Motywacja jako kluczowy czynnik kształtowania i rozwoju kapitału ludzkiego w organizacji w zależności od generacji X, Y, Z pracowników.

22 lutego 2023 0 Przez administrator


Wstęp.

Rozdział 1
Motywacja do pracy

I.1 Definicja motywacji.
I.2 Elementy procesu motywacji.
I.3 Klasyczne modele motywowania pracowników.
I.4 Główne teorie motywacji.
I.5 Współczesne podejście do motywowania.

Rozdział 2
Rola motywacji w organizacji

II.1 Klasyfikacja narzędzi motywacji.
II.2 Tradycyjne środki motywowania.

Rozdział 3
Pokolenia XYZ na rynku pracy

III.1 Sytuacja na polskim rynku pracy.
III.2 Wartości i oczekiwania X Y Z w świetle literatury przedmiotu.
III.2.1 Pokolenie X.
III.2.2 Pokolenie Y.
III.2.3 Pokolenie Z.

Rozdział 4
Analiza oddziaływania motywacji w odniesieniu do poszczególnych generacji

IV.1 Cel badań.
IV.2 Pytania badawcze.
IV.3 Metoda i narzędzia badawcze.
IV.4 Charakterystyka grupy badawczej.
IV.5 Szybkość rozwoju pracownika w odniesieniu do pokoleń X, Y, Z.
IV.6 Wyzwania pracodawców w odniesieniu do pokoleń X, Y, Z.

Zakończenie.
Spis materiałów źródłowych.
Spis tabel.
Spis rysunków.
Spis wykresów.
Załączniki.