Ocena sposobu zorganizowania i działania Urzędu Miasta i Gminy Kazimierza Wielka Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

7 marca 2019 Off Przez administrator


Wstęp………..3

Rozdział I.
Samorząd terytorialny w Polsce

1.1. Pojęcie samorządu terytorialnego ………..5
1.2. Zasady ustrojowe samorządu terytorialnego……….. 7
1.2.1. Zasada pomocniczości……….. 8
1.2.2. Zasada decentralizacji……….. 8
1.2.3. Zasada samodzielności samorządu terytorialnego……….. 9
1.2.4. Zasada demokracji przedstawicielskiej ………..10
1.3. Funkcje i zadania samorządu terytorialnego ………..10
1.3.1. Sposób zorganizowania samorządu terytorialnego……….. 10
1.3.2. Zadania samorządu terytorialnego i sposób ich wykonania ………..16
1.4. Finansowanie działań samorządu terytorialnego ………..18
1.4.1. Zasady finansowania gminy. Mienie komunalne………… 18
1.4.2. Źródła i klasyfikacja dochodów gminy ………..21
1.5. Kontrola i nadzór nad samorządem terytorialnym ………..27
1.5.1. Ustawowe podstawy ………..27
1.5.2. Organy nadzorcze i ich uprawnienia……….. 28
1.5.3. Władcze działania w obrębie nadzoru jednostek samorządu gminy……….. 32


Rozdział II.
Zasady budowania struktur organizacyjnych w urzędach administracji publicznej

2.1. Zagadnienia ogólne ………..35
2.2. Czynniki determinujące kształt struktury organizacyjnej w urzędach administracji państwowej……….. 38
2.3. Klasyczne struktury organizacyjne ………..41
2.3.1. Struktura liniowa ………..43
2.3.2. Struktura funkcjonalna ………..44
2.3.3. Struktura zorientowana na produkt, program, projekt……….. 46
2.3.5. Struktura macierzowa ………..48
2.3.6. Struktura BPR (Business Process Reengineering………..) 49
2.3.7. Struktura zorientowana na klienta ………..50
2.3.8. Struktura zorientowana na czynności administracyjne……….. 51
2.4. Strategia projektowania struktur organizacyjnych……….. 52
2.5. Terytorialna struktura administracji ………..54


Rozdział III.
Sposób zorganizowania i działania urzędu miasta i gminy Kazimierza Wielka

3.1. Zakres działania, zadania i organizacja urzędu ………..59
3.2. Struktura organizacyjna urzędu miasta i gminy w Kazimierzy Wielkiej……….. 60
3.3. Podział zadań i kompetencji……….. 74
3.4. Organizacja przyjmowania rozpatrywania i załatwiania indywidualnych obywateli 85


Rozdział IV.
Ocena sposobu zorganizowania i działania urzędu miasta i gminy Kazimierza Wielka

4.1. Organizacja i działanie urzędu miasta i gminy Kazimierza Wielka w ocenie petentów tego urzędu – badania własne ………..88
4.2. Organizacja i działanie urzędu miasta i gminy Kazimierza Wielka w ocenie urzędników – badania własne……….. 93
4.3. Wnioski i rekomendacje ………..101


Zakończenie ………..103
Bibliografia……….. 105
Spis tabel ………..112
Spis rysunków……….. 112
Załączniki……….. 114Oceń