Turystyka prace licencjackie

Agroturystyka jako forma i szansa aktywizacji terenów wiejskich

Wstęp

Rozdzial 1
Pojecie agroturystyki

1.1 Turystyka wiejska z agroturystyka
1.2 Formy turystyki alternatywnej i jej rozwój
1.3 Aspekty prawne agroturystyki

Rozdzial 2.
Agroturystyka jako forma wielofunkcyjnego rozwoju wsi

2.1 Ogólne czynniki prowadzenia działalności agroturystycznej
2.2 Rola doradztwa w przygotowaniu przedsiewziec agroturystycznych
2.3 Szanse i ograniczenia rozwoju agroturystyki
2.3.1 Szanse rozwoju agroturystyki
2.3.2 Ograniczenia rozwoju agroturystyki
2.3.3 Agroturystyka jako źródłodochodu
2.4 Sposoby aktywizacji terenów wiejskich agroturystyczna dzialalnosc gospodarcza

Rozdzial 3
Charakterystyka usług agro...

więcej

Szanse i perspektywy rozwoju turystyki w Europie Srodkowej i Wschodniej.


Wstęp……….2

Rozdzial
1.

1.1. Turystyka – zagadnienia ogólne i troche
historii………6
1.2. Czynniki rozwoju
turystyki………12
1.2.1. Czas wolny a
turystyka………12


Rozdzial 2.
Rozwój turystyki w świetle globalnej
integracji systemów informacyjnych………17

2.1. Istota i dynamika rozwoju turystyki i przemyslu
turystycznego………17
2.2...

więcej

Walory turystyczne Kaszub.

Wstęp

Rozdzial I
Polozenie i zarys historyczny

1.1. Historia Kaszub
1.2. Zasieg i polozenie geograficzne
1.3. Rys historyczny


Rozdzial II
Krainy geograficzne Kaszub

2.1. Pojezierze Kaszubskie
2.2 Szwajcaria Kaszubska
2.3 Ziemia Koscierska
2.4. Ziemia Chojnicka i Zaborska
2.5. Wybrzeze Slowinskie


Rozdzial III
Perspektywy rozwoju Kaszub

3.1. Dzis i jutro regionu Kaszubskiego
3.2. Warunki rozwoju regionu Kaszubskiego
3.3. Możliwościprzeobrazania regionu Kaszubskiego na bardziej atrakcyjny turystycznie


Zakończenie
Bibliografia

więcej

Muzeum Auschwitz-Birkenau jako miejsce docelowe turystyki edukacyjnej.


Wstęp………3

Rozdzial I
Zalozenia metodoligiczne badan

1.1. Przedmiot i cel badan………5
1.2. Problem badawczy i hipotezy………6
1.3. Metody, techniki i narzedzia badawcze………8


Rozdzial II
Problem w literaturze

2.1. Charakterystyka podstawowych pojec………11
2.2. Turystyka edukacyjna dzieci i młodzieży szkolnej………18
2.3. Wycieczka jako forma realizacji programów szkolnych………21
2.4. Rola muzeum w dydaktyce………26

Rozdzial III
Charakterystayka omawianego obiektu

3.1. Geneza obozu………30
3.2. Rozbudowa oraz rozwój obozu i jego filii………33
3.3. Historia Muzeum………37
3.3.1. Historia muzeum w datach………38
3.4. Struktura organizacyjna Muzeum………46
3.4.1. Miedzynarodowa Rada Oswiecimska………52
3.5...

więcej

Wykorzystanie walorów krajoznawczo-turystycznych w strategii rozwoju turystyki na Pogórzu Przemyskim


Wstęp…….5

Rozdzial I
Rys historyczny Pogórza Przemyskiego…….7

Rozdzial II
Charakterystyka Pogórza Przemyskiego…….18

1.1.Polozenie fizjograficzne …….18
1.2.Budowa geologiczna …….19
1.3.Klimat i siec wodna…….21
1.4.Szata roslinna i swiat zwierzat …….23
2.Charakterystyka walorów krajobrazowych …….26
2.1. Parki krajobrazowe…….26
2.2.Rezerwaty przyrody …….29
2.3.Obszary chronionego krajobrazu …….36
2.4.Pomniki przyrody, stanowiska dokumentacyjne i uzytki ekologiczne Pogórza …….37
3.Charakterystyka wybranych miejscowosci Pogórza Przemyskiego i ich walory turystyczne …….40
3.1. Przemysl – miasto …….40
3.1.1. Wedrówki poza stare miasto …….49
3.1.2. W kregu Przemysla …….50
3.2...

więcej

Czynniki przyrodnicze i ekonomiczne warunkujace rozwój turystyki kajakowej w Polsce.


Wprowadzenie

Rozdzial 1.
Znaczenie i istota turystyki aktywnej i kwalifikowanej w zyciu

współczesnego czlowieka
1. Aktywny wypoczynek produktem zachodniej
cywilizacji
2. Turystka kwalifikowana i turystyka
aktywna
3. Turystyka kajakowa jako przyklad aktywnego
wypoczynku


Rozdzial 2.
Czynniki korzystne i negatywne wpływajace na obecny poziom kajakarstwa w Polsce

1. Czynniki sprzyjajace rozwojowi turystyki
...

więcej

Certyfikat Kompetencji Zawodowych w transporcie drogowym – analiza szczególowa programu szkolenia


Wstęp……….2

1. Analiza uwarunkowan prawnych wprowadzenia certyfikatów kompetencji zawodowych. Tryb i sposób przeprowadzania egzaminu……….5

1.1 Warunki przystapienia do egzaminu
1.2 Tryb i sposób przeprowadzania egzaminu
1.3 Sposób przechowywania protokolów z przeprowadzonych egzaminów oraz przeprowadzenia rejestru wydawanych certyfikatów kompetencji zawodowych


2. Szczególowa analiza programu szkolenia……….8

2...

więcej

Czynniki kształtujące rozwój turystyki na Pojezierzu Drawskim.


Wstęp i cel pracy…………3

Rozdzial I.
1. Rys historyczny miasta………… 6
2. Warunki srodowiska geograficznego badanego obszaru …………8
2.1. Polozenie geograficzne miasta i gminy………… 8
2.2. Budowa geologiczna …………12
2.3. Rzezba terenu………… 13
2.4. Wody …………14
2.5. Klimat………… 16
2.6. Gleby …………17
2.7. Surowce mineralne …………18
2.8. Szata roslinna i swiat zwierzecy …………19

Rozdzial II.

1. Walory srodowiska naturalnego dla potrzeb turystyki
1.1. Walory turystyczno – krajoznawcze srodowiska przyrodniczego………… 21
1.2. Charakterystyka wybranych jezior …………24
1.3. Strefa chronionego krajobrazu………… 27
1.4. Szlaki turystyczne………… 29
1.5. Pomniki przyrody …………33
1.6. Walory kulturowe………… 33
1.7...

więcej

Walory turystyczne lasów województwa lubuskiego.


Wstęp

Rozdzial I
Znaczenie lasów w turystyce

1.1. Pojecie lasów
1.2. Lasy w Polsce
1.3. Wyznacznie terenów lesnych pod wypoczynek
1.4. Formy turystyki i wypoczynku na terenach lesnych


Rozdzial II
Lasy województwa lubuskiego ich walory i funkcje

2.1. Polozenie oraz powieszchnie zajmowane przez lasy na ternie woj. lubuskiego
2.2. Krainy przyrodniczo-lesne
2.3. Zasoby atrakcji turystycznych woj. lubuskiego
2.4. Funkcje lasów


Rozdzial III
Turystyczne wykorzystanie lasów woj. lubuskiego

3.1. Formy wypoczynku na terenach lesnych woj. lubuskiego
3.2. Lesne obiekty wypoczynkowe
3.4. Lagowski park krajaobrazowy
3.5. Pszczewski park krajobrazowy


Zakończenie
Bibliografia
Spis tabel
Spis ry...

więcej

Projekt rowerowego szklaku turystycznego po obiektach historycznych w gminie XYZ


Wstęp………4

Rozdzial 1.
Opis obszaru na którym bedzie przebiegal szlak. Fizjografia Gminy ………5

2.1. Dostepnosc komunikacyjna Gminy……… 6
2.2. Krótki opis krajobrazu Gminy ………7
2.3. Osobliwosci flory i fauny ………9
2.4. Warunki hydrologiczne……… 9
2.4.1. Rzeki………10
2.4.2. Jeziora………10
2.4.3. Wody podziemne ………10
2.5. Warunki klimatyczne ………11
2.6 Rys historyczny Gminy……… 12

Rozdzial 2.
Obiekty historyczne Gminy XYZ……… 14

3.1. Przedstawienie w tabeli poszczególnych obiektów ………14
3.2. Umiejscowienie obiektów na mapie ………25
3.3. Wybór najatrakcyjniejszych obiektów wśród których wyznaczony zostanie wlasciwy szlak turystyczny ………25


Rozdzial 3.
Projekt i opis szlaku turystycznego ………...

więcej

Znaczenie turystyki dla rozwoju obszaru pogranicza polsko-ukrainskiego.


Wstęp………5

Rozdzial I
Uwarunkowania współpracy transgranicznej Polski i Ukrainy

1. Uwarunkowania historyczne współpracy polsko-ukrainskiej………8
2. Niepodleglosc Ukrainy w perspektywie europejskiej i swiatowej………12
3. Rola i uwarunkowania współpracy transgranicznej………15
4. Podstawy prawne współpracy transgranicznej………19
5. Euroregiony jako forma organizacyjna wspólpracy………28


Rozdzial II
Rola i znaczenie granicy polsko-ukrainskiej dla współpracy gospodarczej

1. Granica polsko-ukrainska jako wschodnia granica Unii Europejskiej i NATO………37
2. Rola istniejacych i projektowanych szlaków komunikacyjnych………43
3. Dynamika rozwoju polsko-ukrainskiego ruchu granicznego w latach 1990 ………48

więcej

Atrakcyjność turystyczna wybranych zamków w Polsce.


Wstęp ………..4

Rozdzial I.
Historia i opis wybranych zamków w Polsce

1.1. Zamek w Bolkowie……….. 5
1.2. Zamek Chojnik……….. 10
1.3. Zamek w Niedzicy ………..12
1.4. Zamek w Ogrodziencu 16
1.5. Zamek w Pieskowej Skale ……….. 21
1.6. Zamek w Szamotulach ……….. 24
1.7. Zamek Krzyztopór w Ujezdzie ………..27

Rozdzial II.
Atrakcyjność legend zamkowych

2.1. Legendy zamku w Bolkowie ……….. 31
2.1.1. O pieknej kasztelance Annie ………..31
2.1.2. Blazen z Bolkowa ………..31
2.2. Legendy zamku Chojnik ……….. 32
2.2.1. Rycerz z Chojnik ………..32
2.3. Legendy zamku w Niedzicy ……….. 33
2.3.1. Biala Dama z Niedzickiego zamku ……….. 33
2.3.2. Dab Horvathów ……….. 33
2.3.3. Boleslaw i Brunhilda ………..34
2...

więcej

Przyszłość turystyki w Unii Europejskiej.


Wstęp………4

Rozdzial I.
Znaczenie turystyki we Wspólnocie Europejskiej………5

1. Specyfika sektora turystycznego
1.1 Produkt turystyczny
1.2. Uslugi turystyczne
1.3. Formy turystyki
2. Statystyka i trendy
2.1. Trendy glówne oraz znaczenie w gospodarce
2.2. Zmiany demograficzne i przyszla ewolucja branzy

Rozdzial II.
Nowa koncepcja turystyki europejskiej………35

1. Proces ‚Turyzm i Zatrudnienie’
1.1. Podnoszenie jakosci usług turystycznych
1.2. Informacja na temat turystyki
1.3. Szkolenia zwiekszajace kwalifikacje w przemysle turystycznym
1.4. Promowanie ochrony srodowiska i zrównowazonego rozwoju w turystyce
1.5. Uslugi oparte na technologiach informacyjnych i komunikacji
1.6...

więcej

Dwory i pałace ziemi jarocinskiej.


Wstęp………3

Rozdzial I.
Ziemianstwo na ziemi jarocinskiej w XIX i XX wieku ………5

Rozdzial II.
Dwory i pałace ziemianstwa polskiego w XIX i XX wieku………31

Rozdzial III.
Dwory i pałace ziemianstwa niemieckiego w XIX i XX wieku………78

Rozdzial IV.
Źródła wiedzy o palacach, dworach i ziemianstwie.
Bibliografia regionalna – wybór………112

Rozdzial V.
Wspólczesne funkcje i wykorzystanie dawnych siedzib ziemianskich……… 118

Zakończenie ………139
Przypisy ……… 140
Bibliografia……… 153

więcej

Ekonomiczne znaczenie turystyki.


Wstęp

Rozdzial I.
Znaczenie przemyslu turystycznego s skali globalnej

1.1 Przychody z turystyki na swiecie
1.2 Procent zatrudnionych w sektorze turystycznym na swiecie
1.3 Kraje o znaczacej roli przemyslu turystycznego
1.4 Top Tourism Earners, Top Tourism Spenders, Top Five Tourism Destinations
1.5 Lista najwiekszych graczy (Key Players)
1.5.1 Sieci hotelowe
1.5.2 Tour – operatorzy
1.5.3 Atrakcje turystyczne na swiecie
1.5.4 Alianse lotnicze
1.5.5 Tanie linie lotnicze
1.5.6 Linie statków pasazerskich
1.5.7 Systemy rezerwacji
1.5.8 Sieci barów szybkiej obslugi – Fast-food
1.5...

więcej