Tag: Zarządzanie Jakością Praca Magisterska Chomikuj

Znaczenie szkoleń w procesie zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie

Przez administrator

Wstęp………. 6 Rozdział I Zarządzanie zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie       1.1. Definicja i podział przedsiębiorstw………. 9 1.2. Cechy i cele przedsiębiorstw………. 13 1.3. Strategia rozwoju………. 18 1.4. Analiza strategiczna przedsiębiorstwa i jego rynku………. 26 1.5. Istota zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie………. 36 Rozdział II Proces przygotowania,…

Rozwój zawodowy pracowników

Przez administrator

Wstęp Rozdział I Podstawowe zagadnienia rozwoju w aspekcie teoretycznym 1.1. Definicja rozwoju 1.2. Mechanizmy i efekty rozwoju 1.3. Podstawowe założenia i czynniki rozwoju organizacji 1.4. Człowiek jako podmiot procesu rozwoju 1.5. Rozwój osobisty a rozwój zawodowy Rozdział II Metodologia badań własnych 2.1. Cel i przedmiot…

Rola komunikacji w zarządzaniu organizacją

Przez administrator

Wstęp………4 Rozdział 1 Kompleksowy wymiar komunikacji 1.1 Definicja, cechy i funkcje komunikowania……… 6 1.2 Formy komunikowania ………11 1.3 Bariery w komunikowaniu się……… 20 1.4 Nowe media w komunikowaniu społecznym ………24 Rozdział 2 Komunikacja w organizacji 2.1 Istota i znaczenie komunikacji w organizacji ………28 2.2 Formalne…

Wykorzystanie internetowych portali pracy w pozyskiwaniu zasobów ludzkich

Przez administrator

Wstęp……….1 Rozdział I Znaczenie zasobów ludzkich w przedsiębiorstwie 1.1 Pojęcie zasobów ludzkich……….3 1.2 Zróżnicowanie w definiowaniu zarządzania zasobami ludzkimi……….6 Rozdział II Istota i uwarunkowania procesu rekrutacji 1.1 Strategie pozyskiwania personelu……….10 1.2 Znaczenie i funkcje procesu rekrutacji……….12 1.3 Opis stanowiska pracy oraz profile kompetencyjne……….16 1.4 Źródła…

Rola komunikacji w efektywnym zarządzaniu organizacją

Przez administrator

Wstęp………4 Rozdział 1 Kompleksowy wymiar komunikacji 1.1 Definicja, cechy i funkcje komunikowania……… 6 1.2 Formy komunikowania ………11 1.3 Bariery w komunikowaniu się……… 20 1.4 Nowe media w komunikowaniu społecznym ………24 Rozdział 2 Komunikacja w organizacji 2.1 Istota i znaczenie komunikacji w organizacji ………28 2.2 Formalne…

Adaptacja społeczno zawodowa nowych pracowników na przykładzie Urzędu Miejskiego w Gdańsku

Przez administrator

Wstęp Rozdział 1 Istota adaptacji nowego pracownika 1.1. Rola i znaczenie funkcji personalnej 1.2. Pojęcie adaptacji 1.3. Przebieg procesu adaptacji nowego pracownika w przedsiębiorstwie 1.4. Analiza potrzeb kadrowych 1.5. Komunikacja w procesie adaptacji nowych pracowników Rozdział 2 Opis i analiza badań własnych       2.1. Charakterystyka Urzędu…

Zarządzanie zasobami ludzkimi na przykładzie XYZ

Przez administrator

Wstęp……….5 Rozdział 1 Zarządzanie zasobami ludzkimi, ustalenia terminologiczne       1.1. Celzarządzania zasobami ludzkimi 1.2. Znaczenie zarządzania zasobami ludzkimi 1.3. Polityka personalna Rozdział 2 Instrumenty zarządzania zasobami ludzkimi       2.1. Teorie zarządzania zasobami ludzkimi 2.2. Organizacja procesu zatrudnienia 2.3. Rekrutacja i selekcja personelu 2.4. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych 2.5.…

Stres jako motywator pracowników na przykładzie firmy

Przez administrator

Wstęp Rozdział 1 Teoretyczne aspekty stresu 1.1. Wyjaśnienie pojęcia stresu………..5 1.2. Rodzaje stresu………..9 1.3. Czynniki wywołujące stres………..14 1.4. Konsekwencje stresu………..18 1.5. Sposoby radzenia sobie ze stresem………..21 Rozdział 2 Istota motywacji w miejscu pracy. 2.1. Definicja i znaczenie motywacji w miejscu pracy………..25 2.2. Rodzaje motywacji ………..26…

Zarządzanie klubem sportowym na przykładzie wybranych klubów sportowych

Przez administrator

Wstęp……….4 Rozdział I Marketing w sporcie 1.1. Definicja i znaczenie marketingu sportowego……….6 1.2. Wpływ biznesu na sport……….17 1.3. Charakterystyka rynku sportu……….23 Rozdział II Charakterystyka opolskich klubów sportowych 2.1. Charakterystyka środowiska sportowego w regionie opolskim……….35 2.2. Marketingowe aspekty w zarządzaniu klubem siatkówki ZAKSA Kędzierzyn – Koźle……….41…

Rola coachingu a rozwoj zawodowy pracownika

Przez administrator

Wstęp Rozdział I Istota coachingu       1.1. Definicja coachingu 1.2. Rodzaje coachingu / cele coachingu 1.3. Modele i techniki stosowania coachingu 1.4. Przebieg procesu coachingu (etapy) (wg trenera, wg uczestnika) Rozdział II Zastosowanie coachingu w organizacji       2.1. Rola coacha 2.2. Coaching jako proces wspierania motywacji i…

Ocena oraz skuteczne motywowanie pracowników

Przez administrator

Wstęp Rozdział I Rola oceny i motywowania pracowników w zarządzaniu firmą       1.1. Znaczenie ocen pracowniczych i motywacji 1.2. Rola i zadania oceny pracowniczej 1.3. Miejsce oceny w systemie zarządzania zasobami ludzkimi 1.4. Rola i zadania motywacji 1.5. Teorie i modele motywacji Rozdział II Zależność między…

Zarządzenie Zasobami Ludzkimi na przykładzie firmy

Przez administrator

Wstęp………… 4 Rozdział I Podstawy Zarządzania Zasobami Ludzkimi       1.1. Istota, geneza i cechy Zarządzania Zasobami Ludzkimi………… 5 1.2. Modele Zarządzania Zasobami Ludzkimi………… 8 1.3. Charakterystyka podstawowych elementów systemu Zarządzania Zasobami Ludzkimi………… 10 1.3.1. Dobór pracowników …………11 1.3.2. Motywowanie do pracy …………13 1.3.3. Oceny pracownicze …………16…

Wynagrodzenia osób pracujących w systemie marketingu sieciowego na przykładzie firmy FM Group

Przez administrator

Wstęp Rozdział 1 Systemy wynagrodzeń w Polsce       1.1. Pojęcie, istota i determinanty wynagrodzeń 1.2. Funkcje wynagrodzeń 1.3. System, modele, formy i składowe wynagrodzeń Rozdział 2 Polityka zatrudnienia w Polsce       2.1. Polityka zatrudnienia – podstawy teoretyczne 2.2. Sytuacja na rynku pracy w Polsce po wstąpieniu do…

Motywacja w procesie pracy

Przez administrator

Wstęp…………4 Rozdział 1 Teoretyczne aspekty zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie       1.1. Zarządzanie zasobami ludzkimi – rodowód teoretyczny ………..6 1.2. Charakterystyka głównych obszarów zarządzania zasobami ludzkimi……….. 11 1.3. Współczesne tendencje w zarządzaniu zasobami ludzkimi……….. 16 Rozdział 2 Motywacja do pracy w systemie zarządzania organizacją.       2.1. Pojęcie…

System oceniania pracowników na przykładzie przedsiębiorstwa

Przez administrator

Wstęp………..3 Rozdział 1 Teoretyczne podstawy zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie       1.1. Istota i cele zarządzania zasobami ludzkimi ………..5 1.2. Rodzaje zarządzania zasobami ludzkimi………..10 1.3. Zasady i modele polityki personalnej………..15 Rozdział 2 Miejsce systemu okresowych ocen pracowniczych w polityce personalnej przedsiębiorstwa       2.1. Cele i formy oceniania…

Kapitał ludzki, jako decydujący czynnik rozwoju przedsiębiorstwa

Przez administrator

Streszczenie……….. 2 Table of contents……….. 6 Summary……….. 7 Spis rysunków……….. 11 Wstęp ……….. 12 Rozdział 1 Kapitał ludzki w organizacji       1.1. Pojęcie i rodzaje kapitału ludzkiego……….. 15 1.2. Proces zarządzania kapitałem ludzkim we współczesnej organizacji……….. 23 1.3. Rozwój kapitału ludzkiego a rozwój organizacji……….. 28 Rozdział…

Wybrane aspekty zarządzania zasobami ludzkimi w administracji publicznej

Przez administrator

Wstęp…………3 Rozdział 1 Koncepcja zarządzania zasobami ludzkimi       1.1. Geneza i pojęcie zarządzania zasobami ludzkimi …………5 1.2. Modele zarządzania zasobami ludzkimi………… 7 1.3. Polityka personalna………… 11 1.3.1. Zasady polityki personalnej …………12 1.3.2. Modele polityki personalnej …………13 1.4. Specyfika zarządzania zasobami ludzkimi w administracji publicznej …………15 Rozdział…

Analiza wykorzystania kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwie

Przez administrator

Wstęp…………5 Rozdział I Kapitał ludzki w teorii i literaturze tematu       1.1. Pojęcie kapitału ludzkiego…………7 1.2. Funkcje kapitału ludzkiego…………12 1.3. Kapitał ludzki i intelektualny …………15 Rozdział II Zarządzanie kapitałem ludzkim       2.1. Zarządzanie kapitałem ludzkim i jego cele………… 20 2.2. Zarządzanie przez wykorzystanie kapitału ludzkiego………… 26 2.3.…

System szkoleń jako element motywacji i rozwoju pracowników na przykładzie firmy

Przez administrator

Wstęp……….5 Rozdział 1 Zarządzanie zasobami ludzkimi współczesnej organizacji z elementami motywacji.       1.1 Istota i geneza zarządzania zasobami ludzkimi……….7 1.2 Pojęcie i teorie motywacji……….16 1.3 Formy i sposoby motywacji pracowników……….27 Rozdział 2 Metody rozwoju zasobów ludzkich.       2.1 Instrumenty rozwoju zasobów ludzkich 2.2 Podmioty rozwoju zasobów ludzkich……….41…

Rola kobiet w zarządzaniu

Przez administrator

Wstęp Rozdział I Metody rozwoju zasobów ludzkich       1.1 Pojęcie rozwoju i doskonalenia 1.2 Budowanie ścieżek kariery 1.3 Motywacja – pojęcie i istota 1.3.1 Podejście od strony treści 1.3.2 Podejście do motywacji od strony procesu Rozdział II Sytuacja kobiet w zarządzaniu       2.1 Pojęcie dyskryminacji i regulacje…

Nowe media społecznościowe w rekrutacji pracowników

Przez administrator

Wstęp Rozdział 1 Współczesne problemy rekrutacji pracowników       1.1. Pojęcie i istota rekrutacji 1.2. Metody i źródła rekrutacji 1.3. Znaczenie doboru pracowników w przedsiębiorstwie 1.4. Procesy rekrutacyjne w nowoczesnej organizacji 1.5. Planowanie zasobów ludzkich 1.6. Podstawowe procesy rekrutacyjne w firmie 1.7. Pułapki w procesie rekrutacji i…

Wykorzystanie koncepcji zarządzania na przykładzie małej firmy

Przez administrator

Rozdział 1 Teoretyczne podstawy zarządzania oraz charakterystyka małej firmy       1.1. Charakterystyka podstawowych zagadnień dotyczących zarządzania…….. 4 1.2. Podejście do zarządzania…….. 6 1.3. Wybrane koncepcje zarządzania…….. 17 1.3.1. TQM…….. 17 1.3.2. Benchmarking ……..21 1.3.3. AGILE ……..24 1.4. Charakterystyka małej firmy…….. 27 Rozdział 2 Charakterystyka i podstawowa…

Ocena efektywności społecznej odpowiedzialności biznesu w Polsce na podstawie banków notowanych na RESPECT Index

Przez administrator

Wstęp……….3 Rozdział I Teoretyczne aspekty społecznej odpowiedzialności biznesu       1.1. CSR i jego historia ……….4 1.2. Rozszerzenie definicji CSR ……….10 1.3. Społeczna odpowiedzialność biznesu jako element wizerunku………. 16 1.4. Kontrowersje nad słusznością założeń CSR ……….21 Rozdział II Istota i działalność RESPECT Index w Polsce       2.1. Działalność…

Planowanie sprzedaży jako istotny element zarządzania przedsiębiorstwem na przykładzie Banku

Przez administrator

Wstęp Rozdział 1 Istota planowania w przedsiębiorstwie       1.1 Pojęcie i proces planowania w przedsiębiorstwie 1.2 Rodzaje planów w organizacji 1.3 Etapy procesu planowania Rozdział 2 Metody prognozowania sprzedaży       2.1 Metody ilościowe prognozowania 2.2 Metody jakościowe prognozowania Rozdział 3 Makro- i mikrootoczenie banku XYZ oraz stosowana…