Tag: wykorzystaniem

Stymulowanie rozwoju plastycznego u dzieci w wieku przedszkolnym z wykorzystaniem wybranych technik malarskich

Przez administrator

Wstęp Rozdział I Rozwój przez twórczość 1.1. Malarstwo, jako forma aktywności twórczej 1.1.1. Historia malarstwa 1.1.2. Charakterystyka malarstwa 1.1.3. Malarstwo abstrakcyjne Rozdział II Wspomaganie rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym 2.1. Rozwój dziecka w wieku przedszkolnym 2.1.1. Rozwój psychofizyczny 2.1.2. Rozwój społeczny 2.1.3. Rozwój emocjonalny 2.2. Rozwój plastyczny dziecka w wieku przedszkolnym 2.3. Etapy rozwoju twórczości plastycznej u dziecka Rozdział III Metodologia badań własnych 3.1. Cel i przedmiot badań 3.2. Problemy badawcze 3.3. Metoda badań, techniki i narzędzia badawcze 3.4. Badana grupa Rozdział IV Badania własne. Stymulowanie rozwoju plastycznego dzieci 4.1. Program działań plastycznych 4.2. Prace plastyczne dzieci 4.3. Wnioski z…

Gry i zabawy dydaktyczne z wykorzystaniem TIK w nauczaniu języka angielskiego w edukacji wczesnoszkolnej

Przez administrator

Wstęp Rozdział I Gry i zabawy dydaktyczne – klasyfikacja, znaczenie. Rozdział II Tradycyjne gry i zabawy wykorzystywane na lekcjach języka angielskiego w edukacji wczesnoszkolnej. Rozdział III Wybrane narzędzia TIK rozwijające umiejętności językowe wykorzystywane w edukacji wczesnoszkolnej Podsumowanie. Załącznik nr 1 Konspekt lekcji otwartej języka angielskiego dla klasy II SP im. M. Konopnickiej w Sokółkach z wykorzystaniem narzędzi TIK w ramach programu Aktywna Tablica. Bibliografia

Charakterystyka procedur związanych z realizacją przewozów pasażerskich z wykorzystaniem taboru autobusowego – studium przypadku na podstawie przedsiębiorstwa transportu publicznego

Przez administrator

Wstęp ……….. 3 Rozdział 1 Charakterystyka podstawowych zagadnień z zakresu logistyki transportu. 1.1 Podstawowe pojęcia z logistyki miejskiej……….. 4 1.2 Pojęcie, zakres działania i funkcje transportu zbiorowego……….. 5 1.3 Organizacja transportu zbiorowego……….. 6 1.4 Istota infrastruktury logistycznej, infrastruktury transportu i inżynierii ruchu drogowego………..8 1.5 Ochrona środowiska, a transport zbiorowy ……….. 10 Rozdział 2 Geneza powstania i charakterystyka przedsiębiorstwa PKM Sosnowiec 2.1 Opis przedsiębiorstwa PKM Sosnowiec……….. 14 2.2 Charakterystyka taboru autobusowego……….. 15 2.3 Budowa, normy i różnice w poszczególnych grupach autobusów ……….. 17 2.4 Tabor PKM Sosnowiec ……….. 24 Rozdział 3 Organizacja planu pracy taboru PKM Sosnowiec 3.1 Analiza procedury organizacji…

Scharakteryzuj najważniejsze aspekty polityki regionalnej w odniesieniu do zmieniających się uwarunkowań współczesnych regionów oraz porównaj dwa wybrane regiony z wykorzystaniem danych statystycznych.

Przez administrator

1. Liczba osób pracujących w poszczególnych sektorach w 2016 roku 2. Piramida wieku w województwie dolnośląskim i woj. Małopolskim 3. Produkt krajowy brutto (PKB) na 1 mieszkańca w Polsce i w wybranych regionach 4. PKB ogółem w podziale na polskie województwa i cały kraj 5. Aktywność ekonomiczna ludności w wieku od 15 lat lub więcej w Polsce w 2018 roku iposzczególnych jej województwach (w jednostce tysiąc) 6. Dochody budżetów i wydatki budżetów 7. Porównanie procentowego poziomu wykształcenia w wybranych regionach (nie uwzględniono osób, które nie ukończyły wykształcenia podstawowego) 8. Gospodarstwa rolne 9. Globalna produkcja rolnicza 10. Przeciętny miesięczny dochód 11.…

Zarządzanie magazynem części zamiennych z wykorzystaniem telematyki

Przez administrator

Wstęp Rozdział I Magazyn – podsystemem logistycznym 1.1 Definicje i funkcje magazynów 1.2 Rodzaje magazynów, ich przeznaczenie i struktura 1.3 Różnorodność magazynów, specyfikacja obiektów i funkcjonowanie Rozdział II Telematyka 2.1 Geneza telematyki 2.2 Etapy rozwoju telematyki 2.3 Tendencje rozwojowe telematyki (w Polsce i UE) Rozdział III Zarządzanie magazynem części zamiennych z wykorzystaniem telematyki 3.1 Systemy i procesy telematyki w magazynach części zamiennych 3.2 Stosowanie automatycznej identyfikacji w magazynach części zamiennych 3.2 Kierunki zmian w magazynowaniu części zamiennych Zakończenie Bibliografia

Zarządzanie przedsiębiorstwem transportowym z wykorzystaniem teleinformatyki

Przez administrator

Wprowadzenie………..4 Rozdział 1 Charakterystyka transportu 1.1 Pojęcia podstawowe ………..6 1.2 Charakterystyka potrzeb transportowych……….. 9 1.3 Rodzaje transportu……….. 12 1.3.1. transport samochodowy ………..12 1.3.2. Transport kolejowy……….. 15 1.3.3. Transport lotniczy……….. 16 1.3.4. Transport morski ………..19 Rozdział 2 Identyfikacja przedsiębiorstw transportowych 2.1. Klasyfikacja usług transportowych w przedsiębiorstwie……….. 21 2.2. Procesy produkcyjne w usługach transportowych……….. 23 2.3. Organizacja przedsiębiorstw transportowych ………..26 2.4. Rynek usług transportowych w Polsce……….. 29 Rozdział 3 Rola teleinformatyki w zarządzaniu przedsiębiorstwem transportowym 3.1 Wykorzystanie telekomunikacji w zarządzaniu przedsiębiorstwem transportowym……….. 31 3.2 Inteligentny system łączności drogowej IVHS ………..35 3.3 Euteltracs ………..37 3.4 Elektroniczna wymiana danych……….. 39 3.5 Systemy komputerowego wspomagania…

Międzynarodowe planowanie podatkowe z wykorzystaniem raju podatkowego

Przez administrator

Wstęp Rozdział I Międzynarodowe planowanie podatkowe 1.1.Pojęcie podatku 1.2. Transgraniczne planowanie podatkowe 1.3. Klasyfikacja rajów podatkowych 1.4. Regulacje anty rajowe w wybranych krajach uznawanych za raje podatkowe Rozdział II Kryteria wyboru raju podatkowego 2.1.Stabilność polityczna i gospodarcza 2.2.Równe traktowanie podmiotów gospodarczych 2.3.Położenie geograficzne. Infrastruktura 2.4.Rynek wewnętrzny 2.5.System podatkowy 2.5.1. Znaczenie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania 2.5.1.1.Raje podatkowe związane umowami o unikaniu podwójnego opodatkowania 2.5.1.2.Raje podatkowe nie związane umowami o unikaniu podwójnego opodatkowania Rozdział III Zastosowanie rajów podatkowych w międzynarodowym planowaniu podatkowym 3.1. Barbados 3.2.Jersey 3.3. Konfederacja Szwajcarska 3.4. Księstwo Lichtenstein 3.4 Księstwo Monako 3.5 Republika Cypru 3.6 Wielkie Księstwo Luksemburga.…

Międzynarodowe planowanie podatkowe z wykorzystaniem raju podatkowego

Przez administrator

Wstep Rozdzial I Miedzynarodowe planowanie podatkowe 1.1.Pojecie podatku 1.2. Transgraniczne planowanie podatkowe 1.3. Klasyfikacja rajów podatkowych 1.4. Regulacje anty rajowe w wybranych krajach uznawanych za raje podatkowe Rozdzial II Kryteria wyboru raju podatkowego 2.1.Stabilnosc polityczna i gospodarcza 2.2.Równe traktowanie podmiotów gospodarczych 2.3.Polozenie geograficzne. Infrastruktura 2.4.Rynek wewnetrzny 2.5.System podatkowy 2.5.1. Znaczenie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania 2.5.1.1.Raje podatkowe zwiazane umowami o unikaniu podwójnego opodatkowania 2.5.1.2.Raje podatkowe nie zwiazane umowami o unikaniu podwójnego opodatkowania Rozdzial III Zastosowanie rajów podatkowych w miedzynarodowym planowaniu podatkowym 3.1. Barbados 3.2.Jersey 3.3. Konfederacja Szwajcarska 3.4. Ksiestwo Lichtenstein 3.4 Ksiestwo Monako 3.5 Republika Cypru 3.6 Wielkie Ksiestwo Luksemburga.…

Zintegrowane modelowanie zlewni miejskiej z wykorzystaniem rozwiązań zielono-błękitnej infrastruktury

Przez administrator

Wstęp……….3 Rozdział 1 Zapobieganie powodziom w prawie europejskim i krajowym 1.1. Strategia Unii Europejskiej w zakresie przygotowania się do zmian klimatu………. 5 1.2. Strategiczny Plan Adaptacji do 2020 roku ……….6 1.3. Prawo polskie………. 7 1.4. Dokumenty miasta Bydgoszczy ……….10 Rozdział 2 Zmiany klimatu 2.1. Raport IPCC ……….13 2.2. Global Risks Report 2017 ……….14 Rozdział 3 Woda opadowa a miasto 3.1. Trendy w rozwoju miast – zieleń przeciwko szarości………. 19 3.2. Zrównoważone zarządzanie wodami opadowymi w mieście………. 22 3.3. Koncepcje zagospodarowania wód deszczowych………. 25 Rozdział 4 Infrastruktura zielono-błękitna 4.1. Infiltracja ……….28 4.1.1. Studnia chłonna ……….28 4.1.2. Podziemne rowy chłonne ……….30 4.1.3.…

Zoofizjoterapia jako innowacyjna w medycynie weterynaryjnej forma usprawniania aparatu ruchu u ssaków wyższych na przykładzie Canis familiaris – analiza z wykorzystaniem podstaw anatomii porównawczej

Przez administrator

Wstęp Rozdział I Wstęp do anatomii porównawczej 1.1. Budowa szkieletu postkranialnego ……..6 1.1.1. Pas barkowy – chrzęstnoszkieletowe, promieniopłetwe, płazy, gady, ptaki, ssaki…….. 7 1.1.2. Obręcz miedniczna – chrzęstnoszkieletowe, promieniopłetwe, płazy, gady, ptaki, ssaki ……..11 1.1.3. Szkielet kończyn parzystych – chrzęstnoszkieletowe, promieniopłetwe, płazy, gady, ptaki, ssaki ……..13 Rozdział II Anatomia ssaków wyższych na przykładzie Canis familiaris – przekroje 2.1 Budowa układu ruchu …….. 38 Rozdział III Fizjoterapia w medycynie weterynaryjnej 3.1. Wstęp do zagadnienia zoofizjoterapii – zastosowanie w leczeniu ……..50 3.2. Postępowanie zoofizjoterapeutyczne w wybranych przypadkach ……..53 3.2.1. Postępowanie fizjoterapeutyczne u psów z zaburzeniami narządu ruchu wywołanymi zapaleniem stawów …….. 58…

Zarządzanie przedsiębiorstwem transportowym z wykorzystaniem teleinformatyki

Przez administrator

Wprowadzenie ………..3 Rozdział 1 Charakterystyka transportu 1.1 Pojęcia podstawowe ………..5 1.2 Charakterystyka potrzeb transportowych……….. 8 1.3 Rodzaje transportu ………..11 1.3.1. transport samochodowy……….. 11 1.3.2. Transport kolejowy ………..14 1.3.3. Transport lotniczy ………..15 1.3.4. Transport morski ………..18 Rozdział 2 Identyfikacja przedsiębiorstw transportowych 2.1. Klasyfikacja usług transportowych w przedsiębiorstwie……….. 20 2.2. Procesy produkcyjne w usługach transportowych……….. 22 2.3. Organizacja przedsiębiorstw transportowych……….. 25 2.4. Rynek usług transportowych w Polsce ………..28 Rozdział 3 Rola teleinformatyki w zarządzaniu przedsiębiorstwem transportowym 3.1 Wykorzystanie telekomunikacji w zarządzaniu przedsiębiorstwem transportowym ………..30 3.2 Inteligentny system łączności drogowej IVHS ………..34 3.3 Euteltracs ………..36 3.4 Elektroniczna wymiana danych ………..37 3.5 Systemy komputerowego…

Opracowanie procedury oznaczania zawartości jądrowego DNA u wybranych gatunków z rodzaju Trigonella L. z wykorzystaniem cytometrii przepływowej

Przez administrator

Wstęp ……….. 6 Rozdział I Przegląd literatury 1. Terminologia i nazewnictwo……….. 8 1.1. Genom roślinny……….. 9 1.2. Wielkość genomu w ujęciu ekologicznym i środowiskowym……….. 9 1.3. Zmienność wielkości genomu w ujęciu molekularnym……….. 11 1.4. Wielkość genomu w ujęciu ewolucyjnym ……….. 13 2. Cytometria przepływowa……….. 14 2.1. Materiał do badań……….. 15 2.2. Bufory ……….. 15 2.3. Barwniki fluorochromowe ……….. 18 2.4. Standaryzacja ……….. 18 3. Inhibitory wybarwiania……….. 19 4. Pochodzenie i występowanie rodzaju Trigonella……….. 20 4.1. Skład chemiczny ……….. 21 4.2. Morfologia……….. 22 4.3. Taksonomia rodzaju Trigonella ……….. 22 4.4. Zróżnicowenie genetyczne w rodzaju Trigonella……….. 23 4.5. Właściwości i wykorzystanie kozieradki…

Projekt domu z wykorzystaniem grafiki komputerowej 3D

Przez administrator

1. Wstęp 1.1. Podstawowe informacje o grafice komputerowej 1.2. Techniki tworzenia obrazów 1.3. Modelowanie obiektów 3D 1.4. Programy projektowania 3D 2. Cel i założenia pracy 2.1. Cel pracy 2.2. Charakterystyka narzędzia projektowego 2.2. Opis ogólny projektowanego domu – założenia wstępne 3. Projekt 4. Implementacja Wnioski Spis literatury Spis tabel i rysunków Załączniki

Zarządzanie projektem informatycznym z wykorzystaniem metodyki zwinnej Agile przy wytwarzaniu oprogramowania

Przez administrator

Wstęp Rozdział 1 Technologie informatyczne jako innowacyjny instrument w zarządzaniu projektami informatycznymi współczesnej organizacji – ujęcie teoretyczne 1.1. Projekt, jako przedsięwzięcie wdrażające zmianę – specyfika prowadzenia projektów informatycznych 1.2. Wybrane elementy z zakresu realizacji projektów informatycznych 1.3. Charakterystyka porównawcza metodyk wykorzystywanych w procesie wytwarzania systemu informatycznego Rozdział 2 Technologie informatyczne jako instrumenty wspomagania procesów biznesowych z wykorzystaniem platform zintegrowanej informacji 2.1. Paradygmaty współczesnego zarządzania projektami informatycznymi 2.2. Ewolucja i współczesność w procesach wytworzenia systemów informatycznych – etapy projektowania systemu informatycznego 2.3. Biblioteka ITIL jako zbiór dobrych praktyk do tworzenia i realizacji projektów informatycznych Rozdział 3 Analiza wybranych elementów metodyki Agile…

Projekt sterowania i nadzoru z wykorzystaniem modułów internetowych w instalacjach Inteligentnego Budynku

Przez administrator

1. Wstęp 1.1 Historia ………. 7 2. Cel i zakres pracy 2.1 Cel pracy ………. 8 2.2 Zakres pracy ………. 8 3. Przegląd modułów internetowych 3.1 Sterowniki Ethernet ………. 9 3.2 Moduły komunikacyjne ………. 10 3.3 Serwery ………. 12 3.4 Podsumowanie ………. 13 4. Projekt 4.1 Opis projektu ………. 15 4.2 Dobór urządzeń ………. 19 4.2.1 Siłowniki do rolet ………. 19 4.2.2 Klimatyzator ………. 20 4.2.3 Czujka pożarowa i czujka ruchu ………. 20 4.2.4 Moduł internetowy ………. 22 4.3 Wizualizacja ………. 23 5. Weryfikacja projektu ………. 27 Podsumowanie i wnioski ………. 29 Bibliografia ………. 30

Wysokosprawny zasilacz elektroniczny z wykorzystaniem prostownika tranzystorowego

Przez administrator

1. Wstęp…….. 5 2. Układy zasilania. 2.1 Prostowniki…….. 6 2.2 Stabilizatory…….. 9 2.2.1 Stabilizatory liniowe …….. 10 2.2.2 Stabilizatory impulsowe…….. 12 2.3 Zasilacze impulsowe …….. 15 2.4 Odprowadzanie ciepła …….. 18 3. Projekt i badanie prostownika tranzystorowego ze stabilizatorem impulsowym 3.1 Wyniki komputerowej symulacji …….. 27 3.2 Wyniki symulacji dla stabilizatora impulsowego …….. 31 3.3 Projekt płytki PCB i wykonanie urządzenia…….. 33 3.4 Wykonane pomiary …….. 39 3.4.1 Wyniki pomiarów dla prostowników…….. 40 3.4.2 Wyniki pomiarów stabilizatora impulsowego …….. 44 Wnioski …….. 48 Bibliografia …….. 49 Wykaz tabel i rysunków…….. 50

Leczenie skolioz z wykorzystaniem metod kinezyterapeutycznych u dzieci

Przez administrator

1. Wstęp………..3 2. Cel pracy………..4 3. Materiał i metodyka badań………..4 4. Kręgosłup dotknięty skoliozą………..6 4.1 Rodzaje skolioz- funkcjonalne i strukturalne………..8 5. Diagnostyka jako wstępna forma leczenia skolioz………..14 5.1 Postawa ciała i jej regulacja………..18 5.2 Pojecie rozwojowe, a postawa ciała………..21 6. Kinezyterapeutyczne postępowanie w leczeniu skolioz u dzieci………..23 6.1 Ćwiczenia ogólnorozwojowe (bardzo krótkie scharakteryzowanie podpunktów)………..26 6.2 Ćwiczenia mięśni grzbietu oraz pozostałych mięśni posturalnych………..26 6.3 Ćwiczenia oddechowe………..26 6.4 Ćwiczenia elongacyjne i antygrawitacyjne………..27 6.5 Ćwiczenia Klappa………..27 6.6 Ćwiczenia odruchu prawidłowej postawy ciała………..27 6.7 Gry i zabawy sportowe………..28 6.8 Ćwiczenia rozluźniające………..28 6.9 Pływanie………..28 6.10 Masaż manualny………..28 Podsumowanie………..29 Streszczenie………..30 Wykaz piśmiennictwa………..31 Wykaz rycin………..34 Wykaz fotografii………..35

Zarządzanie siecią punktów handlowych z wykorzystaniem technologii chmury obliczeniowej

Przez administrator

Wprowadzenie……… 3 Rozdział I Podstawy teorii zarządzania 1.1. Zarządzanie – podstawowe pojęcia……… 6 1.2. Funkcje i płaszczyzny zarządzania………9 1.3. Tradycyjne i współczesne teorie zarządzania……… 13 1.3.1. Wstęp……… 13 1.3.2. Klasyczne teorie zarządzania……… 16 1.3.3. Podejścia integrujące dorobek klasyczny ………24 1.3.4. Wybrane współczesne koncepcje i metody zarządzania ………27 Rozdział II Chmura obliczeniowa 2.1. Wstęp ………34 2.2. Charakterystyka chmury obliczeniowej ………36 2.2.1. Definicja chmury obliczeniowej……… 36 2.2.2. Istota chmury obliczeniowej……… 37 2.2.3. Kluczowe cechy chmury obliczeniowej……… 39 2.3. Klasyfikacja chmur obliczeniowych……… 41 2.3.1. Podział ze względu na rodzaj usług……… 41 2.3.2. Podział ze względu na metody eksploatacji……… 45 2.4. Zalety i wady…

Usprawnianie przepływów informacyjnych i systemów wspomagania decyzji z wykorzystaniem koncepcji zarządzania wiedzą w wybranym przedsiębiorstwie produkcyjnym

Przez administrator

Wprowadzenie Rozdział 1 Teoretyczno-metodologiczne podstawy zarządzanie wiedzą we współczesnych organizacjach 1.1. Koncepcja zarządzania wiedzą – informacja, wiedza, mądrość 1.2. Przedsiębiorstwo jako organizacja ucząca się; twórczość organizacyjna 1.3. Wybrane narzędzia oraz systemy zarządzania informacją i wiedzą w organizacjach Rozdział 2 Analiza sytuacji wyjściowej badanego przedsiębiorstwa 2.1. Charakterystyka podstawowa przedsiębiorstwa 2.2. Podejście do zarządzania wiedzą i proces przepływu informacji 2.3. Typy podejmowanych decyzji oraz potrzeby informacyjne decydentów w wybranym obszarze przedsiębiorstwa Rozdział 3 Usprawnianie systemu przepływu informacji, podejmowania decyzji oraz zarządzania wiedzą w badanym przedsiębiorstwie 3.1. Nowa strategia zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwie 3.2. Wstępny projekt systemu zarządzania wiedzą; ocena wybranych narzędzi i…

Zadania i kompetencje sił zbrojnych w zakresie przeciwdziałania aktom terroru z wykorzystaniem substancji chemicznych

Przez administrator

Wstęp……….3 Założenia i cel pracy ……….4 Rozdział I Zjawisko terroryzmu 1.1. Definicje podstawowe………. 5 1.2. Zjawisko terroryzmu na świecie………. 8 1.3. Organizacje terrorystyczne na świecie ……….11 1.4. Ekoterroryzm oraz akty terroru z wykorzystaniem substancji chemicznych………. 15 Rozdział II System zarządzania kryzysowego w Polsce 2.1. Struktura i podstawy prawne systemu zarządzania kryzysowego oraz stany nadzwyczajne i reakcje………. 20 2.2. Rola SZ RP w systemie zarządzania kryzysowego ……….24 Rozdział III Zagrożenia chemiczne w Polsce 3.1. Pojęcie i rodzaje zagrożeń ……….31 3.2. Zasady wykrywania i zapobiegania zagrożeniom chemicznym………. 34 Rozdział IV Siły Zbrojne w walce z terroryzmem chemicznym 4.1. Rodzaje Sił Zbrojnych wykorzystywanych…

Projekt biokompozytu z wykorzystaniem materiałów odpadowych

Przez administrator

1. Wstęp 2. Przegląd literatury 2.1. Materiały kompozytowe 2.1.1. Budowa kompozytu 2.1.2. Właściwości i wykorzystanie kompozytów 2.1.3. Biokompozyty 2.2. Charakterystyka wykorzystanych materiałów 2.2.1. Pióra gęsie 2.2.2. Wytłoki jabłkowe 2.2.3. Wysłodki buraczane 2.2.4. Skrobia ziemniaczana 2.2.5. Polilaktyd 3. Cel i zakres pracy 4. Metodyka 4.1. Planowanie eksperymentu 4.2. Rozdrabnianie materiałów 4.3. Przygotowanie materiału 4.4. Prasowanie ciśnieniowe 4.5. Wymiary próbek, pomiar gęstości i wilgotności 4.6. Pomiary łamliwości i ścieralności 5. Wyniki badań 5.1. Gęstość nasypowa i pozorna 5.2. Łamliwość i ścieralność 5.3. Jednostkowa energia zagęszczania 5.4. Moduł sprężystości w komorze zamkniętej Podsumowanie i wnioski Literatura

Projekt instalacji klimatyzacji pomieszczeń biurowych z wykorzystaniem klimakonwektorów

Przez administrator

Wykaz oznaczeń………. 1 Cel pracy………. 4 Zakres pacy………. 4 Wprowadzenie………. 5 Podstawa opracowania………. 5 Klimakonwektory wentylatorowe………. 6 Algorytm projektowania systemu opartego o klimakonwektory wentylatorowe………. 7 Część projektowa. Opis budynku………. 9 Obliczenie zysków ciepła………. 11 1.Zyski ciepła od ludzi………. 11 Zyski ciepła jawnego………. 11 Zyski ciepła utajonego………. 12 Zyski ciepła całkowitego………. 12 Zyski wilgoci………. 12 2.Zyski ciepła od oświetlenia elektrycznego………. 15 3.Zyski ciepła od urządzeń………. 16 4.Zyski ciepła od nasłonecznienia przez przegrody przeźroczyste………. 16 5.Zyski ciepła od nasłonecznienia przez przegrody nieprzeźroczyste………. 18 6.Całkowite zyski ciepła………. 20 Dobór urządzeń………. 25 Dobór klimakonwektorów wentylatorowych na podstawie wykresu h-x………. 25 Rozwiązania techniczne wentylacji.(doprowadzenia powietrza…

Tworzenie złożonych modeli przestrzennych z wykorzystaniem drukarki 3D.

Przez administrator

Wstęp……….4 Cel i zakres pracy ……….5 1. Grafika komputerowa 1.1. Grafika rastrowa i wektorowa………. 7 1.2. Grafika komputerowa 3D………. 8 1.3. Inne typy grafiki komputerowej………. 8 1.3.1. Foto-realistyczna grafika 2D ……….8 1.3.2. Pseudo 3D (2,5D) ……….9 2. Modelowanie obiektów 3D 2.1. Oprogramowanie do modelowania………. 10 2.1.1. Blender ……….10 2.1.2. 3ds Max ……….12 2.1.3. Cinema 4D (C4D) ……….13 2.1.4. LightWave 2018 ……….13 2.1.5. Autodesk Maya………. 15 2.2. Metody modelowania obiektów 3D. ……….16 2.2.1. Modelowanie wielokątne………. 16 2.2.2. NURBS ……….17 2.2.3. Subdivision Surface………. 18 2.2.4. Cyfrowe rzeźbienie ……….18 2.2.5. CSG ……….19 3. Druk 3D 3.1. Tworzenie modelu 3D do druku ……….20 3.2.…