Metody i formy skutecznego współdziałania rodziców z przedszkolem w procesie kształtowania postaw i modyfikacji zachowań dzieci. Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy


Wstęp………1

Rozdział I
1.1. Rodzina współczesna jako grupa społeczno-wychowawcza. Podstawowe funkcje rodziny………3

1.2. Formy współpracy przedszkola z rodzicami………16
1.3. Uwarunkowania rodzinne jako czynnik determinuj±cy prawidłowy przebieg rozwoju emocjonalno-społecznego dziecka………26

Rozdział II

2.1. Problemy badawcze i hipotezy robocze………37

2.2. Metody i techniki badań………40
2.3. Charakterystyka środowiska i badanej populacji………44
2.4. Organizacja i przebieg badań………49

Rozdział III
3.1. Świadomość i działania rodziców w zakresie usprawniania rozwojuintelektualnego dziecka w wieku przedszkolnym………51

3.2. Rodzaje działalności wychowawczej rodziców na rzecz rozwoju społeczno-moralnego………62
3.3. Ocena skuteczności współpracy wychowawczej domu i przedszkola w opinii ankietowanych rodziców i nauczycieli dzieci sześcioletnich………73
3.4. Rodzina w percepcji dzieci 6-letnich (w świetle analizy rysunków na
temat: ‚Moja rodzina’)………84Uogólnienia i wnioski………87


Spis tabel………93
Bibliografia………95
Aneksy………99 108

Oceń