Przyczyny postaw agresywnych dzieci w wieku szkolnym.


Wstęp…………2

Rozdzial 1
Teoretyczny kontekst problematyki badawczej

1. Zachowania agresywne u dzieci………… 5
1.1. Przemoc i agresja …………5
1.2. Motywy zachowan agresywnych wśród dzieci………… 7
1.3. Rodzaje oddzialywania agresywnego………… 9

Rozdzial 2.
Postawy agresywne dzieci w srodowisku szkolnym.

2.1. Agresja w relacjach dziecko – dziecko, dziecko – nauczyciel………… 12
2.2. Przemoc szkolna………… 14
2.3. Postawy dzieci wobec przemocy w szkole………… 16
3. Czynniki pozaszkolne sprzyjajace agresji wśród dzieci………… 18
3.1. Patologia rodziny………… 18
3.2. Wpływ środków masowego przekazu………… 21
3.3. Destruktywne grupy rówiesnicze………… 23


Rozdzial 3
Metodologia badan wlasnych

1. Cel badan………… 25
2. Problemy badawcze …………26
2.3. Metoda, technika i narzedzia badawcze …………27
2.4. Organizacja i przebieg badan …………33
2.5. Charakterystyka osób badanych …………35


Rozdzial 4
Analiza wyników przeprowadzonych badan

3.1. Agresja w szkole w odczuciu badanych uczniów …………37
3.2. Przyczyny zachowan agresywnych badanych uczniów…………44


Zakończenie …………50
Bibliografia …………52
Spis tabel, wykresów i zdjec………… 55
Aneks………… 56

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>