Organizacja i Zarządzanie

Systemy motywacji pracowników na przykładzie przedsiębiorstwa handlowego.


Wstęp………..3

Rozdzial I.
Istota i pojecie motywacji

1.1. Teorie motywacji ………..5
1.2. Zasady skutecznego motywowania ………..19
1.3. Narzedzia motywowania ………..21
1.4. Wady i zalety motywowania ………..26


Rozdzial II.
Motywowanie pracowników w przedsiębiorstwie

2.1. Instrumenty oddzialywania motywacyjnego na pracowników……….. 29
2.2. Materialne instrumenty motywacji pracowników ………..31
2.3. Niematerialne instrumenty motywacji pracowników ………..36


Rozdzial III.
System motywacji pracowników w badanym przedsiębiorstwie

3.1. Charakterystyka badanego przedsiębiorstwa ………..46
3.2. Metodologia przeprowadzonego badania ………..51
3.3. Charakterystyka badanej populacji ………..52
3.4...

więcej

Zarządzanie partycypacyjne na przykładzie organizacji z branzy tytoniowej


Wstęp……….3

Rozdzial I
Partycypacja w zarządzaniu firma

1.1 Partycypacja – definicja……….8
1.2 Zarządzanie partycypacyjne – wyjasnienie terminu oraz pojec……….10
1.3 Formy oraz rodzaje partycypacji ……….14


Rozdzial II
Zaangazowanie personelu

2.1 Zaangazowanie – definicja ……….19
2.2 Rodzaje zaangazowania personelu……….29
2.3 Warunki wpływajace na czynnik zaangazowania pracowników……….32
2.4 Zaangazowanie a partycypacja w zarządzaniu ……….40


Rozdzial III
Srodowisko badan – firma XYZ w Warszawie

3.1 Charakterystyka rynku wyrobów tytoniowych ……….42
3.2 Historia firmy XYZ……….51
3.3 Struktura organizacyjna……….55
3.4 Kluczowe kompetencje firmy……….57


Rozdzial...

więcej

Rekrutacja na stanowiska kierownicze

Wstęp…………..4

Rozdzial I
Rekrutacja jako proces kadrowy

1.1. Charakterystyka procesów kadrowych …………..6
1.2. Planowanie rekrutacji i selekcji…………..10
1.3. Klasyfikacja i etapy procesu rekrutacji…………..13
1.4. Strategie procesu rekrutacji…………..19


Rozdzial II
Metody i techniki selekcji kadry kierowniczej

2.1. Analiza dokumentów aplikacyjnych………….. …………..23
2.2. Rozmowa kwalifikacyjna a psychologiczne techniki selekcji …………..27
2.3. Referencje i rekomendacje…………..36
2.4. Problematyka decyzyjna w procesię rekrutacji i selekcji…………..39


Rozdzial III
Kompetentny menedzer i jego rola w sukcesię organizacji.

3.1. Istota pracy kierowniczej – kompetencje i potencjal…………..43
3.2...

więcej

Zarządzanie w zakladach opieki zdrowotnej na przykładzie centrum medycznego

Wstęp

Rozdzial I
Pojecie zakladu opieki zdrowotnej

1.1. Opieka zdrowotna-ustalenia definicyjne
1.2 Istota zdrowia publicznego
1.3 Ogólnopolski System Ochrony Zdrowia OSOZ
1.4 Rodzaje zakladów opieki zdrowotnej


Rozdzial II
System zarządzania w ZOZ

2.1 System zapewniania jakosci wedlug norm ISO
2.2 Zarządzanie finansami w ZOZ
2.3 Rozwój marketingu w sektorze usług medycznych
2.4 Zarządzanie kapitalem ludzkim


Rozdzial III
Charakterystka centrum medycznego

3.1 Otoczenie i przedmiot badan
3.2 Zakres swiadczonych uslug
3.3 Struktura organizacyjna LCM
3.4 Polityka personalna


Rozdzial IV
Analiza badan wlasnych

4.1 Cele, problemy i hipotezy badawcze
4...

więcej

Motywowanie zespolu projektowego: elementy teorii i praktyki na przykładzie zespolu projektowego w globalnej organizacji produkcyjno – handlowej.

Wstęp

Rozdzial 1.
Podstawy zarządzania projektami

1.1 Rozwój zarządzania projektami
1.2 Pojecie projektu, jego atrybuty i typologia
1.3 Cykl zycia projektu , parametry i procesy zarządzania projektem
1.4 Uczestnicy projektu i ich role


Rozdzial 2.
Zespól projektowy – tworzenie i doskonalenie

2.1 Rekrutacja i organizowanie zespolu projektoweg
2.2 Efektywność i doskonalenie zespolu projektowego
2.3 Rola, zadania i umiejetnosci kierownika projektu
2.4 Style kierowania


Rozdzial 3.
Motywowanie w zespole projektowym

3.1 Źródła motywacji do pracy zespolu
3.2 Narzedzia stosowane w motywowaniu czlonków zespolu projektowego
3...

więcej

Procesy rekrutacji i selekcji personelu do organizacji na przykładzie gminnej spóldzielni ‚Samopomoc chlopska’ w XYZ.

Wstęp………..3

Rozdzial I
Podstawowe zagadnienia z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi.

1. Pojecie i ewolucja zarządzania zasobami ludzkimi………..5
2. Rola i zadania zarządzania zasobami ludzkimi………..9
3. Plaszczyzny zarządzania zasobami ludzkimi………..11
4. Modele zarządzania potencjalem ludzkim………..19


Rozdzial II
Rekrutacja personelu do firmy – zarys problematyki.

1. Planowanie jako etap wstepny naboru pracowników………..26
2. Rodzaje naboru pracowników………..30
3. Metody rekrutacji wewnetrznej………..36
4. Metody rekrutacji zewnetrznej………..38
5. Efektywność narzedzi rekrutacji wewnetrznej i zewnetrznej………..44


Rozdzial III
Dobór kandydatów na pracowników.

1...

więcej

Zarządzanie procesami na przykładzie firmy T-Mobile


Wstęp……….2

Rozdzial I
Pojmowanie procesów w literaturze przedmiotu

1. Zalozenia podejscia procesowego………. 4
2. Klasyfikacje procesów ……….7


Rozdzial II
Koncepcje zarządzania procesowego

1. Outsourcing………. 13
2. Benchmarking………. 14
3. Rachunek kosztów dzialan………. 18
4. Reengineering ……….22


Rozdzial III
Zarządzanie procesami biznesowymi

1. Pojecie procesu biznesowego ……….25
2. Modelowanie procesów ……….33


Rozdzial IV
Kontrola i controlling w przedsiębiorstwie

1. Pojecie kontroli ……….37
2. Rodzaje i kryteria kontroli ……….38
3. Cechy i wyznaczniki dobrej kontroli………. 40
4. Controlling ……….44


Rozdzial V
Zarządzanie procesami na przykładzie T-Mobile.

1...

więcej

Zarządzanie zasobami ludzkimi na przykładzie XYZ S.A.

Wstęp………..4

Rozdzial I.
Pojecie i teorie zarządzania zasobami ludzkimi

1.1. Definicja i teorie zarządzania zasobami ludzkimi ………..6
1.2. Kompetencje kadry kierowniczej………..12
1.3. Style przywództwa……….. 17
1.4. Zarządzanie personelem w Polsce – najczestsze bledy menadzerów……….. 26


Rozdzial II.
Organizacja zarządzania personelem w XZY S.A.

2.1. Charakterystyka XYZ S.A. ………..30
2.2. Pozycja XZY S.A. na rynku usług dodanych i multimedialnych w Polsce……….. 36
2.3. Analiza polityki kadrowej w Spólce……….. 40
2.4. Wybrane elementy zarządzania zasobami ludzkimi w XZY S.A……….. 48


Rozdzial III.
Ocena procesu zarządzania zasobami ludzkimi i kierunki jego usprawnienia w firmie XZY S.A

3.1...

więcej

Szkolenia jako element polityki kadrowej na przykładzie firmy XYZ


Wstęp

Rozdzial 1.
Szkolenia jako element zarządzania zasobami ludzkimi

1.1 Istota i znaczenie zarządzania zasobów ludzkich
1.2 Rozwój funkcji personalnej
1.3 Szkolenia jako determinanta rozwoju pracownika
1.4 Szkolenie pracowników jako proces i jego struktura


Rozdzial 2.
Polityka szkoleniowa w firmie XYZ

2.1. Charakterystyka przedsiębiorstwa
2.2. Analiza potencjalu pracowniczego firmy XYZ
2.3. Działalność szkoleniowa firmy i wyniki jej efektywnosci w latach 2009-2012


Rozdzial 3.
Analiza i ocena efektywnosci szkolen firnie XYZ świetle badan empirycznych

3.1. Metodologia badan
3.2. Analiza systemu szkolen w firmie XYZ w oczach respondentów
3.3...

więcej

Motywacja a satysfakcja z pracy na przykładzie małej firmy

Wstęp……….. 5

Rozdzial I
Istota motywacji i jej teoretyczne podstawy.

1. Definicja i rodzaje motywacji……….. 7
2. Zwiekszanie motywacji……….. 8
3. Proces motywacyjny……….. 9
4. Wybrane teorie motywacji……….. 9
4.1. Teorie tresci……….. 10
4.1.1. Dwuczynnikowa teoria motywacji Frederica Herzberga……….. 10
4.1.2. Teoria hierarchii potrzeb Abrahama Maslowa……….. 12
4.1.3. Teoria potrzeb ERG Claytona Alderfera……….. 14
4.1.4. Teoria trychotomii potrzeb Davida McClellanda……….. 16
4.2. Teorie procesu……….. 18
4.2.1. Teoria uczenia się społecznego Alberta Bandury……….. 18
4.2.2. Teoria sprawiedliwosci Johna Stacyego Adamsa……….. 20
4.2.3. Teoria ustalania celów Edwina Lockea……….. 23
4.2.4...

więcej

Globalizacja przedsiebiorstw na przykładzie firmy McDonald’s


Wprowadzenie …….. 5

Rozdzial I
Globalizacja przedsiebiorstw

1.1 Pojecie i istota globalizacji ……..7
1.2 Pojecie ‚globalizacji przedsiebiorstw’ i jej motywy ……..9
1.3 Czynniki wpływajace na proces globalizacji …….. 13


Rozdzial II
Podstawowe strategie globalne przedsiębiorstwa

2.1 Klasyfikacja glównych sposobów wejscia na rynki zagraniczne …….. 17
2.1.1 Formy funkcjonalne …….. 18
2.1.1.1 Eksport …….. 18
2.1.1.2 Import …….. 20
2.1.2 Formy instytucjonalne …….. 21
2.1.2.1 Joint venture …….. 21
2.1.2.2 Fuzje i przejecia …….. 23
2.2 Globalna lokalizacja działalności …….. 24
2.3 Opracowanie globalnych produktów…….. 27


Rozdzial III
Franczyza jako podstawowa forma działalności przedsi...

więcej

Mobbing w polskich zakladach pracy


Wstęp………4

Rozdzial 1
Zjawisko mobbing

1. Definicja mobbingu
2. Definicja encyklopedyczna………6
3. Fazy mobbingu………7
4. Przyczyny mobbingu………8
5. Cechy mobbingu wedlug heinza leymanna………9
6. Skutki mobbingu………12


Rozdzial 2
Ooblicza mobbingu

1. Rodzaje mobbingu………14
2 Przyklady mobbingu………15
3. Mobbing a inne zjawiska w pracy………22


Rozdzial 3
Mobbing jako patologia………24

Rozdzial 4
Kodeks pracy a mobbing

1. Obowiazki pracodawcy dotyczace mobbingu………28
2. Odpowiedzialnosc karna pracodawcy………29
3. Obowiazki pracownika dotyczace mobbingu………34


Rozdzial 5
Przeciwdzialanie mobbingowi………37

1. Prawne sposoby obrony przed mobbingiem………38
2. Psychologiczne sposoby obrony………40
3...

więcej

Zarządzanie w sytuacji kryzysowej- analiza strategiczna


Rozdzial 1.
Przedstawienie sytuacji w elektrowni atomowej w Czarnobylu i Fukushimie

1.1 Slownik pojec………3
1.2 Elektrownia jadrowa w Czarnobylu……… 3
1.3 Elektrownia jadrowa w Fukushimie……… 4

Rozdzial 2.
Analiza otoczenia

2.1 Reaktor RBMK ………7
2.2 Reaktor BWR……… 8

Rozdzial 3.
Porównanie
3.1 Przyczyny i przebieg awarii reaktora RBMK

a) Niebezpieczny eksperyment ………9
b) Eksplozja pary wodnej oraz uwolnionego wodoru……… 9
c) Skutki ………9
3.2 Przyczyny i przebieg awarii reaktora BWR ………10
a) Przyczyny ………10
b) Skutki……… 10

Rozdzial 4.
Analiza porównawcza 11

4.1 Reaktorów ………11
4.2 Przyczyn awarii ………12

Wnioski- czy powinno dojsc do awarii w Fukushimie? ………12
Bibliografia ………12


 
więcej

Kultura organizacyjna.1. Zainteresowanie kultura organizacyjna………3

2. Kultura organizacyjna jako instrument zarządzania……… 3

3. Definicja ………4

4. Geneza pojecia……… 5

5. Znaczenie kultury organizacyjnej w firmie ………6

6. Sposoby diagnozowania i kształtowania kultury organizacyjnej ………7

7. Funkcje kultury ………10

7.1. Funkcje kultury wedlug E. Schein’a
Przystosowanie zewnetrzne: ………11
Przystosowanie wewnetrzne: ………11


8. Trzy podstawowe poziomy kultury


Artefakty ………12
Uznane wartosci……… 12
Podstawowe zalozenia……… 13
Bibliografia: ………13
Zalacznik- Badania Charles Handy……… 13


 
więcej

Zarządzanie kompetencjami zawodowymi na stanowisku team managera w XYZ


Wstęp

Rozdzial 1.
Istota kompetencji zawodowych

1.1. Definicja i pojecie kompetencji i zarządzania
1.2. Rodzaje kompetencji i ich grupowanie
1.3. Kompetencje a kapital ludzki


Rozdzial 2.
Zarządzanie kompetencjami zawodowymi

2.1. Istota i cele zarządzania kompetencjami
2.2. Fazy zarządzania kompetencjami
2.3. Model zarządzania kompetencjami


Rozdzial 3.
Identyfikacja i opis kompetencji Team Managera w XYZ

3.1. Charakterystyka działalności XYZ
3.2. Analiza czynnosci wykonywanych na stanowisku Team Managera
3.3. Ustalanie poziomów kompetencji


Rozdzial 4.
Ocena i analiza zarządzania kompetencjami zawodowymi w XYZ

4.1. Assessment Center
4.2...

więcej