Wartość informacyjna sprawozdan finansowych.

Zobacz 11000 prac w jednym miejscu! Prace magisterskie, licencjackie, dyplomowe jako gotowe wzory i przykładowe prace naukowe. Za darmo temat, spis treści, plan pracy.


Wstęp………3

Rozdzial 1.
Istota sprawozdawczosci finansowej

1.1. Znaczenie sprawozdan finansowych………4
1.2. Cechy sprawozdan finansowych………8
1.3. Sporzadzanie sprawozdan finansowych wedlug MSR i MSSF………12
1.4. Prace poprzedzajace sporzadzenie rocznego sprawozdania finansowego………16
1.5. Etapy sporzadzania sprawozdan finansowych oraz ich uzytkownicy………19


Rozdzial 2.
Czesci skladowe sprawozdania finansowego

2.1. Bilans jako podstawowy skladnik sprawozdan finansowych………23
2.2. Rachunek zysków i strat………33
2.3. Informacja dodatkowa………42
2.4. Rachunek przeplywów pienieznych………46
2.5. Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) wlasnym………48


Rozdzial 3.
Wykorzystanie informacji zawartych w sprawozdaniach finansowych

3.1. Bilans zródlem informacji o sytuacji majatkowej jednostki gospodarczej………53
3.2. Analiza sytuacji finansowej na podstawie rachunku zysków i strat………57
3.3. Rachunek przeplywów pienieznych i zestawienie zmian w kapitale wlasnym………62


Podsumowanie………67
Bibliografia………68
Spis tabel………69
Spis schematów………70
Spis zalaczników………71
Zalaczniki………72