Tag: Zarządzanie Jakością Praca Magisterska Chomikuj

Szkolenia w procesie zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie

Przez administrator

Wstęp……….. 6 Rozdział I Zarządzanie zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie. 1.1. Definicja i podział przedsiębiorstw……….. 9 1.2. Cechy i cele przedsiębiorstw……….. 13 1.3. Strategia rozwoju……….. 18 1.4. Analiza strategiczna przedsiębiorstwa i jego rynku……….. 26 1.5. Istota zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie……….. 36 Rozdział II Proces przygotowania, realizacji oraz oceny szkoleń 2.1. Polityka szkoleniowa przedsiębiorstwa……….. 42 2.2. Identyfikacja potrzeb szkoleniowych……….. 45 2.3. Metody i formy szkoleń……….. 49 2.4.Ocena efektywności szkoleń……….. 56 Rozdział III Założenia metodologiczne badań własnych 3.1. Przedmiot i cel badań……….. 64 3.2. Problemy badawcze ……….. 66 3.3. Metody, techniki i narzędzia badawcze……….. 68 3.4. Organizacja i przebieg badań……….. 72 Rozdział…

Znaczenie szkoleń w procesie zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie

Przez administrator

Wstęp………. 6 Rozdział I Zarządzanie zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie       1.1. Definicja i podział przedsiębiorstw………. 9 1.2. Cechy i cele przedsiębiorstw………. 13 1.3. Strategia rozwoju………. 18 1.4. Analiza strategiczna przedsiębiorstwa i jego rynku………. 26 1.5. Istota zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie………. 36 Rozdział II Proces przygotowania, realizacji oraz oceny szkoleń       2.1. Polityka szkoleniowa przedsiębiorstwa………. 42 2.2. Identyfikacja potrzeb szkoleniowych………. 45 2.3. Metody i formy szkoleń………. 49 2.4.Ocena efektywności szkoleń………. 56 Rozdział III Charakterystyka przedsiębiorstwa z kapitałem państwowym       3.1. Uwarunkowania prawne i zasady funkcjonowania przedsiębiorstwa z kapitałem państwowym………. 67 3.2. Spółka PKN Orlen S.A. ………. 72 Rozdział IV System szkoleń pracowniczych realizowany…

Rozwój zawodowy pracowników

Przez administrator

Wstęp Rozdział I Podstawowe zagadnienia rozwoju w aspekcie teoretycznym 1.1. Definicja rozwoju 1.2. Mechanizmy i efekty rozwoju 1.3. Podstawowe założenia i czynniki rozwoju organizacji 1.4. Człowiek jako podmiot procesu rozwoju 1.5. Rozwój osobisty a rozwój zawodowy Rozdział II Metodologia badań własnych 2.1. Cel i przedmiot badań 2.2. Problemy i hipotezy badawcze 2.3. Metody techniki i narzędzia badawcze 2.4. Grupa badawcza 2.5. Teren badań Rozdział III Rozwój zawodowy pracownika w świetle badań własnych 3.1. Organizacyjna perspektywa rozwoju pracownika w opinii pracodawcy 3.2. Organizacyjna perspektywa rozwoju w opinii pracownika 3.3. Motywacyjne aspekty pracy zawodowej 3.4. Ocena jakości życia w pracy 3.5. Wnioski…

Rola komunikacji w zarządzaniu organizacją

Przez administrator

Wstęp………4 Rozdział 1 Kompleksowy wymiar komunikacji 1.1 Definicja, cechy i funkcje komunikowania……… 6 1.2 Formy komunikowania ………11 1.3 Bariery w komunikowaniu się……… 20 1.4 Nowe media w komunikowaniu społecznym ………24 Rozdział 2 Komunikacja w organizacji 2.1 Istota i znaczenie komunikacji w organizacji ………28 2.2 Formalne sieci transmisji danych ………32 2.3 Nieformalne sieci transmisji danych……… 38 2.4 Menedżer i jego wpływ na organizację………. 44 Rozdział 3 Rola komunikacji w efektywnym zarządzaniu organizacją 3.1 Komunikacja grupowa w rozwiązywaniu organizacyjnych problemów ………51 3.2 Analiza roli komunikacji w efektywnym zarządzaniu komunikacją………. 57 3.3 Wnioski końcowe z przeprowadzonego badania ………70 Zakończenie ………72 Bibliografia ………75 Aneks…

Wykorzystanie internetowych portali pracy w pozyskiwaniu zasobów ludzkich

Przez administrator

Wstęp……….1 Rozdział I Znaczenie zasobów ludzkich w przedsiębiorstwie 1.1 Pojęcie zasobów ludzkich……….3 1.2 Zróżnicowanie w definiowaniu zarządzania zasobami ludzkimi……….6 Rozdział II Istota i uwarunkowania procesu rekrutacji 1.1 Strategie pozyskiwania personelu……….10 1.2 Znaczenie i funkcje procesu rekrutacji……….12 1.3 Opis stanowiska pracy oraz profile kompetencyjne……….16 1.4 Źródła i rodzaje procesu rekrutacji……….17 Rozdział III Znaczenie portali pracy w rekrutacji 1.1 Internet jako współczesne źródło pozyskiwania pracowników……….23 1.2 Charakterystyka i ocena skuteczności rekrutacji na wybranych portalach pracy……….31 Rozdział IV Porównanie i ocena rekrutacji metodami tradycyjnymi z rekrutacją z wykorzysta-niem portali pracy……….49 Zakończenie……….58 Bibliografia……….60 Spis ilustracji……….62 Spis tabel……….63

Rola komunikacji w efektywnym zarządzaniu organizacją

Przez administrator

Wstęp………4 Rozdział 1 Kompleksowy wymiar komunikacji 1.1 Definicja, cechy i funkcje komunikowania……… 6 1.2 Formy komunikowania ………11 1.3 Bariery w komunikowaniu się……… 20 1.4 Nowe media w komunikowaniu społecznym ………24 Rozdział 2 Komunikacja w organizacji 2.1 Istota i znaczenie komunikacji w organizacji ………28 2.2 Formalne sieci transmisji danych ………32 2.3 Nieformalne sieci transmisji danych……… 38 2.4 Menedżer i jego wpływ na organizację………. 44 Rozdział 3 Rola komunikacji w efektywnym zarządzaniu organizacją 3.1 Komunikacja grupowa w rozwiązywaniu organizacyjnych problemów ………51 3.2 Analiza roli komunikacji w efektywnym zarządzaniu komunikacją………. 57 3.3 Wnioski końcowe z przeprowadzonego badania ………70 Zakończenie ………72 Bibliografia ………75 Aneks…

Adaptacja społeczno zawodowa nowych pracowników na przykładzie Urzędu Miejskiego w Gdańsku

Przez administrator

Wstęp Rozdział 1 Istota adaptacji nowego pracownika 1.1. Rola i znaczenie funkcji personalnej 1.2. Pojęcie adaptacji 1.3. Przebieg procesu adaptacji nowego pracownika w przedsiębiorstwie 1.4. Analiza potrzeb kadrowych 1.5. Komunikacja w procesie adaptacji nowych pracowników Rozdział 2 Opis i analiza badań własnych       2.1. Charakterystyka Urzędu Miejskiego w Gdańsku 2.1.1.Przedmiot działalności 2.1.2. Struktura organizacyjna 2.1.3. Charakterystyka kadr 2.1.4. Badania własne 2.1.5. Metody i techniki badań Rozdział 3 Ocena wyników badań własnych oraz propozycja poprawy procesu adaptacji pracownika       3.1. Informacje ogólne 3.2. Propozycje poprawy procesu adaptacji pracownika w Urzędzie Miejskim w Gdańsku Zakończenie Spis wykorzystanych źródeł Spis tabel Spis wykresów

Zarządzanie zasobami ludzkimi na przykładzie XYZ

Przez administrator

Wstęp……….5 Rozdział 1 Zarządzanie zasobami ludzkimi, ustalenia terminologiczne       1.1. Celzarządzania zasobami ludzkimi 1.2. Znaczenie zarządzania zasobami ludzkimi 1.3. Polityka personalna Rozdział 2 Instrumenty zarządzania zasobami ludzkimi       2.1. Teorie zarządzania zasobami ludzkimi 2.2. Organizacja procesu zatrudnienia 2.3. Rekrutacja i selekcja personelu 2.4. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych 2.5. Motywowanie pracowników Rozdział 3 Zarządzanie zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie XYZ.       3.1. Charakterystyka przedsiębiorstwa XYZ 3.2. Charakterystyka rekrutacji i selekcji w firmie XYZ 3.3. Podnoszenie kompetencji w firmie 3.4. System motywacji Rozdział 4 Analiza wyników badań własnych       4.1. Cel badań 4.2. Charakterystyka grupy badawczej 4.3. Wyniki badań 4.4. Wnioski Podsumowanie Literatura Załączniki

Stres jako motywator pracowników na przykładzie firmy

Przez administrator

Wstęp Rozdział 1 Teoretyczne aspekty stresu 1.1. Wyjaśnienie pojęcia stresu………..5 1.2. Rodzaje stresu………..9 1.3. Czynniki wywołujące stres………..14 1.4. Konsekwencje stresu………..18 1.5. Sposoby radzenia sobie ze stresem………..21 Rozdział 2 Istota motywacji w miejscu pracy. 2.1. Definicja i znaczenie motywacji w miejscu pracy………..25 2.2. Rodzaje motywacji ………..26 2.3. Systematyka teorii motywacji………..27 2.3.1. Teorie treści………..28 2.3.2. Wybrane teorie procesu………..34 2.4. Czynniki motywacyjne………..37 2.4.1. Czynniki materialne………..38 2.4.2. Czynniki niematerialne………..41 Rozdział 3 Wpływ stresu na motywację pracowników w ING Banku Śląskim.  3.1. Charakterystyka ing banku śląskiego………..45 3.2. Czynniki stresogenne w pracy zawodowej………..48 3.3. Materialne instrumenty motywowania w ING Banku Śląskim………..54 3.4. Niematerialne instrumenty motywowania w…

Zarządzanie klubem sportowym na przykładzie wybranych klubów sportowych

Przez administrator

Wstęp……….4 Rozdział I Marketing w sporcie 1.1. Definicja i znaczenie marketingu sportowego……….6 1.2. Wpływ biznesu na sport……….17 1.3. Charakterystyka rynku sportu……….23 Rozdział II Charakterystyka opolskich klubów sportowych 2.1. Charakterystyka środowiska sportowego w regionie opolskim……….35 2.2. Marketingowe aspekty w zarządzaniu klubem siatkówki ZAKSA Kędzierzyn – Koźle……….41 2.3. Aspekty marketingowe i organizacyjne w Klubie Sportowym Gwardia Opole……….54 2.4. Rozwój piłki nożnej w regionie opolskim na przykładzie OKS Odra Opole……….61 2.5. Orlik Opole jako przedstawiciel sportów zimowych w naszym regionie……….66 2.6. Odbudowa sportu żużlowego w Opolu na bazie Kolejarza Opole……….70 2.7. Zarządzanie klubem koszykówki mężczyzn KS Pogoń Prudnik……….76 Rozdział III Marketingowe aspekty w…

Rola coachingu a rozwoj zawodowy pracownika

Przez administrator

Wstęp Rozdział I Istota coachingu       1.1. Definicja coachingu 1.2. Rodzaje coachingu / cele coachingu 1.3. Modele i techniki stosowania coachingu 1.4. Przebieg procesu coachingu (etapy) (wg trenera, wg uczestnika) Rozdział II Zastosowanie coachingu w organizacji       2.1. Rola coacha 2.2. Coaching jako proces wspierania motywacji i rozwoju pracownika 2.3. Korzyści stosowania coachingu w organizacji Rozdział III Prezentacja procesu coachingu w Polpharma B.H.       3.1. Charakterystyka firmy 3.2. Założenia procesu coachingowego w firmie Polpharma B.H. 3.3. Przebieg procesu coachingu w firmie Polpharma B.H. Rozdział IV Klasyfikacja i ocena procesu coachingu na podstawie badań ankietowych w firmie Polpharma B.H.       4.1. Metody badań 4.2. Prezentacja…

Ocena oraz skuteczne motywowanie pracowników

Przez administrator

Wstęp Rozdział I Rola oceny i motywowania pracowników w zarządzaniu firmą       1.1. Znaczenie ocen pracowniczych i motywacji 1.2. Rola i zadania oceny pracowniczej 1.3. Miejsce oceny w systemie zarządzania zasobami ludzkimi 1.4. Rola i zadania motywacji 1.5. Teorie i modele motywacji Rozdział II Zależność między oceną a motywowaniem w zarządzaniu firmą       2.1. Klasyfikacji narzędzi motywowania 2.2. Materialne środki motywacji 2.2.1. Wynagrodzenia 2.2.2. Benefity 2.3. Niematerialne środki motywacji 2.3.1. Awans 2.3.2. Atmosfera w pracy 2.3.3. Ocena pracowników 2.3.3.1. Aspekty psychologiczne ocen pracowniczych 2.4. Ocena pracownicza i motywacja jako element funkcji personalnej Rozdział III Wpływ oceny na motywację pracowników na przykładzie wybranej…

Zarządzenie Zasobami Ludzkimi na przykładzie firmy

Przez administrator

Wstęp………… 4 Rozdział I Podstawy Zarządzania Zasobami Ludzkimi       1.1. Istota, geneza i cechy Zarządzania Zasobami Ludzkimi………… 5 1.2. Modele Zarządzania Zasobami Ludzkimi………… 8 1.3. Charakterystyka podstawowych elementów systemu Zarządzania Zasobami Ludzkimi………… 10 1.3.1. Dobór pracowników …………11 1.3.2. Motywowanie do pracy …………13 1.3.3. Oceny pracownicze …………16 1.3.4. Rozwój pracowników …………21 1.4. Kultura organizacyjna i jej rola w Zarządzaniu Zasobami Ludzkimi………… 23 Rozdział II Wewnętrzne i zewnętrzne uwarunkowania ZZL w ZGK       2.1. Historia, przedmiot działalności, organizacja firmy i nazwa firmy…………. 28 2.2. Organizacja działalności ZGK…………30 2.3. Poziom i struktura zatrudnienia w latach 2006 – 2012 …………36 2.4. Podstawowe wyniki działalności ZGK …………41…

Wynagrodzenia osób pracujących w systemie marketingu sieciowego na przykładzie firmy FM Group

Przez administrator

Wstęp Rozdział 1 Systemy wynagrodzeń w Polsce       1.1. Pojęcie, istota i determinanty wynagrodzeń 1.2. Funkcje wynagrodzeń 1.3. System, modele, formy i składowe wynagrodzeń Rozdział 2 Polityka zatrudnienia w Polsce       2.1. Polityka zatrudnienia – podstawy teoretyczne 2.2. Sytuacja na rynku pracy w Polsce po wstąpieniu do Unii Europejskiej 2.3. Podmioty rynku pracy 2.4. Akty prawne regulujące wynagrodzenia w Polsce 2.5. Problem równowagi popytu i podaży na rynku pracy Rozdział 3 Charakterystyka marketingu wielopoziomowego i przykład funkcjonowania firmy FM Group       3.1. Pojęcie i istota marketingu wielopoziomowego 3.2. Ewolucja marketingu wielopoziomowego 3.3. Marketing wielopoziomowy na świecie i w Polsce 3.4. Historia i obszar…

Motywacja w procesie pracy

Przez administrator

Wstęp…………4 Rozdział 1 Teoretyczne aspekty zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie       1.1. Zarządzanie zasobami ludzkimi – rodowód teoretyczny ………..6 1.2. Charakterystyka głównych obszarów zarządzania zasobami ludzkimi……….. 11 1.3. Współczesne tendencje w zarządzaniu zasobami ludzkimi……….. 16 Rozdział 2 Motywacja do pracy w systemie zarządzania organizacją.       2.1. Pojęcie i rodzaje motywacji ………..23 2.2. Wybrane teorie motywacji ………..29 2.3. Systemowe ujęcie czynników motywujących do pracy……….. 42 Rozdział 3 Ocena systemu motywacyjnego pracowników w przedsiębiorstwie x       3.1. Profil działalności przedsiębiorstwa X ………..50 3.2. Płacowe formy pobudzania motywacji pracowników ………..54 3.3. Bodźce pozamaterialne i ich wpływ na efektywność pracowników badanego podmiotu……….. 57 3.4. Ocena systemu motywacyjnego…

System oceniania pracowników na przykładzie przedsiębiorstwa

Przez administrator

Wstęp………..3 Rozdział 1 Teoretyczne podstawy zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie       1.1. Istota i cele zarządzania zasobami ludzkimi ………..5 1.2. Rodzaje zarządzania zasobami ludzkimi………..10 1.3. Zasady i modele polityki personalnej………..15 Rozdział 2 Miejsce systemu okresowych ocen pracowniczych w polityce personalnej przedsiębiorstwa       2.1. Cele i formy oceniania pracowników………..20 2.2. Ustalanie kryteriów oceny ………..26 2.3. Znaczenie systemu okresowych ocen pracowniczych w procesie zarządzania zasobami ludzkimi………..31 Rozdział 3 Efektywność funkcjonowania systemu okresowych ocen pracowniczych w przedsiębiorstwie XYZ       3.1. Profil działalności badanego podmiotu………..35 3.2. Procedura wprowadzania systemu okresowych ocen pracowniczych………..37 3.3. Metodyka procesu oceniania pracowników w firmie XYZ……….. 43 3.4. Kierunki doskonalenia systemu oceniania okresowych…

Kapitał ludzki, jako decydujący czynnik rozwoju przedsiębiorstwa

Przez administrator

Streszczenie……….. 2 Table of contents……….. 6 Summary……….. 7 Spis rysunków……….. 11 Wstęp ……….. 12 Rozdział 1 Kapitał ludzki w organizacji       1.1. Pojęcie i rodzaje kapitału ludzkiego……….. 15 1.2. Proces zarządzania kapitałem ludzkim we współczesnej organizacji……….. 23 1.3. Rozwój kapitału ludzkiego a rozwój organizacji……….. 28 Rozdział 2 Wpływ otoczenia organizacji na decyzje szkoleniowe       2.1. Analiza wpływu otoczenia organizacji na zarządzanie kapitałem ludzkim……….. 32 2.2. Historia i geneza szkoleń pracowniczych ……….. 36 2.3. Rola szkoleń pracowniczych w gospodarce i działalności organizacji……….. 41 2.4. Diagnozowanie potrzeb szkoleniowych pracowników……….. 45 Rozdział 3 Zarządzanie kapitałem ludzkim w organizacji       3.1. Wiedza vs zarządzanie……….. 51 3.2. Rozwój…

Wybrane aspekty zarządzania zasobami ludzkimi w administracji publicznej

Przez administrator

Wstęp…………3 Rozdział 1 Koncepcja zarządzania zasobami ludzkimi       1.1. Geneza i pojęcie zarządzania zasobami ludzkimi …………5 1.2. Modele zarządzania zasobami ludzkimi………… 7 1.3. Polityka personalna………… 11 1.3.1. Zasady polityki personalnej …………12 1.3.2. Modele polityki personalnej …………13 1.4. Specyfika zarządzania zasobami ludzkimi w administracji publicznej …………15 Rozdział 2 Najważniejsze uwarunkowania zarządzania zasobami ludzkimi       2.1. Wewnętrzne uwarunkowania zarządzania zasobami ludzkimi …………19 2.1.1. Kultura organizacyjna a zarządzanie zasobami ludzkimi………… 19 2.1.2. Struktura organizacyjna, a zarządzanie zasobami ludzkimi………… 21 2.2. Zewnętrzne uwarunkowania zarządzania zasobami ludzkimi………… 24 Rozdział 3 Pozyskiwanie, szkolenie i ocena pracowników w Urzędzie Gminy w Czernicach Borowych       3.1. Rekrutacja i selekcja pracowników …………32…

Analiza wykorzystania kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwie

Przez administrator

Wstęp…………5 Rozdział I Kapitał ludzki w teorii i literaturze tematu       1.1. Pojęcie kapitału ludzkiego…………7 1.2. Funkcje kapitału ludzkiego…………12 1.3. Kapitał ludzki i intelektualny …………15 Rozdział II Zarządzanie kapitałem ludzkim       2.1. Zarządzanie kapitałem ludzkim i jego cele………… 20 2.2. Zarządzanie przez wykorzystanie kapitału ludzkiego………… 26 2.3. Zmiany zatrudnienia w przedsiębiorstwach na terenie Polski………… 37 Rozdział III Analiza wykorzystania kapitału ludzkiego w firmie XYZ       3.1. Charakterystyka firmy XYZ………… 44 3.2. Kapitał ludzki w firmie XYZ………… 53 3.3. Wykorzystanie kapitału ludzkiego w firmie XYZ………… 57 3.3.1. Wskaźnik alokacji pracowników………… 57 3.3.2. Motywowanie pracowników………… 60 3.3.3. Rentowność pracy pracowników………… 64 Podsumowanie …………66 Bibliografia …………68…

System szkoleń jako element motywacji i rozwoju pracowników na przykładzie firmy

Przez administrator

Wstęp……….5 Rozdział 1 Zarządzanie zasobami ludzkimi współczesnej organizacji z elementami motywacji.       1.1 Istota i geneza zarządzania zasobami ludzkimi……….7 1.2 Pojęcie i teorie motywacji……….16 1.3 Formy i sposoby motywacji pracowników……….27 Rozdział 2 Metody rozwoju zasobów ludzkich.       2.1 Instrumenty rozwoju zasobów ludzkich 2.2 Podmioty rozwoju zasobów ludzkich……….41 2.3 Istota szkoleń……….42 2.4 Etapy procesu szkoleniowego……….44 2.4.1 Analiza potrzeb szkoleniowych……….44 2.4.2 Opracowanie planu szkoleń……….47 2.4.3 Realizacja zaplanowanych badań……….48 2.4.4 Ocena efektywności szkoleń……….49 2.5 Rodzaje i kwalifikacja szkoleń……….50 2.6 Metody szkoleń……….52 2.6.1 Szkolenie na stanowisku pracy……….54 2.6.2 Szkolenie poza stanowiskiem pracy……….56 Rozdział 3 Analiza wyników badań własnych       3.1 Metodologia badań 3.1.1 Cel badawczy……….59 3.1.2 Problemy…

Rola kobiet w zarządzaniu

Przez administrator

Wstęp Rozdział I Metody rozwoju zasobów ludzkich       1.1 Pojęcie rozwoju i doskonalenia 1.2 Budowanie ścieżek kariery 1.3 Motywacja – pojęcie i istota 1.3.1 Podejście od strony treści 1.3.2 Podejście do motywacji od strony procesu Rozdział II Sytuacja kobiet w zarządzaniu       2.1 Pojęcie dyskryminacji i regulacje prawne w celu jej przeciwdziałania 2.2 Wpływ organizacji pozarządowych na wzrost poziomu zaangażowania kobiet w działalność społeczną i gospodarczą 2.3 Kompetencje obu płci w zakresie zarządzania 2.4 Problemy kobiet w zdobyciu stanowisk menedżerskich Rozdział III Sytuacja zawodowa kobiet w Polsce Wnioski Rozdział IV Analiza wyników badań własnych Aneks Załącznik I Kwestionariusz ankiety Załącznik II Procentowa…

Nowe media społecznościowe w rekrutacji pracowników

Przez administrator

Wstęp Rozdział 1 Współczesne problemy rekrutacji pracowników       1.1. Pojęcie i istota rekrutacji 1.2. Metody i źródła rekrutacji 1.3. Znaczenie doboru pracowników w przedsiębiorstwie 1.4. Procesy rekrutacyjne w nowoczesnej organizacji 1.5. Planowanie zasobów ludzkich 1.6. Podstawowe procesy rekrutacyjne w firmie 1.7. Pułapki w procesie rekrutacji i selekcji 1.8. Podsumowanie Rozdział 2 Przegląd instrumentów rekrutacyjnych       2.1. Narzędzia i techniki selekcji 2.2. Wykorzystanie metod selekcji Rozdział 3 Pozyskiwanie kandydatów przez Social Media       3.1. Definicja mediów społecznościowych 3.2. Działanie mediów społecznościowych 3.3. Wykorzystanie mediów społecznościowych 3.4. Przegląd portali społecznościowych 3.5. Direct search – rekrutacja w Internecie 3.6. Efektywność rekrutacji poprzez media społecznościowe 3.7. Social…

Wykorzystanie koncepcji zarządzania na przykładzie małej firmy

Przez administrator

Rozdział 1 Teoretyczne podstawy zarządzania oraz charakterystyka małej firmy       1.1. Charakterystyka podstawowych zagadnień dotyczących zarządzania…….. 4 1.2. Podejście do zarządzania…….. 6 1.3. Wybrane koncepcje zarządzania…….. 17 1.3.1. TQM…….. 17 1.3.2. Benchmarking ……..21 1.3.3. AGILE ……..24 1.4. Charakterystyka małej firmy…….. 27 Rozdział 2 Charakterystyka i podstawowa analiza firmy xyz       2.1. Informacje i dane zasadnicze…….. 33 2.1.1. Przedmiot i istota działalności oraz geneza powstania…….. 33 2.1.2. Struktura organizacyjna i zatrudnienie…….. 37 2.1.3. Pozostałe istotne informacje…….. 38 2.2. Podstawowa zintegrowana analiza strategiczna…….. 40 2.3. Aktualny model biznesowy ……..50 Zakończenie…….. 56 Bibliografia…….. 57 Spis tabel i rysunków…….. 60

Ocena efektywności społecznej odpowiedzialności biznesu w Polsce na podstawie banków notowanych na RESPECT Index

Przez administrator

Wstęp……….3 Rozdział I Teoretyczne aspekty społecznej odpowiedzialności biznesu       1.1. CSR i jego historia ……….4 1.2. Rozszerzenie definicji CSR ……….10 1.3. Społeczna odpowiedzialność biznesu jako element wizerunku………. 16 1.4. Kontrowersje nad słusznością założeń CSR ……….21 Rozdział II Istota i działalność RESPECT Index w Polsce       2.1. Działalność Giełdy Papierów Wartościowych w Polsce………. 24 2.2. Respect Index – istota i działalność w Polsce oraz metodologia oceny spółek………. 32 Rozdział III Analiza działań z zakresu CSR Banku Zachodniego WBK S.A notowanego na Respect Index       3.1. Charakterystyka banku ……….39 3.2. Misja banku ……….43 3.3. Założenia CSR w działalności banku………. 45 3.4. Ocena efektywności działań z…

Planowanie sprzedaży jako istotny element zarządzania przedsiębiorstwem na przykładzie Banku

Przez administrator

Wstęp Rozdział 1 Istota planowania w przedsiębiorstwie       1.1 Pojęcie i proces planowania w przedsiębiorstwie 1.2 Rodzaje planów w organizacji 1.3 Etapy procesu planowania Rozdział 2 Metody prognozowania sprzedaży       2.1 Metody ilościowe prognozowania 2.2 Metody jakościowe prognozowania Rozdział 3 Makro- i mikrootoczenie banku XYZ oraz stosowana procedura planowania sprzedaży       3.1 Makrootoczenie banku komercyjnego XYZ 3.2 Mikrootoczenie banku komercyjnego XYZ 3.3 Etapy procesy sprzedażowego w analizowanym banku 3.4 Metodologia tworzenie planu sprzedaży w banku XYZ Rozdział 4 Analiza efektywności planów sprzedaży na podstawie oddziału X w banku XYZ       4.1 Pojęcie analizowanych produktów bankowych 4.2 Ocena wykonania planu sprzadaży na podstawie oddziału X…