Odpowiedzialność cywilna lekarzy i jej ubezpieczenie w publicznych zakładach służby zdrowia. Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Wstęp………4

Rozdział I.
Polskie ubezpieczenia w rozwoju historycznym………6

1. Rys historyczny ubezpieczeń
2. Aktualne instytucje ubezpieczeniowe.

Rozdział II
Podstawy i rodzaje odpowiedzialności cywilnej lekarzy………17

1. Podstawy odpowiedzialności
2. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej-deliktowe
3. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej-kontraktowe

Rozdział III.
Postępowanie w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej lekarzy………28

1. Postępowanie w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej lekarzy.
2. Nagana za ‚opinię’
3. Orzeczenie Okręgowego Sądu Lekarskiego
4. Decyzja Naczelnego Sądu Lekarskiego

Rozdział IV.
Ubezpieczenia w służbie zdrowia………57

1. Odpowiedzialność Skarbu Państwa za szkody wyrządzone przez funkcjonariuszy służby zdrowia.
2. Obowiązkowe ubezpieczenia w służbie zdrowia
3. Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w służbie zdrowia.
4. Ubezpieczenie OC lekarzy.
5. Przesłanki odpowiedzialności odszkodowawczej.
6. Zakres ubezpieczeń lekarzy.

Rozdział V.
Umowa ubezpieczenia………76

1. Postanowienia ogólne
2. Przedmiot i zakres ubezpieczenia
3. Wniosek ubezpieczeniowy
4. Umowa na rzecz osoby trzeciej
5. Suma gwarancyjna i składka ubezpieczeniowa
6. Okres ubezpieczenia
7. Wygaśnięcie stosunku ubezpieczeniowego
8. Obowiązki ubezpieczającego
9. Przesłanki odpowiedzialności ubezpieczonego z tytułu wykonywania zawodu

Podsumowanie………94
Bibliografia

Oceń