Tag: Zarządzanie kosztami w przedsiębiorstwie

Analiza usprawnień logistycznych w transporcie drogowym na przykładzie przewozu pszenicy konsumpcyjnej w Polsce na trasie Cichoradz – Gdynia Port

Przez administrator

Wstęp Rozdział 1 1.1. Sformułowanie przedmiotu badawczego 1.2. Przedmiot pracy 1.3. Geneza pracy 1.4. Główny cel pracy 1.5. Cele szczegółowe pracy Rozdział 2 Charakterystyka przepisów prawnych 2.1. Charakterystyka przepisów prawnych Wspólnoty Europejskiej 2.1.1. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1071/ 2009 z dnia 21…

Zarządzanie projektem informatycznym na podstawie Poczty Polskiej

Przez administrator

Wstęp. Rozdział I Zarządzanie projektami w organizacjach 1.1. Istota projektu, podstawowe pojęcia, definicje i klasyfikacja projektów 1.2. Zarządzanie projektami w organizacjach 1.3. Zarządzanie projektami informatycznymi Rozdział II Zarządzanie projektem według standardu PMBoK 2.1. Ogólna charakterystyka standardu PMBOK 2.2. Grupy procesów i obszary wiedzy według PMBoK…

Wdrożenie i zarządzanie systemem HACCP na przykładzie przedsiębiorstwa pasiecznego

Przez administrator

Wstęp………3 Rozdział 1 Sektor pszczelarski w Unii Europejskiej i Polsce 1.1. Przegląd sektora pszczelarskiego w UE ………6 1.2. Rys historyczny pszczelarstwa w Polsce ………7 1.3. Pojęcie i typy pasiek ………9 1.4. Rodzaje gospodarki pasiecznej ………11 1.5. Prowadzenie pasieki ………12 1.5.1. Rejestracja pasieki i sprzedaży bezpośredniej…

Wykorzystanie systemów informatycznych w rozwoju i zarządzaniu sklepami monopolowymi

Przez administrator

Wstęp………3 Rozdział I Wykorzystanie systemu CRM w małym przedsiębiorstwie 1.1.Historia CRM ………6 1.2.Podstawy CRM ………11 1.3.Zarządzanie kontaktami z klientami poprzez CRM……… 14 1.4.CRM jako strategia i informatyczne narzędzia wspierające jej realiz………16 1.5.Korzyści wynikające z wdrożenia systemu klasy CRM……… 25 Rozdział 2 Stosowane metody i rozwiązania…

Zarządzanie kosztami w przedsiębiorstwie jako narzędzie kształtujące wynik finansowy

Przez administrator

Wstęp…………5 Rozdział 1 Charakterystyka kosztów w przedsiębiorstwie 1.1. Pojęcie i istota kosztów………… 8 1.2. Klasyfikacja kosztów………… 10 1.3. Układy gromadzenia kosztów………… 12 1.3.1. Układ rodzajowy kosztów …………12 1.3.2. Układ funkcjonalny kosztów …………14 1.4. Koszty stałe i koszty zmienne w przedsiębiorstwie …………16 Rozdział 2 Metody zarządzania…

Zarządzanie kosztami na przykładzie przedsiębiorstwa XYZ

Przez administrator

Wstęp……….3 Rozdział 1 Istota zarządzania kosztami przedsiębiorstwa 1.1. Pojęcie i znaczenie zarządzania kosztami w przedsiębiorstwie…………5 1.2. Cele, czynniki i funkcje zarządzania kosztami w przedsiębiorstwie…………10 1.3. Zależności pomiędzy kosztami a wydatkami przedsiębiorstwa…………12 1.4. Strategiczny wymiar zarządzania kosztami przedsiębiorstwa…………13 Rozdział 2 Instrumenty rachunkowości zarządczej w zarządzaniu kosztami…

Balanced scorecard – alternatywa dla tradycyjnych systemów finansowych w zarządzaniu strategią

Przez administrator

Wstęp…………4 Rozdział I Współczesna rachunkowość zarządcza jako system wspierający sterowanie 1.1. Pojęcie i geneza rachunkowości zarządczej …………7 1.2. Rachunkowość zarządcza a controlling …………11 1.3. Globalne zasady rachunkowości zarządczej – wpływ, istotność, zaufanie i wartość …………13 1.4. Ewolucja rachunkowości zarządczej na przestrzeni lat – nowe tendencje…

Zarządzanie logistyką w przedsiębiorstwie transportowym

Przez administrator

Wstęp Rozdział 1 Transport w organizacji przepływów fizycznych w łańcuchach dostaw 1.1. Pojęcie i rola transportu w logistyce 1.2. Zadania działalności spedycyjnej 1.3. Transport i spedycja w przepływach międzynarodowych Rozdział 2 Outsourcing usług transportowo-spedycyjnych 2.1. Usługi logistyczne w łańcuchach dostaw 2.2. Rozwój usług logistycznych w…

Analiza porównawcza kosztów dotyczących przewozów pełnopojazdowych na przykładzie firmy transportowej

Przez administrator

Wstęp…………3 Rozdział I podstawy organizacji transportu – zagadnienia wybrane 1.1. Charakterystyka transportu………… 6 1.2. Ujęcie organizacyjne transportu …………12 1.3. Systematyka pojęć związanych z kosztami transportu …………14 Rozdział II Koszty w transporcie 2.1. Koszty krańcowe a opłaty transportowe …………17 2.2. Zasady i cele rachunku kosztów i…

Ryzyko jakosciowo- ilosciowe w hotelarstwie (na przykładzie hotelu 'Zacisze’)

Przez administrator

Wprowadzenie Rozdział 1. Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie hotelarskim 1.1. Istota ryzyka i niepewnosci w działalności przedsiębiorstwa hotelarskiego 1.2. Źródła ryzyka w działalności gospodarczej przedsiebiorstw hotelarskich 1.3. Klasyfikacja ryzyka przedsiebiorstw hotelarskich 1.4. Pomiar ryzyka w przedsiębiorstwie hotelarskim Rozdział 2. Ryzyko jakosciowe w hotelu 'Zacisze’ 2.1. Zalozenia…

Rachunkowość zarzadcza

Przez administrator

Rozdział 1. Rachunkowość zarzadcza…………4 1.1 Zarys historii rachunkowosci 1.2. Pojęcie, funkcje i metody rachunkowosci 1.3. Rachunkowość finansowa 1.4. Pojęcie i geneza rachunkowosci zarzadczej 1.5 Rachunkowość zarzadcza, a rachunkowosc finansowa 1.6 Glówne rodzaje problemów decyzyjnych rozwiazywanych w ramach rachunkowosci zarzadczej Rozdział 2.Rachunkowość finansowa…………20 2.1 Istota, klasyfikacja…

Strategie podatkowe w efektywnym zarządzaniu przedsiębiorstwem.

Przez administrator

Wstęp……….3 Rozdział I Przedsiebiorstwo a system podatkowy………5 1. Czynniki majace wpływ na efektywne zarządzanie przedsiębiorstwem. 2. Podatek jako element ksztaltujacy wybór strategii przedsiębiorstwa. 1.2.1. Definicja podatku. 1.2.2. Elementy konstrukcji podatku. 1.2.3. Funkcje podatków. 1.2.4. Podstawowe konstrukcje podatków. 1.3. Rys historyczny i geneza podatku dochodowego w…

Rola logistyki w zarządzaniu kosztami w przedsiębiorstwie na przykładzie XYZ.

Przez administrator

Wstęp……….3 Rozdział 1 Rola i zadani logistyki w zarządzaniu przedsiębiorstwem……….5 1.1. Pojęcie logistyki i procesów logistycznych 1.2. Funkcje i zadania logistyki w odniesieniu do kosztów w przedsiębiorstwie 1.3. Zarządzanie logistyczne przedsiebiorstwem na przykładzie gospodarki zapasami – koszty zapasów 1.4. Logistyka metoda racjonalizacji kosztów przedsiębiorstwa 1.5.…

Charakterystyka systemów rachunku kosztów w przedsiębiorstwie

Przez administrator

Wstęp …………3 Rozdział 1. Rachunek kosztów jako podsystem rachunkowości 1.1. Pojęcie i istota rachunku kosztów …………5 1.2. Rola i zadania rachunku kosztów………… 6 1.3. Funkcje rachunku kosztów …………7 1.4. Rachunkowość zarządcza a rachunek kosztów …………9 1.5. Współczesne zarządzanie kosztami …………11 Rozdział 2. Kryteria klasyfikacyjne kosztów…

Controlling w małych i srednich przedsiębiorstwach.

Przez administrator

Wstęp…………3 Rozdział I. Podstawowe informacje dotyczace controllingu…………4 1. Geneza i istota controllingu 2. Rodzaje, typy i odmiany controllingu 3. Zasady controllingu 4. Zadania controllingu 5. Uniwersjalizacja systemów controllingu Rozdział II. System informacyjny controllingu finansowego oraz zarządzanie kosztami w małych i srednich przedsiębiorstwach…………26 1. Pojęcie małych…

Raporty zarzadcze wykorzystywane w controllingu na przykładzie przedsiębiorstwa z branzy hotelarskiej

Przez administrator

Wstęp………..5 Rozdział I Istota oraz znaczenie controllingu w przedsiębiorstwie 1.1.Cel i zakres rachunkowosci zarzadczej……….. 8 1.2.Pojęcie i interpretacja controllingu……….. 12 1.3.Controlling a rachunkowosc ……….. 15 1.4.Klasyfikacja oraz funkcje controllingu ………..19 1.5.Zadania i rola controllera ……….. 26 Rozdział II Raporty zarzadczy w przedsiębiorstwie 2.1.Znaczenie informacji w…

Zarządzanie za pomoca controllingu kosztów w spółce XYZ.

Przez administrator

Wstęp Rozdział I. Istota, rodzaje i podstawowe pojęcia controllingu 1.1 Definicje controllingu na tle literatury 1.2 Powstanie i rozwój controllingu 1.3 Rola controllingu w zarządzaniu przedsiebiorstwej 1.4 Rodzaje controllingu 1.4.1 Controlling operacyjny 1.4.2 Controlling strategiczny 1.5 Budowa oraz wdrazanie ośrodków odpowiedzialnosci Rozdział IIControlling kosztów 2.1…

Realizacja procesów inwestycyjno-budowlanych w systemie Project Management

Przez administrator

Wstęp………..2 Rozdział 1. Projekt………..2 1.1. Cykl zycia projektu 1.2. Zarządzanie projektami (Project Management) 1.3. Od zarządzania projektami do zarządzania przez projekty 1.4. Procesy zarządzania projektami 1.5. Omówienie procesów zarządzania projektami Rozdział 2. Project Manager na przykładzie sektora inwestycyjno-budowlanego………..14 2.1. Istota formuly PM w sektorze budowlanym…

Bilans banku Pekao

Przez administrator

Wstęp…………2 Rozdział 1. Zarządzanie dzialalnoscia banku. 1.1. Analiza kosztów działania …………4 1.2. System rachunku kosztów dzialan ABC…………13 1.3. Controlling operacyjny jako instrument zarządzania kosztami działania …………14 1.4. Wskazniki operacyjne aktywów, kapitału i przychodów…………22 Rozdział 2. Bilans banku jako narzedzie zarządzania aktywami i pasywami 2.1. Normy…