejskie………. 10 Rozdział 2. Rozwój stosunków między Polską a Unią Europejską 2.1. Kalendarium procesu integracji ……….17 2.2. Kwestie regionalne w Unii Europejskiej……….26 2.3. Opinia mieszkańców X na temat przystąpienia Polski do Unii Europejskiej………. 28 Rozdział 3. Wybrane przykłady współpracy z Unią Europejską i innymi organizacjami 3.1. Programy pomocowe Unii Europejskiej na rzecz wsparcia przemian strukturalnych w Polsce ……….30 3.2. Współpraca z innymi organizacjami ……….38 3.3. Miasta partnerskie………. 42 Rozdział 4. Teoretyczne podstawy promocji regionów………. 43 Rozdział 5. Promocja miasta na przykładzie X…

Promocja książki na łamach 'Rzeczypospolitej’

Przez administrator

Wstęp………3 Rozdział I. Geneza i struktura 'Rzeczypospolitej’. 1.1 Początki 'Rzeczypospolitej’. Miejsce pisma na polskim rynku piśmienniczym……….5 1.2 Struktura 'Rzeczypospolitej’………14 1.3 Różnorodność i poczytność dodatków 'Rzeczypospolitej’………15 Rozdział II. Rzecz o książkach jako dodatek recenzyjny 2004-2006 2.1 Historia dodatku literackiego……….18 2.2 Budowa dodatku 'Rzecz o książkach’……….23 2.3 Formy upowszechniania książki na łamach 'Rzeczypospolitej’……….26 Rozdział III. Preferencje literackie w 'Rzeczy o książkach’ w latach 2004-2006. Preferencje literackie w 'Rzeczy o książkach’ w latach 2004-2006. 3.1 Lista bestsellerów reklamowych książek……….42 3.2 Recenzje……….46 3.3 Ogłoszenia reklamowe……….65 Zakończenie………69 Bibliografia………70 Załączniki………75

Promocja Usług Turystycznych na przykładzie biura podróży 'Panorama – Tour’

Przez administrator

Wstęp Rozdział I Turystyka 1. Geneza turystyki 2. Funkcje turystyki 3. Usługi turystyczne 4. Czynniki wpływające na rozwój turystyki Rozdział II Marketing w turystyce 1. Charakterystyka marketingu 2. Rola marketingu 3. Usługi a marketing mix 4. Koncepcje marketingu 5. Promocja Rozdział III Promocja w turystyce 1. Charakterystyka Biura Podróży 'Panorama – Tour’ 2. Charakterystyka usług oferowanych przez Biuro Podróży 'Panorama – Tour’ 3. Stosowane metody promocji przez Biuro Podróży 'Panorama – Tour’ Zakończenie Bibliografia Spis tabel i wykresów Aneks

Promocja zatrudnienia w latach 2004-2007 na przykładzie działań PUP w XYZ.

Przez administrator

Wstęp……….3 Rozdział I. Zarys problematyki bezrobocia 1. Bezrobocie – aspekty pojęciowe……….7 2. Bezrobocie jako zjawisko społeczne……….15 Rozdział II. Polityka zatrudnienia w Polsce 1. Charakterystyka polskiego bezrobocia……….26 2. Promocja zatrudnienia – rozwiązania prawne……….34 3. Aktywna polityka zatrudnienia i jej instrumenty……….42 Rozdział III. Lokalny rynek pracy w latach 2004-2007 1. Uwarunkowania społeczno – gospodarcze……….51 2. Wielkość i struktura bezrobocia……….58 Rozdział IV.Działalność PUP w XYZ 1. Promocja zatrudnienia w latach 2004 – 2007……….69 2. Programy aktywizujące zrealizowane przy udziale funduszy unijnych……….77 3. Sposoby i ocena efektów promocji zatrudnienia……….82 Zakończenie……….86 Spis tabel……….89 Spis wykresów……….91 Bibliografia……….92

Promocja zdrowia w mediach lokalnych na przykładzie analizy artykułów z Ekspressu XYZ w latach 2009-2010.

Przez administrator

Streszczenie……….4 Wstęp……….5 Rozdział I. Zagadnienia dotyczące promowania zdrowia przez środki masowego przekazu w świetle literatury. 1.1. Geneza promocji zdrowia……….8 1.2. Sposoby definiowania promocji zdrowia……….12 1.3. Promocja zdrowia a edukacja zdrowotna i prewencja……….16 1.4. Strategie działania promocji zdrowia……….19 1.5. Narodowy Program Zdrowia jako kierunkowskaz działań z zakresu promocji zdrowia……….24 1.6. Istota komunikowania masowego……….27 1.7. Prasa, jako podstawowy środek masowego przekazu……….30 1.8. Funkcje prasy a promowanie wartości zdrowia……….33 Rozdział II. Metodologia badań własnych. 2.1. Przedmiot i cel badań……….38 2.2. Problemy i hipotezy badawcze……….39 2.3. Badane zmienne i ich wskaźniki……….43 2.4. Metody, techniki i narzędzia badawcze……….46 Rozdział III. Analiza badań własnych. 3.1. Charakterystyka…

Promocja w branży muzycznej na przykładzie zespołu XYZ.

Przez administrator

Wstęp. Rozdział I. Promocja w branży muzycznej. 1.1. Pojęcie i istota promocji. 1.2. Instrumenty promocji w branży muzycznej. 1.3. Specyfika promocji w branży muzycznej. Rozdział II. Charakterystyka zespołu XYZ. 2.1. Historia zespołu. 2.2. Profil działalności zespołu. 2.3. Wizerunek zespołu na rynku muzycznym. Rozdział III. Działania promocyjne w zespole XYZ. 3.1. Reklama zespołu XYZ. 3.2. Wizerunek jako element promocji zespołu. 3.3. Rola menedżera w promocji zespołu. Zakończenie Bibliografia

Karta Praw Podstawowych jako promocja praw człowieka w państwach Unii Europejskiej.

Przez administrator

Wstęp Rozdział 1 Unia Europejska – geneza, historia, cele 1.1. Geneza i historia powstania Unii Europejskiej 1.1.1. Idee przed rokiem 1945 1.1.2. Idee po roku 1945 1.1.3. Kalendarium historii powstawania Unii Europejskiej 1.2. Cele działania Unii Europejskiej 1.2.1. Cele współpracy w obszarze Unii Europejskiej Rozdział 2 Geneza Karty Praw Podstawowych i traktaty reformujące ją 2.1. Prawa podstawowe wewnątrz UE dotyczące praw człowieka 2.1.1. Karta Praw Podstawowych 2.1.2. Godność 2.1.3. Wolność 2.1.4. Równość 2.1.5. Prawa obywatelskie 2.1.6. Sprawiedliwość 2.1.7. Geneza Karty Praw Podstawowych 2.2. Traktaty dotyczące Karty Praw Podstawowych 2.2.1. Traktat nicejski 2.2.3. Traktat lizboński Rozdział 3 Spory i dyskusje wokół…

Promocja usług bankowych (Przykład Banku PKO S.A.)

Przez administrator

Wstęp …………3 Rozdział 1 Zarządzanie marketingiem w przedsiębiorstwie 1.1 Istota marketingu………… 5 1.2 Istota promocji …………10 1.2.1 Reklama …………10 1.2.2 Public relations………… 18 1.2.3 Sprzedaż osobista …………24 1.2.4 Promocja sprzedaży …………29 Rozdział 2 Bank XYZ. Jako podmiot na rynku bankowym 2.1 System bankowy w Polsce …………33 2.2 Sektor bankowy w Polsce………… 36 2.3 Charakterystyka Banku XYZ…………. 41 2.3.1 Rys historyczny banku …………41 2.3.2 Kapitał Banku XYZ. …………46 2.3.3 Struktura organizacyjna Zarząd XYZ…………. 47 2.4 Produkty i promocje Banku XYZ …………50 2.5 Organizacja działań promocyjnych w strategii banku………… 53 Rozdział 3 Skuteczność promocji usług banku pko w świetle badań 3.1 Metodologia…

Ocena współzależności pomiędzy polskimi markami na rynku turystycznym w Polsce

Przez administrator

Wstęp……….3 Rozdział 1 Marka jako wizerunek produktu. 1.1. Sposoby rozumienia marki……….5 1.2. Wskaźnik świadomości istnienia marki………..14 1.3. Uwarunkowania zasięgu marki i sposoby jej promowania……….17 Rozdział 2 Pojęcie i gospodarcze znaczenie turystyki. 2.1. Turystyka jako sektor gospodarki……….22 2.2. Pojęcie i charakterystyka wybranych form turystyki………..28 2.3 Rynek usług turystycznych i jego funkcjonowanie……….37 2.3.1. Mierniki podaży turystycznej……….37 2.3.2 Mierniki popytu turystycznego………..41 2.3.3 Pomiar satysfakcji klientów oraz jakości usług turystycznych………..44 2.4. Oddziaływanie turystyki na gospodarkę narodową……….51 Rozdział 3 Postrzeganie polskiej marki na rynku turystycznym w Polsce. 3.1. Ciechocinek jako miejscowość turystyczna………..57 3.2. Metodyka badania………..61 3.3. Charakterystyka zbiorowości………..62 3.4. Analiza wyników………..64 3.5.Wnioski i rekomendacje……….75 Zakończenie………..77…

Formy promocji turystyki w Polsce

Przez administrator

Wstęp………. 5 Rozdział I Rynek w turystyce 1.1. Charakterystyka rynku usług turystycznych ……….7 1.2. Analiza i określenie sektorów rynku w turystyce……….12 1.3. Struktura informacyjna w turystyce……….18 Rozdział II Marketing w turystyce 2.1. Marketing i jego rola w turystyce……….21 2.2. Idee marketingu……….29 2.3. Usługi turystyczne a marketing – mix……….32 2.4. Promocja na rynku turystycznym……….34 Rozdział III Internet – nowoczesna forma rozwoju turystyki w Polsce 3.1. Charakterystyka Internetu i jego wpływ na społeczeństwo……….46 3.2. Definicja e-turystyki……….48 3.3. Społeczeństwo informacyjne……….50 3.4. Biznes elektroniczny na polskim i światowym rynku……….52 Rozdział IV Analiza badań własnych 4.1. Metodologia badań własnych……….56 4.1.1. Rola metodologii……….56 4.1.2. Przedmiot i…

Skuteczność działania promocji i reklamy w pośrednictwie nieruchomości na przykładzie firmy Home Broker

Przez administrator

Wstęp………4 Rozdział I Charakterystyka rynku nieruchomości w Polsce 1.1. Sytuacja na polskim rynku mieszkaniowym w ostatnich latach……… 11 1.2. Czynniki kształtujące rynek nieruchomości w Polsce w przyszłości……… 14 Rozdział II Rola pośredników na rynku nieruchomości 2.1. Konkurencja na rynku nieruchomości ………19 2.2. Zdobywanie przewagi konkurencyjnej na rynku nieruchomości……… 20 Rozdział III Działania marketingowe mające na celu pozyskanie klienta 3.1. Marketing ………25 3.2. Marketing usług……… 44 3.3. Marketing w firmie pośrednictwa nieruchomościami ………46 Rozdział IV Badania własne 4.1. Cel i przebieg badań ( Metodologia)……… 55 4.2. Analiza danych ………58 4.3. Omówienie wyników……… 63 Zakończenie ………73 Bibliografia ………59 Spis tabel i rysunków…

Promocja skituringu na obszarze wschodniej części Beskidu Żywieckiego

Przez administrator

Wstęp Rozdział I Turystyka górska- informacje ogólne 1.1 Turystyka- wyjaśnienie pojęcia 1.2 Charakterystyka turystyki górskiej 1.2.1 Zasady bezpiecznej turystyki górskiej 1.3 Miejsce narciarstwa wśród innych aktywności turystów górskich Rozdział II Skituring 2.1. Ogólna charakterystyka 2.2. Sprzęt skiturowy 2.3. Rozwój skituringu w Polsce Rozdział III Beskid Żywiecki 3.1. Ogólna charakterystyka (topografia, krajobraz) 3.2. Ruch turystyczny w Beskidzie Żywieckim 3.3. Charakterystyka wschodniej części Beskidu Żywieckiego 3.4. Formy ochrony przyrody we wschodniej części Beskidu Żywieckiego Rozdział IV Promocja skituringu, jako formy spędzania czasu i rekreacji 5.1 Marketing i promocja w turystyce górskiej 5.2 Rola reklamy w promowaniu skituringu 5.3 Ski touring, jako element…

Promocja województwa opolskiego poprzez sport i kulturę fizyczną

Przez administrator

Wstęp Rozdział I Marketing terytorialny 1.1. Pojęcie marketingu 1.2. Marketing miast i regionów 1.3. Pojęcie promocji Rozdział II Promocja w sporcie 2.1. Geneza sportu 2.2. Sport w mediach i kulturze 2.3. Sport jako promocja regionu Rozdział III Sportowa Opolszczyzna 3.1. Charakterystyka regionu 3.2. Historia sportu opolskiego 3.3. Promocja sportu opolskiego Zakończenie Bibliografia Inne źródła informacji Spis tabel Spis rysunków Spis stron internetowych

Marketing w sporcie na przykładzie klubu XYZ

Przez administrator

Wstęp Rozdział I Marketing sportowy – aspekt teoretyczny 1. Klub sportowy a marketing………6 1.1. Marketing sportowy……..6 1.2. Kluby sportowe jako organizacje oraz źródła ich przychodów…….. 9 1.3. Koncepcje działalności marketingowej w klubach sportowych ……..13 2. Elementy marketingu sportowego…….. 14 2.1. Produkt sportowy ……..14 2.2. Cena produktu sportowego ……..19 2.3. Dystrybucja – dystrybucja biletów i obiektu sportowego ……..20 2.4. Promocja ……..22 2.5. Sponsoring sportowy – rodzaje i znaczenie…….. 25 Rozdział II Marketing sportowy w polskich klubach siatkarskich 1. Rys historyczny rozwoju marketingu sportowego w polskich klubach…….. 28 2. Prowadzenie działalności marketingowej w klubach siatkarskich…….. 28 3. Wykorzystywane środki reklamowe i ocena…

Product placement jako narzędzie promocji

Przez administrator

Wstęp Rozdział 1 Pojęcie oraz historia product placement’u 1.1 Definicja product placement oraz jej wyjaśnienie 1.2. Historia product placement – czyli jak to się wszystko zaczęło 1.2.1. Początki lokowania produktu w mediach światowych 1.2.2. Historia product placement w polskich mediach Rozdział 2 Product placement i jego występowanie w mediach masowych 2.1. Film pełnometrażowy 2.2. Telewizja (Seriale) 2.3. Radio 2.4. Prasa drukowana Rozdział 3 Pojawienie się product placement w nowych mediach 3.1. Lokowanie produktu w Internecie 3.2. Product placement w grach Zakończenie Bibliografia Opis zawartości pracy: Celem niniejszej pracy jest przybliżenie pojęcia product placement oraz opisanie pokrótce jego występowania w mediach…

Promocja Polski za granicą – wymiar instytucjonalny, ocena i wnioski

Przez administrator

Wstęp………3 Rozdział 1 Terminologia i geneza promocji 1.1 Definicje promocje………5 1.2 Rodzaje działań promocyjnych………6 1.3 Strategie promocyjne………10 1.4. Prawne i kulturowe uwarunkowania promocji. Makro i mikrootoczenie przedsiębiorstwa………11 Rozdział 2 Promocja Polski –wymiar instytucjonalny 2.1 Instytucje zajmujące się promocją Polski………15 2.1.1. Polska organizacja turystyczna………15 2.1.2. PAIZ………18 2.1.3. Ministerstwo Kultury Polski i dziedzictwa narodowego………20 2.1.4. Polski instytut filmowy oraz promocja polskich filmów za granicą)………21 2.2 Rola i zaangażowanie instytucji publicznych w promocję gospodarczą………22 Rozdział 3 Regionalny wymiar promocji 3.1. Promocja Polski w poszczególnych województwach………27 3.2. Strategia promocji Polski za granicą………39 3.3. Problemy z wypracowaniem wspólnej strategii Polski za granicą………41 Podsumowanie………44 Literatura………46 Spis…

Nachalny product placement w polskich serialach

Przez administrator

Wstęp………..3 Rozdział 1 Znaczenie product placement w budowaniu komunikatu reklamowego 1.1. Płatne komunikaty reklamowe w mediach jako forma komunikacji marketingowej ………..5 1.2. Pojęcie product placement (lokowania produktu) i jego stosowanie w mass mediach ………..10 1.3. Przepisy prawne dotyczące lokowania tematu i produktu ………..15 1.4. Sposoby lokowania produktu w przekazie telewizyjnym ………..17 Rozdział 2 Product placement w serialach 2.1. Product placement w produkcjach zagranicznych ………..20 2.2. Historia lokowania produktów w polskich serialach……….. 23 2.3. Koszty product placement w polskich serialach……….. 28 Rozdział 3 Analiza metod lokowania produktu w polskich serialach 3.1. Cel i metoda badania ………..33 3.2. Lokowanie produktu w polskich…