Autorytet w klasach I-III

Wstęp……..4

Rozdzial I.
Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

1.1. Rys historyczny polskiej pedeutologii…….. 7
1.2. Zadania i funkcje edukacji wczesnoszkolnej……… 10
1.3. Zadania i funkcje nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej……… 12
1.4. Osobowosc nauczyciela…….. 15


Rozdzial II.
Autorytet nauczyciela w literaturze

2.1. Pojecie autorytetu nauczyciela…….. 18
2.2. Rodzaje autorytetu nauczyciela…….. 20
2.3. Kształtowanie się autorytetu nauczyciela…….. 28
2.4. Rola i funkcje autorytetu w wychowaniu…….. 33


Rozdzial III.
Metodologia badan wlasnych

3.1. Przedmiot i cel badan, problemy i hipotezy badawcze…….. 41
3.1.1. Przedmiot badan…….. 41
3.1.2. Cel badan…….. 42
3.1.3. Problemy badawcze…….. 44
3.1.4. Hipotezy badawcze…….. 46
3.2. Metody, techniki i narzedzia badawcze…….. 48
3.2.1. Metody badania…….. 48
3.2.2. Techniki badawcze…….. 49
3.2.3. Narzedzia badawcze…….. 51
3.3. Procedura badan…….. 51


Rozdzial IV.
Wyniki i analiza badan wlasnych

4.1. Poziom autorytetu nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej w oczach uczniów i rodziców oraz jego znaczenie w pracy dydaktyczno -wychowawczej. 53
4.2. Czynniki wpływajace na autorytet nauczyciela…….. 59
4.4. Cechy i zachowania obnizajace autorytet nauczyciela…….. 74
4.5. Zagrozenia autorytetu pedagogicznego w szkole i przeciwdziałanie pomniejszeniu się autorytetu nauczyciela…….. 78


Podsumowanie caloksztaltu badan, wnioski koncowe i postulaty…….. 86
Bibliografia…….. 93
Spis tabel ……..98
Spis diagramów……..98
Spis histogramów…….. 99
Spis ilustracji……..99
Aneks ……..100
Zalacznik 1. Kwestionariusz ankiety dla uczniów klas II i III…….. 100
Zalacznik 2. Kwestionariusz ankiety dla rodziców ……..102


Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>