Kategoria Koszty Audyt

Rachunek kosztów XYZ Sp. z o.o.


Wstęp 3

Rozdzial 1.
Warunki funkcjonowania XYZ Sp. z o.o.

1.1. Prawne podstawy funkcjonowania……….. 5
1.2. Przedmiot działalnosci……….. 16
1.3. Organizacja działalności ………..20
1.4. Uwarunkowania rynkowe ………..27

Rozdzial 2.
System ewidencyjno- sprawozdawczy w zakresię kosztów XYZ Sp. z o.o.

2.1. Zakres i klasyfikacja kosztów………… 33
2.2. Pomiar i grupowanie kosztów w systemie ewidencji ksiegowej……….. 38
2.3. Rozliczanie i kalkulacja kosztów……….. 43
2.4. Sprawozdawczość kosztowa ………..52

Rozdzial 3.
Analiza kosztów XYZ Sp. z o.o. za okres 2008 i 2009.

3.1. Metody analizy kosztów ………..59
3.2. Prezentacja i ocena kosztów segmentów działalności XYZ Sp. z o.o……….. 63
3.3...

Czytaj więcej

Rachunek kosztów w zakładzie opieki zdrowotnej na przykładzie Szpitala XYZ.


Wstęp……….3

Rozdzial 1.
Teoretyczne i prawne aspekty kosztów i jego rachunku……….4

Rozdzial 2.

Charakterystyka Szpitala w XYZ……….16

Rozdzial 3.

Rachunek kosztów w Szpitalu m w XYZ……….21

Zakończenie……….47
Bibliografia……….48
Wykaz tablic i ilustracji……….49


 
Czytaj więcej

Analiza kosztów przedsiębiorstwa produkcyjno -handlowego XYZ Spólka z o.o.Wstęp………..4

Rozdzial 1.
Pojecie kosztu oraz czynniki kształtujące poziom kosztów w przedsiębiorstwie

1.1. Pojecie kosztu, wydatku i nakladu……….6
1.2. Klasyfikacja kosztów……….8
1.3. Zasady rozliczania kosztów i ich ewidencja……….19

Rozdzial 2.
Metody analizy kosztów

2.1. Cel i zakres analizy kosztów……….33
2.2. Charakterystyka metod analizy kosztów……….37
2.3. Analiza kosztów w ukladzie rodzajowym……….43
2.4. Ocena kształtowania się kosztów w ukladzie kalkulacyjnym……….45

Rozdzial 3.
Analiza kosztów na przykładzie Przedsiębiorstwa Produkcyjno – Handlowego XYZ Spólka z o.o. w XYZ w latach 2001-2003

3.1.Charakterystyka kosztów w badanym przedsiębiorstwie……….54
3.2...

Czytaj więcej

Analiza kosztów zatrudnienia w gminie XYZ.


Wstęp………. 4

Rozdzial I
Pozyskiwanie i dobór personelu

1.1 Pojecie i znaczenie planowania zatrudnienia ………. 6
1.2 Planowanie popytu i podazy personelu……….8
1.2 Dobór pracowników i rekrutacja w jednostkach samorządu terytorialnego ………. 11
1.3 Metody i formy rekrutacji………. ……….13
1.4 Selekcja – koncowy element naboru ……….27

Rozdzial II.
Wynagrodzenie jako glówny koszt pracy

2.1 Pojecie kosztów i rodzaje kosztów ………. 31
2.2 Przedstawienie kosztów pracy………. 35
2.3 Wynagrodzenie jako koszt pracy ………. 41
2.4 Funkcje wynagrodzenia ………. 49

Rozdzial III.
Kształtowanie zatrudnienia i wynagrodzenia w gminie

3.1 Charakterystyka gminy XYZ ………. 52
3...

Czytaj więcej

Kontrola finansowa w sektorze finansów publicznych na przykładzie kontroli przeprowadzonej przez RIO w Gminie XYZ w 2006 rokuWstęp………4

Rozdzial 1.
Istota kontroli finansowej finansów publicznych

1.1. Pojecie kontroli………6
1.2. Zadania kontroli finansowej………11
1.3. Przedmiot i podmiot zasiegu kontroli finansowej………12
1.4. Kryteria kontroli finansowej………20

Rozdzial 2.
Rodzaje i metody kontroli finansowej

2.1. Kontrola uprzednia, kontrola biezaca i kontrola nastepna………24
2.2. Kontrola faktyczna i kontrola dokumentalna………28
2.3. Kontrola formalna i kontrola merytoryczna………34
2.4. Kontrola kameralna i kontrola wykonywana na miejscu………38
2.5. Kontrola pelna i kontrola odcinkowa………40
2.6...

Czytaj więcej

Audyt wewnetrzny w KRUS.

Wstęp………4
Rozdzial I
Podstawowe zagadnienia i regulacje prawne odnosnie audytu wewnetrznego………6

1. Podstawowe definicje zwiazane z audytem wewnetrznym
1.1 Definicja i geneza audytu wewnetrznego
1.2 Rodzaje audytów
1.3 Cele audytów
2. Standardy zwiazane z pelnieniem funkcji audytora
2.1 Kwalifikacje audytora i standardy miedzynarodowe
2.2 Obowiazki i zadania audytora wewnetrznego
2.3 System oceny pracy audytora
2.4 Prezentacja wyników i ich zgodnosc z wytycznymi
3. Regulacje prawne odnosnie przeprowadzania audytów
3.1 Audyt wewnetrzny w regulacjach ustawy o finansach publicznych
3.2 Audyt wewnetrzny w rozporzadzeniach Ministerstwa Finansów
3.2.1...

Czytaj więcej

Minimalizacja kosztów na przykładzie firmy XYZ.


Wstęp

Rozdzial I.

Koszty

1.1.Koszty – pojecie i istota ……….4
1.2.Klasyfikacja kosztów ……….10

Rozdzial II.
Uklad ewidencyjny kosztów

2.1.Uklad rodzajowy kosztów ……….21
2.2.Uklad wedlug miejsc powstawania kosztów ……….33
2.3.Uklad w zwiazku z uzyskaniem przychodów………. 44

Rozdzial III.
Minimalizacja kosztów w przedsiębiorstwie

3.1.Zalozenia koncepcji XYZ ……….46
3.2.Fazy wdrozenia metody XYZ do przedsiębiorstwa………. 47
3.3.Role w organizacji XYZ ……….48

Rozdzial IV.
Przedstawienie przedsiębiorstwa XYZ Sp. z o.o………. 53

Rozdzial V.
Minimalizacja kosztów w oparciu o XYZ Sp z.o.o………. 58

Rozdzial VI.
Podatek dochodowy

6.1.Podatek dochodowy od osób fizycznych
6.1.1...

Czytaj więcej

Koszty zatrudnienia w samorzadzie terytorialnym na przykładzie gminy.Wstęp………… 4

Rozdzial I.
Kształtowanie zatrudnienia

1.1 Planowanie zatrudnienia ………… 6
1.2 Dobór pracowników i rekrutacja w jednostkach samorządu terytorialnego ………… 12
1.3 Wybory organów administracji jako element doboru personelu …………18
1.4 Selekcja – koncowy element naboru ………… 26

Rozdzial II.
Wynagrodzenie jako glówny koszt pracy

2.1 Pojecie kosztów i rodzaje kosztów ………… 34
2.2 Koszty pracy ………… 38
2.3 Wynagrodzenie jako koszt pracy ………… 44
2.4 Funkcje wynagrodzenia ………… 52

Rozdzial III.
Kształtowanie zatrudnienia i wynagrodzenia w gminie

3.1 Charakterystyka gminy Stanin ………… 57
3.2 Zakres działania i zadania gminy ………… 59
3...

Czytaj więcej

Problematyka zobowiazan, w tym rezerw na przykładzie Zakladów Azotowych &222;XYZ&221; S. A.


Wstęp……….3
Rozdzial I
Charakterystyka zobowiazan……….5

1.1 Ekonomiczno-prawne aspekty zobowiazan
1.2 Klasyfikacja zobowiazan
1.3 Zobowiazania, a nadrzedne zasady rachunkowosci


Rozdzial II
Zobowiazania, w tym rezerwy w polskim prawie bilansowym……….22

2.1 Charakterystyka oraz klasyfikacja zobowiazan, w tym rezerw w rachunkowosci
2.2 Ujecie i wycena zobowiazan wedlug polskiego prawa bilansowego
2.3 Ujawnienie zobowiazan wedlug polskich przepisów bilansowych


Rozdzial III
Zobowiazania i rezerwy wedlug MSR/MSSF……….46

3.1 Ujecie oraz wycena zobowiazan i rezerw na zobowiazania
3.2 Ujawnienie zobowiazan wedlug Miedzynarodowych Standardów Rachunkowośći
3...

Czytaj więcej

Etyka i standardy w pracy audytora.


Wstęp

Rozdzial I.
Istota etycznego zachowania w pracy audytorskiej

1.1 Ogólna charakterystyka postaci audytora
1.2 Zachowania w pracy audytora

Rozdzial II.
Przepisy prawne regulujace prace audytora

2.1. Międzynarodowe standardy audytorskie
2.2. Standardy przeprowadzania kontroli w Polsce

Rozdzial III.
Kodeksy etyczne pracy audytorskiej

3.1. Podstawowe zasady etyki zawodowej audytora
3.2. Przykladowe standardy kodeksów etycznych audytu
3.3. Odpowiedzialnosc prawna za wadliwy audyt przedsiębiorstwa

Podsumowanie i wnioski koncowe
Bibliografia


 
Czytaj więcej

Budzetowanie kosztów w przedsiębiorstwie.


Wstęp………2

Rozdzial I
Charakterystyka budżetowania w przedsiębiorstwach.

1. Zastosowanie budżetowania w przedsiębiorstwie………3
2. Zasady i rodzaje budżetowania………6
3. Rola budżetowania w zarządzaniu przedsiębiorstwem………16


Rozdzial II
Budzetowanie kosztów w przedsiębiorstwie.

1. Pojecie kosztu i rachunku kosztów………20
2. Kryteria klasyfikacji kosztów i rachunku kosztów………24
3. Metody szacowania i pomiaru kosztów………28


Rozdzial III
Analiza kosztów w przedsiębiorstwie X.

1. Prezentacja badanego przedsiębiorstwa………36
2. Analiza kosztów w ukladzie rodzajowym………42
3. Analiza kosztów w ukladzie kalkulacyjnym………47
4. Analiza progu rentownosci………52


Zakończenie………54
Bibliografi...

Czytaj więcej

Amortyzacja trwałych środków w ujęciu bilansowym i podatkowym na przykładzie przedsiębiorstwa produkcyjno-handlowego


Wstęp

Rozdzial I.
1. Ogólna charakterystyka amortyzacji ujęciu bilansowym i podatkowym ……….5

1.1. Pojecie amortyzacji
1.2. Istota i funkcje amortyzacji
1.3 Stawki amortyzacji
1.4 Ogólne zasady dokonywania odpisów amortyzacyjnych
1.5 Dokumentacja i ewidencja odpisów amortyzacyjnych

Rozdzial II.
2. Charakterystyka amortyzowanych środków trwalych……….24

2.1. Pojecie i klasyfikacja środków trwałych
2.2. Ustalenie wartosci poczatkowej środków trwałych
2.3. Inwentaryzacja środków trwałych

Rozdzial III.
3. Metody dokonywania odpisów amortyzacyjnych……….37

3.1. Metoda dokonywania odpisów amortyzacyjnych w ujęciu bilansowym
3.2...

Czytaj więcej

Ewidencja i sprawozdawczosc z zakresu kosztów na przykładzie przedsiębiorstwa Zaklady Dziewiarskie XYZ Spólka Akcyjna


Streszczenie……….3
Slowa kluczowe………. 3
Wstęp………. 4

Rozdzial 1
Istota i znaczenie kosztów

1.1. Pojecie kosztów………. 6
1.2. Koszty jako przedmiot rachunku kosztów………. 7
1.3. Klasyfikacja i ewidencja kosztów działalności operacyjnej………. 10
1.3.1. Koszty w ukladzie rodzajowym………. 12
1.3.2. Koszty w ukladzie funkcjonalnym ……….15
1.3.3. Koszty w ukladzie kalkulacyjnym ……….18
1.4. Inne koszty kształtujące wynik finansowy przedsiębiorstwa………. 19
1.5. Znaczenie kosztów w działalności przedsiębiorstwa………. 20

Rozdzial 2
Charakterystyka PRZEDSIEBIORSTWA „XYZ” SA

2.1. Ogólne informacje o spólce………. 22
2.2 Krótka historia przedsiębiorstwa oraz zakres jego działalnosci………. 25
2.3...

Czytaj więcej

Zakres, funkcje i znaczenie audytu w świetle MSRF.

Wstęp

Rozdzial 1.
Istota kontroli wewnetrznej i audytu w przedsiębiorstwie

1.1 Kontrola wewnetrzna w przedsiębiorstwie…………8
1.2 Audyt wewnetrzny………… 14
1.3 Audyt zewnetrzny………… 23


Rozdzial 2.
Międzynarodowe Standardy Rewizji Finansowej

2.1 Istota MSRF………… 34
2.2 Struktura MSRF………… 36
2.3 Charakterystyka wybranych MSRF………… 41


Rozdzial 3.
Zadania bieglego rewidenta ze szczególnym uwzglednieniem odpowiedzialnosci za mozliwosc popelnienia oszustw

3.1 Odpowiedzialnosc zawodowa i prawna bieglego rewidenta………… 55
3.2 Odpowiedzialnosc bieglego rewidenta za mozliwosc popelnienia oszustw………… 58
3...

Czytaj więcej

Znaczenie audytu wewnetrznego w zarządzaniu na przykładzie zakladu ubezpieczen społecznych w XYZ


Wstęp………..3

Rozdzial I.
Istota audytu wewnetrznego

1.1. Powstanie i rozwój audytu wewnetrznego………..5
1.2. Zakres i cele audytu wewnetrznego………..8
1.3. Znaczenie, rola i rodzaje audytu wewnetrznego………..13
1.4. Standardy audytu wewnetrznego………..23


Rozdzial II.
Metodyka prac audytowych

2.1. Planowanie audytu wewnetrznego………..27
2.2. Dokumenty robocze audytu………..32
2.3. Zadanie audytowe………..37
2.4. Raporty i czynnosci pokontrolne………..39


Rozdzial III.
Analiza audytu wewnetrznego na przykładzie zakladu ubezpieczen społecznych w xyz

3.1. Audyt wewnetrzny dla Naczelników oraz pracowników ZUS………..43
3.2. Analiza dokumentów pokontrolnych w Zakladzie Ubezpieczen Spolecznych………..49
3.3...

Czytaj więcej
Regulamin strony