Czas wolny dzieci 4.28/5 (90)

Czas wolny dzieci


Wstęp ……….3

Rozdzial I
Czas wolny dzieci w literaturze przedmiotu

1. Pojecie i funkcje czasu wolnego ……….5
2. Formy spędzania czasu wolnego……….9
3. Rola rodziny w procesie przygotowania dzieci do racjonalnego wykorzystania czasu wolnego……….12
4. Organizacja czasu wolnego przez szkole i inne instytucje społeczne……….16

Rozdział II
Metodologiczne podstawy badan własnych

1. Przedmiot i cele badan……….20
2. Problemy i hipotezy badawcze……….21
3. Zmienne i ich wskaźniki……….23
4. Metody, techniki i narzędzia badawcze……….25
5. Organizacja i przebieg badan……….27

Rozdział III
Czas wolny dzieci w świetle przeprowadzonych badan

1. Charakterystyka środowiska oraz badanej próby……….28
2. Formy spędzania czasu wolnego uczniów……….30
3. Aktywność fizyczna uczniów……….35
4. Organizowanie czasu wolnego przez rodzinę……….38
5. Rola szkoły w organizowaniu czasu wolnego……….41


Zakończenie. Wnioski i sugestie pedagogiczne……….44
Spis tabel……….48
Bibliografia……….49
Aneksy……….52

 

Oceń