Funkcjonowanie dzieci niepełnosprawnych intelektualnie w szkole integracyjnej. 4.23/5 (47)


Wstęp……….4

Rozdzial I
Wybrane aspekty niepełnosprawności w ujęciu teoretycznym.

1.1. Pojecie i klasyfikacja niepelnosprawnosci……….7
1.2. Kryteria oceny i stopnie niepelnosprawnosci……….11
1.3. Niepelnosprawnosc a specjalne potrzeby edukacyjne dziecka……….16
1.4. Edukacja integracyjna jako forma ksztalcenia dzieci niepelnosprawnych……….19


Rozdzial II
Osoby niepelnosprawne intelektualnie w społeczenstwie.

2.1. Społeczne definiowanie osób z lekka niepelnosprawnoscia intelektualna……….25
2.2. Funkcjonowanie osób niepełnosprawnych intelektualnie w sferze emocjonalno- społecznej……….31
2.3. Postrzeganie osób niepełnosprawnych intelektualnie w społeczenstwie……….36
2.4. Problemy i trudnosci w rozwoju społecznym osób z lekka niepelnosprawnoscia umyslowa ……….40


Rozdzial III
Uczen niepelnosprawny intelektualnie w szkole na przykładzie dziecka z FAS.

3.1. Szkola jako środowisko edukacyjne i wychowawcze……….48
3.2. Dziecko z FAS w kontekscie szkoly……….55
3.3. Glówne zalozenia pracy z dziecmi z zespolem FAS……….62
3.4. Metody i formy pomocy dziecku z zespolem FAS……….67


Rozdzial IV
Zalozenia metodologiczne badan wlasnych.

4.1. Cel i przedmiot badan……….72
4.2. Problemy badawcze……….75
4.3. Metody, techniki i narzedzia badawcze……….77
4.4. Organizacja i przebieg badan……….84


Rozdzial V
Rozwój dzieci niepełnosprawnych w klasach integracyjnych w świetle badan wlasnych.

5.1. Charakterystyka terenu badan i badanej populacji……….86
5.2. Analiza i interpretacja wyników badan……….87
5.3. Wnioski z badan……….102


Zakończenie……….104
Bibliografia……….107
Aneks……….113


Oceń