Wynagrodzenia – istota, pojęcie i sposoby realizowania

4 marca 2019 Wyłączono Przez administrator


Wstęp

Rozdział 1
Pojęcie, istota, formy i funkcje wynagrodzeń za pracę oraz przepisy prawa normujące wynagrodzenie

1.1. Pojęcie i istota wynagrodzeń
1.2. Formy wynagrodzeń
1.3. Funkcje wynagrodzeń
1.4. Przepisy prawa normujące wynagrodzenie


Rozdział 2
Składniki wynagrodzeń

2.1. Obowiązkowe świadczenia pieniężne wynikające ze stosunku pracy
2.2. Wynagrodzenie zasadnicze i uzupełniające
2.3. Wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy
2.4. Zasiłki chorobowe i wypadkowe
2.5. Urlopy pracownicze


Rozdział 3
Ewidencja rozrachunków z tytułu wynagrodzeń pracowników

3.1. Dokumentacja płac
3.1.1. Lista płac jako podstawowy dokument w zakresie wynagrodzeń i jej ewidencja
3.2. Rozrachunki z zus – obowiązek ubezpieczeń społecznych
3.2.1. Zasady naliczania składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne
3.2.2. Składki na fundusz pracy
3.2.3. Składki na fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych
3.2.4. Rodzaje dokumentów ubezpieczeniowych i terminy ich przekazywania do zus
3.3. Rozrachunki us z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych


Rozdział 4
Wynagrodzenia w systemie rachunkowości firmy piekarnia XYZ w warce

4.1. Ogólne informacje o podmiocie gospodarczym
4.1.1. Charakterystyka społeczno – gospodarcza piekarni XYZ
4.1.2. Struktura organizacyjna piekarni XYZ
4.2. Rozrachunki związane z wynagrodzeniem – rodzaje
4.3. Rozrachunki z pracownikami w księgach rachunkowych piekarni XYZ


Zakończenie
Bibliografia
Wykaz aktów prawnych
Spis źródeł internetowych
Spis tabel i wykresów
Spis rysunków, formularzy i fotografii
Załączniki

Opis zawartości pracy:


Praca ma konstrukcję zbudowaną z trzech części merytorycznych oraz części praktycznej. Rozważania przedstawiają ciąg wydarzeń, mieszczących się w treści kolejnych rozdziałów.

W rozdziale pierwszym autor wyjasnia pojęcie i istotę wynagrodzeń, przedstawiam ich formy i funkcje, a także przepisy prawne normujące wynagrodzenia za pracę. Szczególną uwagę poświęcono problemom: czym właściwie jest wynagrodzenie. Jakimi formami płac dysponuje Polski system wynagradzania. Jakie funkcje pełni wynagrodzenie oraz które akty prawne, i w jaki sposób regulują wynagrodzenie.

Rozdział drugi, w treści którego autor zwraca uwagę na wagę i znaczenie obowiązkowych świadczeń pieniężnych wynikających ze stosunku pracy. Przedstawiono strukturę wynagrodzenia zasadniczego i uzupełniającego. Wspomniano o wynagrodzeniu za czas niezdolności do pracy, zasiłkach chorobowym i wypadkowym, a także obszernie przedstawiam urlopy pracownicze.

W trzecim rozdziale pracy autor skupia uwagę na dokumentacji związanej z wynagradzaniem pracowników, począwszy od karty ewidencji czasu pracy, na liście płac kończąc. Również w tym rozdziale poruszono kwestie związane z rozrachunkami z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych oraz Urzędem Skarbowym, które pełnią dużą rolę w naliczaniu wynagrodzeń.

Ostatnią część pracy stanowi rozdział czwarty – praktyczny, który poświęcony jest analizie wynagrodzeń w systemie rachunkowości firmy Piekarnia XYZ w Warce. Na wstępie przedstawione zostały ogólne informacje o podmiocie gospodarczym oraz jego charakterystyka społeczno – gospodarcza. W dalszej części tego rozdziału nakreślone są rodzaje rozrachunków związanych z wynagrodzeniem, a także przykłady rozrachunków z pracownikami w księgach rachunkowych Piekarni XYZ. Do opracowania, przeprowadzone zostały badania z wykorzystaniem metody wywiadu bezpośredniego, analizy treści dokumentacji bieżącej i archiwalnej oraz obserwację jawną.
W treści opracowania a zasadę, że wysokość wynagrodzenia wynika z wcześniej przyjętych i konsekwentnie stosowanych kryteriów podziału funduszu wygospodarowanego w przedsiębiorstwie, z przeznaczeniem na wynagrodzenia. Jest ono w praktycznym działaniu uzależnione od zasadniczych kryteriów, a wśród nich, najistotniejszymi są:
• wkład pracy,
• wyniki pracy,
• kompetencje pracowników,
• potrzeby pracowników,
• sytuacja na rynku pracy.
Znaczenie tych kryteriów ma i spełnia istotną rolę w praktycznym działaniu, bowiem stanowi o składnikach wynagrodzenia i formie płac. W tych ramach dostrzega się możliwość bodźcowego oddziaływania płac na pracowników – co z kolei pełni istotne funkcje motywujące pracowników do wypełniania swych zadań w pracy zawodowej.
Kwestiom tym autor podporządkował układ chronologiczny problemów i zagadnień, traktując je jako ważne i istotne, wyrażające się w polityce płac i innych świadczeń.
Tak przedstawiona prezentacja, umożliwia wypracowanie wniosków, które wpisują się w treść finalizującą opracowanie i mieści się w zakończeniu tej pracy.

Pobierz, wysyłając SMS o treści FOR.PRACA pod numer 92505

Wpisz otrzymany kod :

Po wpisaniu kodu, kliknij "Pobieram PDF", pobieranie rozpocznie się automatycznie

Koszt 25 zł netto | 30,75 zł brutto