Tag: tematy prac licencjackich finanse i rachunkowość sgh

Rola prywatnych oszczednosci w funkcjonowaniu III filara systemu emerytalnego w Polsce.

Przez administrator

Wstęp Rozdział 1. Ewolucja systemu emerytalnego w Polsce 1.1. Umiejscowienie w teorii polityki społecznej zabezpieczenia emerytalnego – geneza, klasyfikacja i funkcje 1.2. Wady starego systemu 1.3. Wielofilarowosc systemu emerytalnego w Polsce Rozdział 2. Wykorzystanie prywatnych oszczednosci w III filarze 2.1. Definicja, struktura oraz stan oszczednosci Polaków 2.2 Stopien społecznego zainteresowania…

Miejsce funduszy inwestycyjnych i ubezpieczen na zycie z funduszami kapitalowymi w strukturze oszczednosci gospodarstw domowych w Polsce.

Przez administrator

Wstęp Rozdział 1. Oszczednosci i inwestycje w świetle teorii 1.1 Pojęcie oszczednosci……….6 1.2 Sposoby oszczedzania………. 7 1.3 Glówne przesłanki oszczedzania gospodarstw domowych ……….12 1.4 Programy regularnego oszczedzania ……….17 Rozdział 2. Charakterystyka funduszy zbiorowego inwestowania 2.1 Idea wspólnego inwestowania………. 23 2.2 Pojęcie i istota funduszu inwestycyjnego………. 25 2.3 Bezpieczeństwo inwestycji w…

Źródła finansowania małych i srednich przedsiebiorstw w Polsce.

Przez administrator

Wstęp Rozdział I. Ogólne problemy rozwoju małych i srednich przedsiebiorstw w Polsce 1.1. Pojęcie malego sredniego przedsiębiorstwa w Unii Europejskiej i Polsce……. 4 1.2. Znaczenie małych i srednich przedsiebiorstw w rozwoju Polski w latach 2007-2010……. 11 Rozdział II Finansowanie działalności gospodarczej 2.1. Charakterystyka zródel finansowania małych i srednich przedsiebiorstw …….15…

Analiza dynamiki i struktury dochodów i wydatków gospodarstw domowych rolników po 2004 R.

Przez administrator

Wstęp……….3 Rozdział 1. Gospodarstwa domowe w świetle literatury 1.1. Definicja gospodarstwa domowego………. 5 1.2. Funkcje gospodarstwa domowego………. 9 1.3. Budżet gospodarstwa domowego ……….11 1.4. Klasyfikacja gospodarstw domowych ……….15 1.5. Charakterystyka gospodarstw domowych rolników ……….16 Rozdział 2. Dochody gospodarstw domowych rolników 2.1. Sytuacja dochodowa rolnictwa i rolników w latach 2004-2008 ……….21…

Franczyza jako jedna z metod pozyskiwania kapitału obcego w przedsiębiorstwie na przykładzie Supermarketu Piotr i Pawel

Przez administrator

Wstęp ………. 2 Rozdział I Źródła finansowania przedsiebiorstw 1. Kapitaly jako źródło finansowania majatku ………. 3 2. Klasyfikacja kapitalów wlasnych i obcych ………. 8 3. Źródła zewnetrze i wewnetrzne pozyskiwania kapitalów ………. 15 Rozdział II Istota franchisingu 1. Pojęcie i rodzaje franchisingu ………. 23 2. Zalety i wady franchisingu ……….…

Venture capital jako przyklad nowoczesnych form finansowania działalności gospodarczej w Polsce i na swiecie

Przez administrator

Wstęp Rozdział 1. Venture capital jako forma finansowania przedsiebiorstw 1.1. Geneza zjawiska venture capital 1.2. Interpretacja pojęcia venture capital 1.3. Cechy kapitału podwyzszonego ryzyka 1.4. Uczestnicy rynku venture capital 1.5. Zalety i wady inwestycji typu venture capital 1.6. Czynniki determinujace rozwój funduszy venture capital Rozdział 2. Charakterysytka funduszy venture capital…

Produkty strukturyzowane a bezposrednia alokacja środków w fundusze inwestycyjne

Przez administrator

Wstęp………..5 Rozdział I. Formy lokowania oszczednosci 1.1. Pojęcie oszczedzania i inwestowania ………..7 1.2. Klasyczne możliwości lokowania oszczednosci………..11 1.2.1. Konto rozliczeniowo-oszczednosciowe………..12 1.2.2. Lokaty bankowe ………..13 1.2.3. Fundusze inwestycyjne………..15 1.2.4. Waluty ………..17 1.2.5. Instrumenty gieldowe………..19 1.2.5.1. Akcje………..20 1.2.5.2. Obligacje ………..21 1.2.6. Skarbowe papiery wartosciowe………..23 1.3. Alternatywne możliwości lokowania oszczednosci ………..24 1.3.1. Formy…

Zachowanie gospodarstw domowych w aspekcie ich dochodów.

Przez administrator

Wstęp Rozdział 1. Przeglad literatury 1.1 Pojęcie, funkcje i klasyfikacja gospodarstw domowych 1.2 Zachowanie gospodarstw domowych 1.3 Analiza ekonomiczno-finansowa gospodarstwa domowego 1.3.1 Pojęcie i struktura budżetu 1.3.2 Analiza budżetu 1.4 Podstawy gospodarstw domowych wzgledem OFE Rozdział 2. Zakres metodyczny badan 2.1 Cel badan 2.2 Metody badan zastosowane w pracy Rozdział…

Podatek VAT w obrocie wewnatrzwspólnotowyn na przykładzie firmy XYZ

Przez administrator

Wstęp……….5 Rozdział 1. Charakterystyka podatku VAT i jego harmonizacja w ramach UE 1.1. Pojęcie, funkcje i rola podatków………. 7 1.2.Historia podatku VAT………. 9 1.3.System opodatkowania VAT………. 11 1.4. Podstawy harmonizacji podatków posrednich w UE i glówne zasady opodatkowania podatkiem VAT ……….14 1.5. Zasady stosowania dyrektyw unijnych………. 16 Rozdział 2. VAT…

Zysk netto jako miernik korzysci ekonomicznych.

Przez administrator

Wstęp……….3 Rozdział 1. Postrzeganie korzysci ekonomicznych we wspólczesnym przedsiębiorstwie. 1.1. Korelacja celów działalności przedsiębiorstwa z korzysciami ekonomicznymi……….5 1.2. Pomiar korzysci ekonomicznych w rachunkowości……….16 1.3. Szczególne miejsce zysku netto wśród mierników korzysci ekonomicznych……….25 1.4. Zysk netto jako źródłopomnazania kapitału wlascicieli……….30 1.5. Zysk netto jako źródłosamofinansowania rozwoju przedsiębiorstwa……….33 Rozdział 2. Tworzenie informacji…

Roczny plan gospodarczy a funkcjonowanie wspólnoty mieszkaniowej

Przez administrator

Wykaz skrótów powolywanych aktów prawnych Wstęp Rozdział 1. Nieruchomosc jako przedmiot zarządzania 1.1 Istota i rodzaje nieruchomosci 1.2 Formy władania nieruchomosciami 1.3 Gospodarowanie nieruchomosciami 1.4 Korzysci i koszty posiadania nieruchomosci Rozdział 2. Wspólnota mieszkaniowa 2.1 Podstawy prawne działania wspólnoty mieszkaniowej 2.2 Cele i zadania wspólnoty 2.3 Formy zarządzania wspólnota mieszkaniowa…

Analiza Europejskiego Funduszu Spolecznego z punktu widzenia polityki społecznej w Polsce.

Przez administrator

Wstęp………….5 Rozdział I Polityka spoleczna w Polsce 1.1 Definicja polityki społecznej…………. 6 1.2 Sektory polityki społecznej…………. 7 1.3 Podmioty panstwowe polityki społecznej…………. 10 1.4 Jednostki administracji samorzadowej…………. 14 1.5 Instrumenty polityki społecznej…………. 16 1.6 Wybrane obszary polityki społecznej ………….21 1.6.1 Ochrona zdrowia…………. 21 1.6.2 Rynek pracy…………. 24 1.6.3 Edukacja…………. 26…

Finanse małych i srednich przedsiebiorstw

Przez administrator

Wstęp………..4 Rozdział 1 Funkcjonowanie małych i srednich przedsiebiorstw w Polsce. 1.1. Definicja malego i sredniego przedsiębiorstwa………..6 1.2. Struktura organizacyjna MSP………..10 1.3. MSP w polskiej gospodarce………..13 Rozdział 2 Kapital finansowy wlasny małych i srednich przedsiebiorstw. 2.1. Istota kapitału wlasnego przedsiębiorstwa………..20 2.2. Rodzaje funduszy wlasnych………..21 2.3. Warunki wykorzystania wlasnych zródel finansowania przez…

Ekonomiczne aspekty funkcjonowania Zakladów Pracy Chronionej.

Przez administrator

Wstęp……….2 Rozdział 1 Historia statusu zakladów pracy chronionej 1. Pojęcie niepelnosprawnosci, osoby niepelnosprawnej………. 5 2. Stopnie niepełnosprawności i ich orzecznictwo………. 8 3. Badanie niepełnosprawności w Polsce………. 14 4. Warunki uzyskania statusu pracy chronionej………. 19 5. Uprawnienia zakladów pracy chronionej………. 20 6. Obowiazki zakladów pracy chronionej………. 25 Rozdział 2 Ekonomiczne aspekty…

Zarządzanie ryzykiem walutowym

Przez administrator

Wstęp………… 1 Rozdział 1 Specyfika ryzyka walutowego 1.1 Definiowanie i znaczenie ryzyka walutowego………… 3 1.2 Klasyfikacja ryzyka walutowego………… 5 1.2 Strategie zarządzania ryzykiem walutowym………… 10 Rozdział 2.Metody zabezpieczania się przed ryzykiem walutowym w przedsiębiorstwie. 2.1 Metody wewnetrzne………… 17 2.2 Metody zewnetrzne …………21 Rozdział 3. Zabezpieczanie się przed ryzykiem walutowym w…

Emisja obligacji jako źródło finansowania przedsiębiorstwa na przykładzie PGNIG SA

Przez administrator

Wstęp Rozdział I Obligacje jako forma finansowania działalności przedsiębiorstwa 1.1 Przedsiebiorstwo i źródła jego finansowania 1.2 Obligacja jako dluzny papier wartosciowy 1.3 Przeslanki emisji obligacji przez przedsiębiorstwa Rozdział II. Obligacje jako instrument notowan na rynku Catalyst 2.1 Procedura emisji obligacji przedsiebiorstw 2.2 Rating obligacji a jej koszt emisji 2.3 Organizacja…

Finansowanie małych i srednich przedsiebiorstw

Przez administrator

Wstęp……… 5 Rozdział I. Male i srednie przedsiębiorstwa. 1.1. Klasyfikacja przedsiebiorstw……… 7 1.2. Definicja MSP i ich podzial……… 13 1.3. MSP – znaczenie w rozwoju gospodarczym Polski……… 15 Rozdział II. Źródła finansowania MSP kapitalami wlasnymi. 2.1. Finansowanie wlasne……… 32 2.2. Aniolowie Biznesu……… 37 2.3. Venture capital……… 39 2.4. Odpisy amortyzacyjne…………

Podatkowe, ekonomiczne i finansowe aspekty dywidend oraz determinanty ich wyplat

Przez administrator

Wykaz skrótów………. 5 Wstęp ……….6 Rozdział 1. Dywidendy i polityka ich wyplat 1.1. Procedura wyplaty i forma dywidend………. 10 1.2. Rodzaje dywidend ……….13 1.3. Wskazniki opisujace poziom wyplaty dywidend………. 15 1.4. Modele wyplat dywidend ……….16 Rozdział 2. Determinanty wyplat dywidend oraz ich wpływ na wartość spólki 2.1. Determinanty prawno-podatkowe………. 20…