Czas wolny dzieci


Wstęp ……….3

Rozdzial I
Czas wolny dzieci w literaturze przedmiotu

1. Pojecie i funkcje czasu wolnego ……….5
2. Formy spedzania czasu wolnego……….9
3. Rola rodziny w procesię przygotowania dzieci do racjonalnego wykorzystania czasu wolnego……….12
4. Organizacja czasu wolnego przez szkole i inne instytucje społeczne……….16


Rozdzial II
Metodologiczne podstawy badan wlasnych

1. Przedmiot i cele badan……….20
2. Problemy i hipotezy badawcze……….21
3. Zmienne i ich wskazniki……….23
4. Metody, techniki i narzedzia badawcze……….25
5. Organizacja i przebieg badan……….27


Rozdzial III
Czas wolny dzieci w świetle przeprowadzonych badan

1. Charakterystyka srodowiska oraz badanej próby……….28
2. Formy spedzania czasu wolnego uczniów……….30
3. Aktywnosc fizyczna uczniów……….35
4. Organizowanie czasu wolnego przez rodzine……….38
5. Rola szkoly w organizowaniu czasu wolnego……….41


Zakończenie. Wnioski i sugestie pedagogiczne……….44
Spis tabel……….48
Bibliografia……….49
Aneksy……….52


Poprawny kod to LEAD.PRACA bez spacji (lead. praca jest niepoprawny)

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>