Przygotowanie dziecka 6-letniego do podjecia nauki w szkole – studium przypadku


Wstęp……….4

Rozdzial 1
Badany problem w literaturze przedmiotu

1.1. Pojecie gotowosci szkolnej………. 7
1.2. Aspekty dojrzalosci szkolnej………. 8
1.2.1. Rozwój fizyczny………. 11
1.2.2. Rozwój umyslowy ……….12
1.2.3. Rozwój uczuciowo – spoleczny ……….14
1.3. Metody badan dojrzalosci szkolnej………. 15
1.4. Model dziecka dojrzalego do szkoly………. 19
1.5. Skala gotowosci szkolnej ……….21


Rozdzial 2
Zalozenia metodologiczne badan wlasnych

2.1. Przedmiot i cel badan ……….28
2.2. Problemy i hipotezy badawcze ……….29
2.3. Metody, techniki i narzedzia badan ……….31
2.4. Organizacja i przebieg badan ……….34
2.5. Charakterystyka grupy badanej i srodowiska badan………. 34


Rozdzial 3
Prezentacja i analiza wyników badan wlasnych

3.1. Wyniki badan ankiety i obserwacji ……….36
3.2. Wyniki badan i analiza testu dojrzalosci szkolnej………. 44
3.3. Analiza porównawcza badanych dzieci………. 51


Zakończenie ……….55
Bibliografia………. 59
Spis tabel i wykresów………. 61
Zalaczniki ……….62


Poprawny kod to LEAD.PRACA bez spacji (lead. praca jest niepoprawny)

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>