Tag: Ubezpieczenia emerytury tematy

Zobacz 11000 prac w jednym miejscu! Prace magisterskie, licencjackie, dyplomowe jako gotowe wzory i przykładowe prace naukowe. Za darmo temat, spis treści, plan pracy.

Analiza tradycyjnych oraz nowych form indywidualnych ubezpieczen zyciowych na przykładzie PZU, Commercial Union i Nationale-Nederlanden.

Wstęp …………3 Rozdzial I. Zarys historii ubezpieczen na zycie. …………5 1.1. Poczatki ubezpieczen na zycie i ich ewolucja. …………5 1.1.1. Pierwsze przejawy ubezpieczen (‚praubezpieczenia’) od starozytnosci do sredniowiecza. …………5 1.1.2. Okres drugi rozwoju ubezpieczen: druga polowa IV wieku do wieku XVII wlacznie. …………6 1.1.3. Pierwsze zaklady ubezpieczen na zycie na swiecie (wiek XVIII). …………9 1.1.4.…
Przeczytaj więcej

Analiza programu firmy Amplico Life.

Wstęp Rodzial I. Wiadomosci o Biurze Regionalnym Rozdzial II. Historia Ubezpieczen Rozdzial III. Historia zalozycieli Amplico Life Rozdzial IV. Działalność Amplico Life w Polsce 4.1. Zabezpieczenia przed ryzykiem 4.2. Zabezpieczenia przed niewyplacalnoscia 4.3. Zabezpieczenia przed inflacja Rozdzial V. Nowa koncepcja budowy III filara Rozdzial.VI. Zabezpieczenia w firmie Amplico Life Rozdzial VII. Warunki stawiane przez firme…
Przeczytaj więcej

Ubezpieczenia.

Wstęp…….5 Rozdzial I. Istota ubezpieczenia ………8 1. Definicja ubezpieczenia 2. Rodzaje ubezpieczen 3. Pojecie ryzyka ubezpieczeniowego 3.1.Metody eliminacji ryzyka 3.2. Rodzaje ryzyka Rozdzial II. Umowa ubezpieczeniowa…………17 1. Ogólna charakterystyka umowy ubezpieczenia 2. Cechy umowy ubezpieczenia 3. Prawa i obowiazki stron umowy ubezpieczenia 4. Dokumentacja umowy ubezpieczenia 5. Rola ogólnych warunków ubezpieczenia Rozdzial III. Szkoda jako…
Przeczytaj więcej

Emerytury i renty w systemie swiadczen.

Wstęp………4 Rozdzial I Podstawowe zalozenia reformy systemu ubezpieczen spolecznych………6 1. Przeslanki reformy………7 2. Glówne mechanizmy nowego systemu………17 3. Reforma systemu emerytalnego a bezrobocie………25 4. Skutki wzrostu wieku emerytalnego na rynku pracy………28 Rozdzial II Swiadczenia w systemie repartycyjnym………30 1. Skladka na ubezpieczenie społeczne………32 2. Indywidualne konta………37 3. Wyliczanie kapitału poczatkowego………40 4. Renty w nowym systemie………47 Rozdzial…
Przeczytaj więcej

Historia ubezpieczen na ziemiach polskich.

Wstęp………3 Rozdzial 1. Paczatki ubezpieczen na Ziemiach Polskich………5 Rozdzial 2. Rozwój ubezpieczen społecznych pod zaborami………7 3.1 Zabór Pruski………7 3.2 Zabór Austryjacki………12 3.3 Zabór Aosyjski………14 Rozdzial 3. Rozwój ubezpieczen społecznych w dwudziestoleciu miedzywojennym………16 Rozdzial 4. Ubezpieczenia społeczne podczas II Wojny Swiatowej i okupacji niemieckiej………20 Rozdzial 5. Ubezpieczenia społeczne w Polsce po II Wojnie Swiatowej………25 Rozdzial 6.…
Przeczytaj więcej

Swiadczenia z tytułu wypadkowosci przy pracy.

Wstęp………4 Rozdzial I. Społeczne i ekonomiczne znaczenie wypadkowosci przy………6 1. Skala problemu 7 2. Pojecie wypadku przy pracy………13 3. Rodzaje zdarzen uzasadniajacych nabycie uprawnien do swiadczen ubezpieczajacych………20 4. Ekonomiczno-społeczne konsekwencje wypadków przy pracy 24 Rozdzial II. Swiadczenia z tytułu wypadków przy pracy i choroby zawodowej jako element swiadczen spolecznych………28 1. Ewolucja swiadczen z ubezpieczenia społecznego………29…
Przeczytaj więcej

Rozwój ubezpieczen grupowych na zycie z funduszami inwestycyjnymi na przykładzie XYZ

Wstęp………5 Rozdzial I Wprowadzenie do zagadnienia ubezpieczen na zycie………8 1. Zarys historii ubezpieczen 8 Rozdzial II Regulacje prawne działalności ubezpieczeniowej………17 2.1. Ogólne zasady ubezpieczen na zycie 17 2.2. Umowa ubezpieczenia na zycie 19 2.2.1 Zawarcie umowy ubezpieczenia 24 2.2.2 Ogólne warunki ubezpieczenia 28 Rozdzial III Ubezpieczenia grupowe………32 1. Przedmiot ubezpieczen grupowych 32 2. Typy grup…
Przeczytaj więcej

Ubezpieczenia społeczne osób prowadzacych dzialalnosc gospodarcza (pozarolnicza)

Wstęp……….5 Rozdzial I Pojecie i rodzaje ubezpieczen spolecznych………7 1.1. Pojecie i charakter prawny ubezpieczen spolecznych………7 1.2. Osoby prowadzace pozarolnicza dzialalnosc gospodarcza na podstawie przepisów o działalności gospodarczej lub innych przepisów szczególnychv11 1.3. Osoby wspólpracujace z osobami prowadzacymi pozarolnicza dzialalnosc gospodarcza i relacje miedzy nimi………15 Rozdzial II Struktura i obowiazek ubezpieczenia osób prowadzacych pozarolnicza dzialalnoscgospodarcza i…
Przeczytaj więcej

Działalność funduszy emerytalnych na przykładzie PTE DOM

Wstęp ……… .3 Rozdzial I.Reforma systemu emerytalnego ………5 1.1.Systemy emerytalne do 1998 roku ……… .6 1.2 Zalozenia nowego systemu emerytalnego ………13 1.3 Filary nowego systemu ……… .20 1.3.1.Pierwszy filar ……… .20 1.3.2.Drugi filar ……… .25 1.3.3.Trzeci filar ……… .29 1.4 Powszechne Towarzystwa Emerytalne ……… 31 Rozdzial II.Charakterystyka Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego DOM" ……… .35 2.1 Powstanie…
Przeczytaj więcej

Reforma systemu emerytalnego na przykładzie Otwartego Funduszu Emerytalnego DOM

Wstęp………3 Rozdzial I. Nowy system emerytalny ………4 1. Istota systemu ubezpieczen spolecznych………4 2. Zagrozenia starego systemu emerytalnego………6 3. Charakterystyka reformy z 1999 roku………9 Roadzial II. Trzy filary nowego systemu emerytalnego………13 1. Zreformowany Zaklad Ubezpieczen Spolecznych – I Filar………13 2. Emerytura z I filaru z –Funduszu Ubezpieczen Spolecznych………16 3. Istota działania II filara………23 4. Istota działania…
Przeczytaj więcej

Kasy Chorych w Polsce

Wstęp………7 Rozdzial I Systemy opieki zdrowotnej i uch znaczenie w procesię ochrony zdrowia………9 1. Modele i finansowanie opieki zdrowotnej……….9 1.1.Typy i charakterystyka systemów ochrony zdrowia……….10 1.2. Sposoby finansowania służby zdrowia……….13 2. Ubezpieczenia zdrowotne jako forma interwencji państwa w sprawy ochrony zdrowia……….14 2.1. System ubezpieczen zdrowotnych w Niemczech……….14 2.1.1. Znaczenie i zadania instytucji ubezpieczen zdrowotnych……….15 2.1.2.…
Przeczytaj więcej

Ubezpieczenia komunikacyjne O.C. i A.C.

Wstęp. Rozdział I. Potrzeba prowadzenia obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych i dobrowolnego ubezpieczenia autocasco Rozdział II. Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych 1. Rys historyczny ubezpieczeń komunikacyjnych. 2. Charakterystyka ubezpieczeń obowiązkowych. 3. Istota ubezpieczenia OC kierowców. 4. Spełnienie obowiązku ubezpieczenia. 5. Zakres ochrony ubezpieczeniowej. 6. Zawarcie umowy ubezpieczenia, powstanie i czas trwania…
Przeczytaj więcej

Obowiazki pracodawcy w zakresię ubezpieczen społecznych i zdrowotnych.

Wstęp………4 Rozdzial I.Zarys systemu ubezpieczen społecznych i zdrowotnych………5 1. Forma organizacyjno – prawna Zakladu Ubezpieczen Spolecznych………5 1.1 Zagadnienia ogólne………5 1.2 Charakter prawny i organizacyjny ZUS………6 1.3 Podzial kompetencji………6 2. Zaklad Ubezpieczen Spolecznych………7 3. System ubezpieczen spolecznych………11 4. System ubezpieczen zdrowotnych………18 Rozdzial II. Obowiazki pracodawcy w zakresię ubezpieczen społecznych wobec pracownika………24 Rozdzial III.Obowiazki w zakresię ubezpieczen…
Przeczytaj więcej

Atrakcyjność ubezpieczen majatkowych na rynku polskim ze szczególnym uwzglednieniem ubezpieczen komunikacyjnych

Wstęp Rozdzial 1. Podstawowe zagadnienia z zakresu ubezpieczen 1.1. Historia ubezpieczen gospodarczych 1.2. Wybrane pojecia stosowane w ubezpieczeniach majatkowych 1 3. Klasyfikacja ubezpieczen Rozdzial 2. Charakterystyka rynku ubezpieczen majatkowych w Polsce 2.1. Źródła prawa ubezpieczeniowego 2.2. Instytucje prawne w polskim systemie ubezpieczen 2.3. Sytuacja ubezpieczen majatkowych w Polsce 2.4. Zaklady ubezpieczen 2.5. Posrednictwo ubezpieczeniowe 2.6.…
Przeczytaj więcej

Reforma ochrony zdrowia w Polsce.

Wstęp Rozdzial 1. Rola państwa i finansów publicznych w funkcjonowaniu opieki zdrowotnej………6 1.1 Zadania państwa w warunkach gospodarki rynkowej 1.2 Istota i zakres finansów publicznych 1.3 Rodzaje funkcji finansów publicznych i instrumenty ich realizacji Rozdzial 2. Modelowe systemy ochrony zdrowia………18 2.1 Polityka ochrony zdrowia 2.2 Typy finansowania systemów zdrowotnych 2.3 Funkcjonowanie poszczególnych systemów ochrony zdrowia…
Przeczytaj więcej

System opieki zdrowotnej w Polsce.

Wstęp……….3 Rozdzial 1. Historia systemu opieki zdrowotnej w Polsce ………4 Rozdzial 2. Charakterystyka tradycyjnych modeli systemów zdrowotnych ………13 2.1 Model Beveridge`a………13 2.2 Model Bismarckowski ………15 2.3 Model rezydualny ………17 2.4 Model Siemaszki ………18 Rozdzial 3. Wspólczesny system opieki zdrowotnej w Polsce ……….19 3.1 System powszechnych ubezpieczen zdrowotnych od 1999 roku. ……….19 3.2 Dzialanie kas chorych…
Przeczytaj więcej

Specjalnosc ubezpieczeniowa Kasy Rolniczych Ubezpieczen Spolecznych.

Wstęp……….2 Rozdzial I. Zabezpieczenie społeczne rolników w Polsce i w wybranych krajach UE……….4 1.1. Geneza rolniczych ubezpieczen spolecznych……….4 1.2. Ubezpieczenie społeczne rolników na tle innych systemów ubezpieczenia społecznego w Polsce………10 1.3. Wspólpraca miedzynarodowa KRUS……….15 1.4. Ubezpieczenia w rolnictwie w wybranych krajach UE………18 Rozdzial II. Działalność KRUS……….24 2.1. Podstawy prawne działalności KRUS……….24 2.2. Organizacja i struktura…
Przeczytaj więcej

Restrukturyzacja zarządzania systemem ubezpieczen spolecznych.

Wstęp………2 Rozdzial I System ubezpieczen spolecznych………4 1.1. Pojecie i rodzaje ubezpieczen spolecznych………5 1.2. Geneza i rozwój ubezpieczen społecznych na swiecie i w Polsce………9 1.3. Funkcje współczesnego ubezpieczenia społecznego………16 1.4. Dotychczasowy system ubezpieczen społecznych w Polsce………20 Rozdzial II Model zrestrukturyzowanego systemu ubezpieczen społecznych w Polsce………24 2.1. Model systemu emerytalnego………25 2.2. Pierwszy filar – zreformowany ZUS………31 2.3.…
Przeczytaj więcej

Polski rynek ubezpieczen, a posrednictwo ubezpieczeniowe.

Wstęp ……….. 4 Rozdzial I Zagadnienia prawne i kontekst spoleczno-kulturowy posrednictwa ubezpieczeniowego 1. Istota i pojecie posrednictwa ubezpieczeniowego ……….. 6 2. Posrednictwo ubezpieczeniowe w rozwijajacym się polskim prawie ubezpieczeniowym ……….. 8 3. Regulacje prawne w zakresię posrednictwa ubezpieczeniowego ……….. 10 4. Formy posrednictwa ubezpieczeniowego ……….. 12 5. Organizacje międzynarodowe reprezentujace interesy posredników ubezpieczeniowych.14 Rozdzial II…
Przeczytaj więcej

Funkcjonowanie Zakladu Ubezpieczen Spolecznych jako instytucji ubezpieczenia społecznego po reformie administracyjnej i reformie ubezpieczen spolecznych

Wstęp……..4 Rozdzial I Charakterystyka jakosci i podstawowe pojecia z jakosci……..8 1.1. Definicje jakosci……..9 1.2. Zarządzanie przez jakosc……..10 1. 2.1. TQM – definicje, zakres……..10 1.2.2. Narzedzia zapewnienia jakosci……..16 1.2.3. Metody zarządzania jakoscia……..20 1.3. Prekursorzy total qality management……..23 1.3.1. Deming i jego filozofia jakosci……..23 1.3.2. Trylogia jurana……..25 1.3.3. Zasady Crosby’ego……..26 Rozdzial II Powstanie i rozwój ubezpieczen spolecznych……..8…
Przeczytaj więcej

Prywatne ubezpieczenia zdrowotne w Polsce

Wstęp………3 Rozdzial I. Powstanie i znaczenie ubezpieczen w gospodarce rynkowej………4 1.1. Zdarzenia losowe i ich wpływ na zycie czlowieka………4 1.2. Pojecie i podzial ubezpieczen………7 1.2.1. Definicja pojecia ubezpieczenia………7 1.2.2. Charakterystyka i podzial ubezpieczen……… 9 1.2.3. Ubezpieczenie społeczne jako ‚urzadzenie socjalne’………12 1.3. Spoleczno-ekonomiczne znaczenie ubezpieczen………13 Rozdzial II. Ubezpieczenia zdrowotne w systemie ubezpieczen spolecznych………20 2.1. Ubezpieczenie społeczne…
Przeczytaj więcej

Rynek ubezpieczen w Polsce i jego przeksztalcenia zwiazane z przystapieniem Polski do UE

Wstęp………3 Rozdzial I. Rynek ubezpieczen w Polsce 1.1. Ogólna sytuacja na polskim rynku ubezpieczen ………5 1.2. Zmiany struktury portfela ubezpieczen………9 1.3. Zmiany koncentracji rynku ubezpieczen………11 1.4. Podsumowanie kształtowania się polskiego rynku ubezpieczen………15 Rozdzial II. Dostosowania polskiego rynku ubezpieczen do wymagan Unii Europejskiej 2.1. Tworzenie unijnego prawa ubezpieczeniowego………18 2.2. Proces integracji polskiego rynku ubezpieczeniowego z rynkiem…
Przeczytaj więcej

Wprowadzenia nowego projektu emerytalno-rentowego w Polsce

Wstęp………3 Rozdzial I. System ubezpieczen emerytalno – rentowych w Chile 1.1. System ubezpieczen społecznych w Chile przed reforma przeprowadzona w 1981 r……….6 1.1.1. Glówne zalozenia systemu emerytalno – rentowego………6 1.1.2. Podstawowe wady systemu chilijskiego przed reforma………7 1.2. Charakterystyka systemu opartego na indywidualnej kapitalizacji………14 1.2.1. Konstrukcja systemu………14 1.2.2. Stadium przejsciowe………15 1.2.3. System emerytalno – rentowy po…
Przeczytaj więcej

System emerytalno – rentowy

Wstęp………3 Rozdzial I. Ubezpieczenie społeczne w Polsce 1.1. Geneza i charakterystyka systemu ubezpieczenia społecznego………4 1.2. Organizacja ubezpieczenia społecznego………12 1.3. Źródła finansowania ubezpieczen społecznych w Polsce………16 Rozdzial II. System emerytalno – rentowy ZUS 2.1. Podstawowe kategorie swiadczen emerytalno-rentowych i zasady przyznawania ………21 2.2. Swiadczenia dlugoterminowe………30 2.3. Zasilki z ubezpieczenia społecznego……… 41 2.4. ZUS a budżet państwa…
Przeczytaj więcej

Reforma systemu emerytalnego w Polsce

Wstęp……….3 Rozdzial I. 1.1. Ekonomiczno-Społeczne problemy emerytalne we wspólczesnej Polsce………5 1.2. Kryzys ubezpieczen społecznych w Polsce………9 Rozdzial II. 2.1. Koncepcja trzech filarów – reforma ubezpieczen społecznych w Polsce ………14 2.2. Filar I – zreformowany system repartycyjny ……… 20 2.3. Filar II – Otwarte fundusze emerytalne……… 24 2.4. Filar III – Dobrowolne ubezpieczenia dobrowolne………29 Rozdzial III.…
Przeczytaj więcej

Otwarte fundusze emerytalne w systemie ubezpieczenia emerytalnego

Wstęp……….. 4 Rozdzial I. Charakterystyka ubezpieczen spolecznych. 1.1 Pojecie systemu ubezpieczen społecznych ……….. 6 1.2 Geneza i rozwój ubezpieczenia społecznego……….. 9 1.3 Przyczyny rozwoju ubezpieczen emerytalnych ……….. 11 1.4 Dzialanie systemu emerytalnego ………..14 1.4.1 Niemiecki system emerytalny ………..15 1.4.2 System emerytalny w Wielkiej Brytanii ……….. 21 1.4.3 System ubezpieczen emerytalnych w Stanach Zjednoczonych ……….. 26…
Przeczytaj więcej

Miejsce Spóldzielczej Kasy Oszczednosciowo-Kredytowej im F.Stefczyka w polskim systemie bankowym

Wstęp………3 Rozdzial 1. Miejsce Spóldzielczej Kasy Oszczednosciowo-Kredytowej im. F.Stefczyka w Polskim systemie bankowym 1.1. Dzieje spóldzielczosci kredytowej………7 1.2. Opis firmy, jej wizja i misja………20 1.3. Struktura organizacyjna Spóldzielczej Kasy Oszczednosciowo-Kredytowej im. F. Stefczyka w Gdyni………31 1.4. Podstawy prawne działalności Spóldzielczej Kasy Oszczednosciowo-Kredytowej im. F.Stefczyka w Gdyni w oparciu o prawo spóldzielcze ………37 Rozdzial 2. Analiza…
Przeczytaj więcej

Rola agenta ubezpieczeniowego na polskim rynku ubezpieczen

Wstęp Rozdzial I Miejsce posrednictwa w systemie ubezpieczen 1. Polski rynek ubezpieczeniowy 2. Sprzedaz agencyjna poprzez agentów ubezpieczeniowych na tle pozostalych kanalów dystrybucji w latach 1998-2002 3. Definicja agenta ubezpieczeniowego w świetle ustawy 4. Regulacja prawna posrednictwa ubezpieczeniowego 5. Agent w UE Rozdzial II Charakterystyka zawodu agenta ubezpieczeniowego 1. Umowa agencyjna 2. Agent a multiagent…
Przeczytaj więcej

Ochrona praw ubezpieczonych w Polsce

Wstęp Rozdzial 1. Ochrona ubezpieczeniowa 1.1. Zasada realnosci ubezpieczeniowej 1.2. Zasada pelnosci ubezpieczeniowej 1.3. Działalność prewencyjna Rozdzial 2. Struktura instytucjonalna rynku ubezpieczen w Polsce 2.1. Strona popytowa 2.2. Strona potazowa 2.3. Nadzór Rozdzial 3. Rzecznik Ubezpieczonych 3.1. Akty prawne regulujace dzialalnosc Rzecznika Ubezpieczonych 3.2. Geneza powstania instytucji Rzecznika Ubezpieczonych 3.3. Zadania Rzecznika Ubezpieczonych 3.4. Sad…
Przeczytaj więcej

Swiadczenia zwiazane z praca.

Wstęp………5 Rozdzial I. Wynagrodzenie za prace 1. Pojecie wynagrodzenia i jego charakterystyka………6 2. Zlozonosc przedmiotu wynagrodzenia za prace………8 3. Ustalenie i zmiana warunków wynagrodzenia za prac………14 Rozdzial II. Skladki wynagrodzenia 1. Wynagrodzenia zasadnicze (podstawowe)………18 2. Skladniki dodatkowe ………20 Rozdzial III. Prawna ochrona wynagrodzenia za prace ………23 Rozdzial IV. Inne swiadczenia majatkowe zwiazane z praca ………30…
Przeczytaj więcej

Porównanie ubezpieczen nastepstw nieszczesliwych wypadków i kosztów leczenia na przykładzie wybranych zakladów ubezpieczen.

Wstęp ………3 Rozdzial I. Istota umów ubezpieczenia NNW i KL 1.1. Umowa ubezpieczenia podstawy prawne ………6 1.2. NNW jako rodzaj ubezpieczenia osobowego ……… 9 1.3. Przedmiot ubezpieczenia kosztów leczenia oraz NNW ……… 14 1.4. Ubezpieczenia oferowane wraz z ubezpieczeniami osobowymi ………17 Rozdzial II. Wybrane oferty ubezpieczeniowe 2.1. Oferta ubezpieczeniowa PZU – Wojazer ………20 2.1.1. Opcje…
Przeczytaj więcej

Swiadczenia i ich rodzaje.

Wstęp……….2 Rozdzial I. Swiadczenie jako przedmiot zobowiazania 1.1. Źródła powstania zobowiazan ………. 4 1.2. Tresc swiadczenia i jego oznaczenie………. 9 1.3. Mozliwosc spelnienia swiadczenia………. 12 Rozdzial II. Rodzaje swiadczen 2.1. Swiadczenia jednorazowe, okresowe i ciagle ………. 16 2.2. Swiadczenia podzielne i niepodzielne ………. 19 2.3. Swiadczenia oznaczone indywidualnie i rodzajowo ………. 21 2.4. Szczególny rodzaj…
Przeczytaj więcej

Fundusze inwestycyjne jako alternatywa dla pracowniczych programów emerytalnych.

Wstęp 6 Rozdzial I. Charakterystyka pracowniczych programów emerytalnych 1.1. Tworzenie pracowniczych programów emerytalnych………. 8 1.1.1. Formy pracowniczych programów emerytalnych……… 10 1.1.2. Uczestnictwo w pracowniczym programie emerytalnym……… 13 1.2. Zasady działania pracowniczych programów emerytalnych 15 1.2.1. Zalozenia konstrukcyjne pracowniczych programów emerytalnych……… 15 1.2.2. Ograniczenia działalności lokacyjnej……… 17 1.3. Skladka emerytalna ………18 1.3.1. Rodzaje i rola skladki…………
Przeczytaj więcej

Analiza polskiego rynku ubezpieczen gospodarczych.

Wstęp………..4 Rozdzial I.Geneza i rozwój ubezpieczen gospodarczych………..5 1.1. Rozwój ubezpieczen na Swiecie 1.2. Ubezpieczenia gospodarcze w Polsce 1.2.1. Ubezpieczenia w okresie rozbiorów 1.2.2. Ubezpieczenia w okresie miedzywojennym 1.2.3. Rozwój ubezpieczen gospodarczych w okresie powojennym 1.3. Pojecie i funkcje ubezpieczen 1.3.1. Zasady ubezpieczeniowe 1.3.2. Ogólne zasady ustalania skladek ubezpieczeniowych Rozdzial II. Regulacje prawne działalności ubezpieczeniowej………..22 2.1.…
Przeczytaj więcej

Powszechne ubezpieczenia zdrowotne w Polsce.

Wstęp……….4 Rozdzial I. Przyczyny i rozwój powszechnych ubezpieczen zdrowotnych 1.1. Cechy generalne powszechnosci powszechnych ubezpieczen zdrowotnych ……….6 1.2. Modele ochrony zdrowia ……….10 1.2.1. Model Bismarckowski………. 10 1.2.2. Model Siemaszki ……….11 1.2.3. Model Beveridge’a ……….12 1.2.4. Model rezydualny ……….13 1.3. Rozwój powszechnych ubezpieczen zdrowotnych na swiecie w wybranych państwach ……….14 Rozdzial II. Organizacja i funkcjonowanie powszechnych…
Przeczytaj więcej

Rynek ubezpieczen w Polsce.

Wstęp 3 Rozdzial I. Stan rynku ubezpieczeniowego w Polsce przed transformacja 1.1. Istota systemu ubezpieczen w Polsce ……….5 1.2. Ewolucyjne zmiany w organizacji i funkcjonowaniu rynku ubezpieczen w Polsce ………. 13 Rozdzial II. Formy i kierunki transformacji polskiego rynku ubezpieczen 2.1. Rynek ubezpieczeniowy w ujęciu podazowym i popytowym ………. 19 2.2. Nadzór ubezpieczeniowy, instytucje uslugowe…
Przeczytaj więcej

Ubezpieczenia grupowe na zycie.

Wstęp ………..6 Rozdzial I. Podstawowe pojecia dotyczace ubezpieczen I.1. Ubezpieczenie, jego istota i definicja……….. 8 I.2. Funkcje ubezpieczen………..13 I.3. Czynniki wpływajace na rozwój ubezpieczen………..17 I.4. Historyczne formy ubezpieczen zyciowych………..19 Rozdzial II. Rola i miejsce ubezpieczen na zycie w gospodarce rynkowej II.1. Charakter prawny umowy ubezpieczenia na zycie………..25 II.2. Społeczne znaczenie ubezpieczen na zycie………..36 II.3. Rodzaje…
Przeczytaj więcej

Zasilki z ubezpieczen spolecznych.

Wstęp Rozdzial I. Swiadczenia pieniężne z ubezpieczen społecznych w razie choroby 1.1 Zasilek chorobowy 1.1.1 Wynagrodzenie za okres choroby 1.1.2 Nabycie prawa do zasilku chorobowego 1.1.3 Zasilek chorobowy po ustaniu ubezpieczenia 1.1.4 Wysokosc zasilku chorobowego 1.1.5 Brak prawa do zasilku chorobowego 1.2 Podstawa wymiaru zasilku przyslugujacego pracownikowi 1.3 Dokumenty do uzyskania zasilku chorobowego Rozdzial II.…
Przeczytaj więcej

System zabezpieczenia społecznego w Polsce. Stan przed i po reformie z 1999 roku.

Wstęp…….3 Rozdzial I. Rola i znaczenie zabezpieczen spolecznych 1.1. Pojecie zabezpieczen spolecznych…….5 1.2. Funkcjonowanie zabezpieczen społecznych w Polsce w XX wieku…….10 1.3. System emerytalnego do roku 1999…….17 Rozdzial II. Zasady reformy emerytalnej 2.1. Schemat reformy emerytalnej wprowadzonej w 1999 roku…….23 2.2. Trójfilarowy system emerytalny…….27 2.2.1. I filar: Fundusz ubezpieczen społecznych (ZUS)…….29 2.2.2. II filar: Otwarte…
Przeczytaj więcej

Analiza rynku ubezpieczen kredytów hipotecznych w Polsce.

Wstęp……….3 Rozdzial 1. Cechy kredytu hipotecznego oraz procedura jego udzielania……….6 1.1 Pojecie i istota kredytu hipotecznego 1.2 Rodzaje kredytu hipotecznego 1.3 Sposoby zabezpieczenia kredytu hipotecznego 1.4 Procedury udzielania kredytu Rozdzial 2. Pojecie i klasyfikacja ubezpieczen kredytu hipotecznego……….26 2.1 Definicja ubezpieczenia kredytu hipotecznego 2.2 Rodzaje ubezpieczen kredytu hipotecznego 2.2.1 Ubezpieczenie pomostowe do momentu ustanowienia hipoteki 2.2.2…
Przeczytaj więcej

Obieg dokumentacji szkodowej przy uproszczonych procedurach likwidacji szkód komunikacyjnych w Towarzystwie Ubezpieczeniowym.

Wstęp………. 4 Rozdzial I Ogólna charakterystyka ubezpieczen 1.1. Poczatki i rozwój ubezpieczen………. 6 1.2. Klasyfikacja Ubezpieczen………. 13 1.3. Sposoby zawierania ubezpieczenia 17 1.3.1 Zawarcie ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej (OC) ………. 17 1.3.2 Zawarcie umowy Auto Casco (AC)………. 18 Rozdzial II Merytoryczne rozwineczie tamtatu 2.1. Proces likwidacji szkody………. 20 2.2. Terminy wyplaty odszkodowan dla ubezpieczenia OC i…
Przeczytaj więcej

Ochrona ubezpieczeniowa odpowiedzialności prawnej lekarza w polskim systemie ubezpieczen gospodarczych.

Wstęp Rozdzial 1. Odpowiedzalnosc prawna w polskim systemie prawa 1.1. Definicja i rodzaje odpowiedzialnosci prawnej. 1.2. Podstawowe przesłanki odpowiedzialnosci karnej. 1.3. Źródła i przesłanki odpowiedzialnosci cywilnej. Rozdzial 2. Odpowiedzalnosc prawna lekarza 2.1. Przeslanki odpowiedzialnosci karnej lekarza. 2.2. Pojecie i rodzaje bledu medycznego. 2.3. Odpowiedzialnosc cywilna lekarza za czyny wlasne. Rozdzial 3. Ochrona ubezpieczeniowa odpowiedzalnosci prawnej…
Przeczytaj więcej

Zarządzanie ryzykiem ubezpieczeniowym na przykładzie banku.

Wstęp Rozdzial 1 Powstanie i rozwój rynku ubezpieczen w Polsce 1.1 Rozwój ubezpieczen 1.2 Terazniejszosc ubezpieczen 1.3 Rynek Ubezpieczeniowy Unii Europejskiej 1.4 Koncepcja, rozwój rynku ubezpieczen w Polsce Rozdzial 2 Istota ryzyka i zarządzania ryzykiem w działalności gospodarczej 2.1 Diagnostyka ryzyka ubezpieczeniowego – podstawowe pojecia i terminologia 2.1.1 Ryzyko i jego korelaty semantyczne 2.1.2 Źródła…
Przeczytaj więcej

Identyfikacja ryzyka OC zarządzania w sektorze ochrony zdrowia.

Rozdzial I. Podstawy prawne odpowiedzialnosci cywilnej zakladu leczniczego i lekarza 1.Rodzaje odpowiedzialnosci a) Odpowiedzialnosc publicznego zakladu leczniczego b) Odpowiedzialnosc niepublicznego zakladu leczniczego c) Odpowiedzialnosc pracownicza lekarza zatrudnionego w zakładzie leczniczym d) Odpowiedzialnosc lekarza wykonujacego prywatna praktyke e) Odpowiedzialnosc lekarza w spóldzielni lekarskiej f) Odpowiedzialnosc lekarza w spółce cywilnej lub w spółce z ograniczoną odpowiedzialnoscia g)…
Przeczytaj więcej

Swiadczenia socjalne.

Wstęp………2 Rozdzial I Pojecie ogólne swiadczen socjalnych 1.1 Komu przysluguja swiadczenia………8 1.2 Rodzaje zasilków pienieznych………10 1.3 Dodatek mieszkaniowy………12 Rozdzial II Swiadczenia rodzinne 2.1 Zasilek rodzinny………17 2.2 Dodatek z tytułu urodzenia dziecka………20 2.3 Innego rodzaju dodatki………25 2.4 Swiadczenia opiekuncze………33 2.5 Pomoc dla uczniów………37 Rozdzial II Alimenty 3.1 Podstawowe wiadomosci o alimentach………42 3.2 Przyklady pozwów i wniosków…
Przeczytaj więcej

Ocena zmiany struktury rynku ubezpieczen majatkowych w Polsce w latach 2000-2009 na przykładzie działalności XYZ S.A.

Wstęp ………..7 Rozdzial 1.Przeglad pismiennictwa 1.1.Historia ubezpieczen gospodarczych……….. 9 1.2.Klasyfikacja ubezpieczen ………..12 1.3.Wybrane pojecia stosowane w ubezpieczeniach majatkowych ………..17 1.4.Rynek ubezpieczen w Polsce ………..23 Rozdzial 2.Zalozenia metodyczne badan 2.1.Cel badan ……. ….31 2.2.Przedmiot badan ………..32 2.3.Metody, techniki, narzedzia badawcze ………..33 Rozdzial 3.Wyniki badan wlasnych 3.1.XYZ S.A. jako podmiot na rynku ubezpieczen majatkowych w Polsce ………..36…
Przeczytaj więcej

Kierunki zmian w dziedzinie ubezpieczen spolecznych.

Wstęp ………6 Rozdzial I. Ubezpieczenie społeczne w Polsce 1. Pojecie ubezpieczenia społecznego ………8 2. Rodzaje ubezpieczen ………11 Rozdzial II. Transformacja ubezpieczen zdrowotnych 1. Stan przed wejsciem w zycie ustawy z dnia 13 pazdziernika 1998 r………. 17 2. Zakres swiadczen osób uprawnionych………. 20 3. Zasady udzielania swiadczen. ………22 4. Dostep osób niepełnosprawnych do swiadczen z opieki…
Przeczytaj więcej

Likwidacja szkód ubezpieczeniowych.

Wstęp……….2 Rozdzial 1 Pojecie i podzial szkód. 1.1. Pojecie szkody……….3 1.2. Podzial szkód……….6 Rozdzial 2 Klasyfikacja oraz charakterystyka ubezpieczen komunikacyjnych. 2.1. Istota i pojecie ubezpieczen komunikacyjnych……….10 2.2. Klasyfikacja ubezpieczen komunikacyjnych……….20 2.3. Zasada pelnego odszkodowania……….38 Rozdzial 3 Proces likwidacji szkód. 3.1. Podstawowe zasady likwidacji szkód komunikacyjnych……….45 3.2. Odpowiedzialnosc ubezpieczyciela……….54 3.3. Analiza porównawcza ubezpieczenia komunikacyjnego OC i…
Przeczytaj więcej

Broker jako posrednik ubezpieczeniowy.

Wstęp………..4 Rozdzial I. Podmioty rynku ubezpieczeniowego w Polsce 1.1. Definicja i struktura rynku ubezpieczeniowego………..6 1.2. Podmioty podazy i popytu………..11 1.3. Determinanty rozwoju rynku ubezpieczeniowego………..14 1.4. System regulacji rynku………..15 Rozdzial II. Posrednictwo ubezpieczeniowe w Polsce i Unii Europejskiej 2.1. Historia i podstawy prawne posrednictwa ubezpieczeniowego………..17 2.2. Pojecie i zakres posrednictwa ubezpieczeniowego w Polsce………..23 2.3. Posrednictwo ubezpieczeniowe…
Przeczytaj więcej

Analiza strategiczna dla jednostki non-profit na przykładzie zakladu opieki zdrowotnej.

Wstęp………3 Rozdzial 1. Organizacja non-profit jako specificzny typ organizacji(rozdzial teoretyczno-empiryczny) 1.1. Pojecie oraz specyfika funkcjonowania organizacji non-profit ………5 1.2. Zaklad opieki zdrowotnej jako jedna z organizacji non-profit………9 1.3. Organizacje non-profit w Polsce………14 Rozdzial 2. Analiza strategiczna (rozdzial empiryczny) 2.1. Istota i zakres analizy strategicznej………17 2.2. Strategia a procesy zarządzania zakladami opieki zdrowotnej………21 2.3. Wybrane metody…
Przeczytaj więcej

Finansowanie systemu ochrony zdrowia w Polsce i wybranych krajach.

Wstęp Rozdzial 1. Modele finansowania systemu zdrowotnego Rozdzial 2. Finansowanie systemu zdrowotnego w Polsce Rozdzial 3. Finansowanie systemu zdrowotnego w Niemczech Rozdzial 4. Finansowanie systemu zdrowotnego w Wielkiej Brytanii Rozdzial 5. Finansowanie systemu zdrowotnego w Szwecji Rozdzial 6. Finansowanie systemu zdrowotnego w Francji Podsumowanie

Sytuacja finansowa funduszu ubezpieczen społecznych w Polsce (w latach 2006 – 2010).

Wstęp Rozdzial I. Istota Ubezpieczen Spolecznych 1. Pojecie i cechy ubezpieczenia społecznego………..7 2. Fundusz Ubezpieczen Spolecznych i jego podfundusze………..11 Rozdzial II. Podstawowe źródła dochodów FUS w Polsce………..17 1. Skladki ubezpieczeniowe………..17 2. Dotacje z budżetu państwa………..20 3. Odsetki za zwloke, kara grzywny i opłaty dodatkowe………..21 Rozdzial III. Wydatku Funduszu Ubezpieczen Spolecznych. 1.Wyplaty swiadczen ubezpieczenia emerytalnego, rentowego,…
Przeczytaj więcej

Emerytura dla osób urodzonych przed rokiem 1949.

Wstęp. Rozdzial I System ubezpieczenia emerytalnego w Polsce ogólna charakterystyka. Rozdzial II Warunki nabycia prawa do emerytury. 1. Okresy skladkowe i nieskladkowe. 2. Osiagniecie wymaganego wieku. Rozdzial III Wysokosc emerytury i jej waloryzacja. 1. Podstawy wymiaru emerytury. 2. Obliczenie wysokosci emerytury. 3. Waloryzacja swiadczen emerytalnych. Rozdzial IV Dodatki do emerytury. 1. Dodatek dla sieroty zupelnej.…
Przeczytaj więcej

System ochrony zdrowia w Polsce

Wstęp……….2 Rozdzial 1 Zdrowie i ochrona zdrowia. 1.1. Zdrowie i choroba oraz ich czynniki……….3 1.2. Geneza i ewolucja ochrony zdrowia……….16 1.3. Zasady ochrony zdrowia jako podstawa struktury Modele ochrony zdrowia……….18 Rozdzial 2 System ochrony zdrowia w Polsce do 1989 roku. 2.1. Ochrona zdrowia w Polsce do II wojny swiatowej……….32 2.2. System ochrony zdrowia w epoce…
Przeczytaj więcej

Otwarte fundusze emerytalne w Polsce i ocena ich efektywnosci

Wstęp……….4 Rozdzial 1. System emerytalny w Polsce oraz jego ewolucja 1.1 Przyczyny tworzenia systemów emerytalnych………. 6 1.2 Sposoby zabezpieczania ryzyka starosci………. 9 1.3 Przeslanki reformowania polskiego systemu emerytalnego………. 14 1.4 Filary polskiego systemu emerytalnego………. 19 Rozdzial 2. Otwarte fundusze emerytalne i ich funkcjonowanie 2.1 Motywy tworzenia otwartych funduszy emerytalnych………. 24 2.2 Pojecie otwartych funduszy emerytalnych…
Przeczytaj więcej

Funkcjonowanie Ratownictwa medycznego w Polsce

Wstęp Rozdzial I Definicja i rys historyczny Ratownictwa Medycznego 1.1 Pojecie Ratownictwa Medycznego 1.2 Rys historyczny Ratownictwa Medycznego Rozdzial II Działalność Ratownictwa Medycznego w Polsce 2.l. Działalność Ratownictwa Medycznego w Polsce w oparciu o obowiazujaca ustawe 2.2 Zadania i obowiazki Ratownictwa Medycznego 2.3 Rodzaje Ratownictwa (GOPR, WOPR, TOPR, OSP) 2.4 Systemy Ratownictwa Medycznego 2.5. Wspólpraca…
Przeczytaj więcej

System ubezpieczen na zycie w Polsce

Wstęp………2 Rozdzial I.Istota oraz funkcjonowanie ubezpieczen na zycie. 1.1. Ubezpieczenie- istota i definicja………4 1.2. Historia ubezpieczen w Polsce………6 1.3. Rola ubezpieczen………12 1.4. Kryteria podzialu ubezpieczen………15 1.5. Podzial ubezpieczen spolecznych………17 Rozdzial II. Ubezpieczenie na zycie jako element systemu ubezpieczen spolecznych. 2.1 Pojecie i funkcje ubezpieczania na zycie………21 2.2 Charakter prawny umowy ubezpieczenia na zycie………26 2.3 Klasyfikacja…
Przeczytaj więcej

Nowoczesne sposoby budowania kapitału emerytalnego i uwarunkowania ich rozwoju w Polsce

Wstęp………… 5 Rozdzial 1. Systemy emerytalne i ich wspólczesne problemy 1.1 Pojecie systemu emerytalnego………… 8 1.2 Cele i mechanizm funkcjonowania systemów emerytalnych………… 10 1.3 Problemy wspólczesnych systemów emerytalnych………… 14 1.4 Reformy emerytalne i ich rodzaje………… 19 1.4.1 Reformy parametryczne …………19 1.4.2 Reformy systemowe …………22 1.4.3 Reformy strukturalne………… 24 Rozdzial 2. Ocena funkcjonowania systemu emerytalnego w…
Przeczytaj więcej

Prawne aspekty posrednictwa ubezpieczeniowego w Polsce

Wstęp………… 4 Rozdzial 1 Rozwazania ogólne 1.1.Rys historyczny regulacji prawnych posrednictwa ubezpieczeniowego w Polsce………… 5 1.2. Definicja prawna posrednictwa ubezpieczeniowego …………8 1.3.Wyjatki od stosowania przepisów ustawy …………9 1.4. Działalność nie uznawana za posrednictwo ubezpieczeniowe …………12 1.5. Obowiazki informacyjne pośrednika wzgledem swoich klientów …………14 1.6. Obowiazek doskonalenia zawodowego posredników ubezpieczeniowych …………15 1.7. Posrednictwo ubezpieczeniowe jako dzialalnosc…
Przeczytaj więcej

Postep techniczny w kardiologii na przykładzie Dzialu Kardiologicznego w XYZ w latach 1999-2012

Wstęp Rozdzial 1 Zarządzanie nowoczesnymi technologiami w medycynie 1.1. Istota postepu technicznego 1.2. Zarys rozwoju kardiologii 1.3. Rola techniki w kardiologii Bibliografia

Zróznicowanie ofert ubezpieczeniowych odpowiedzialności cywilnej przewoznika drogowego w ruchu krajowym i miedzynarodowym

Wstęp Rozdzial I. Charakterystyka ubezpieczen – aspekty teoretyczne 1.1 Pojecie i funkcje ubezpieczenia 1.2 Rodzaje ubezpieczen 1.3 Odpowiedzialnosc cywilna i jej ubezpieczenia Rozdzial II. Istota i zakres ubezpieczen oc dla przewozników drogowych w ruchu krajowym i miedzynarodowym 2.1 Przedmiot i zakres ubezpieczenia OC dla przewozników drogowych 2.2 Zawarcie i rozwiazanie umowy ubezpieczenia 2.3 Róznorodnosc ofert…
Przeczytaj więcej

Kontraktowe i budżetowe źródła przychodów przedsiębiorstwa opieki zdrowotnej na przykładzie sp. z o.o.

Wstęp Rozdzial I Formy prawne i organizacyjne podmiotów wykonujacych dzialalnosc lecznicza 1. Zadania i organizacja służby zdrowia w Polsce 2. Podmioty lecznicze w świetle przepisów ustawy o działalności leczniczej 3. Przedsiebiorca jako podmiot leczniczy 4. Inne podmioty wykonujace dzialalnosc lecznicza Rozdzial II Gospodarka finansowa przedsiębiorstwa opieki zdrowotnej 1. Aktywa i fundusze przedsiębiorstwa opieki zdrowotnej 2.…
Przeczytaj więcej

Organizacja i funkcjonowanie PZU.S.A.

Wstęp………… 3 Rozdzial I Charakterystyka rynku ubezpieczen 1. Rynek ubezpieczen – zagadnienia ogólne………… 6 2. Istota i podzial ubezpieczen …………16 3. Specyfika funkcjonowania zakladu ubezpieczen …………26 Rozdzial II Charakterystyka PZU S.A. 1. Geneza rozwoju PZU S.A…………. 30 2. Struktura organizacyjna PZU S.A…………. 34 3. Przedmiot działalności i podstawowe zadania PZU S.A…………. 41 Rozdzial III Funkcjonowanie…
Przeczytaj więcej

Ubezpieczenia na zycie – funkcja ochronna i oszczednosciowa na przykładzie firmy ubezpieczeniowej Aviva.

Wstęp……… 5 Rozdzial I. Podstawowe pojecia, zasady ubezpieczen na zycie 1. Ogólna charakterystyka ubezpieczen na zycie 1.1. Istota i cel ubezpieczen na zycie ………7 1.2. Zasady okreslania poziomu ochrony ubezpieczeniowej……… 9 1.3. Pojecie ryzyka i szkody w ubezpieczeniach na zycie ………13 1.4 .Wykup polisy ubezpieczenia ………18 1.4.1. Ubezpieczenia bezskladkowe……… 19 1.5. Podstawowe funkcje ubezpieczen ………20…
Przeczytaj więcej

Ubezpieczenia komunikacyjne na przykładzie powiatu.

Wstęp………4 Rozdzial 1 Historia i znaczenie ubezpieczen majatkowych 1.1. Wyjasnienie pojęćzwiazanych z ubezpieczeniami majatkowymi……… 6 1.2. Historia ubezpieczen majatkowych na swiecie i w Polsce……… 8 1.3. Rola ubezpieczen komunikacyjnych ……… 12 1.3.1. Cele ubezpieczen komunikacyjnych ……… 12 1.3.2. Rodzaje ubezpieczen komunikacyjnych ……… 15 1.3.3. Podstawy prawne stosowania ubezpieczen komunikacyjnych ……… 21 Rozdzial 2 Metodologia badan…
Przeczytaj więcej

Zmiany zachodzace w systemie zabezpieczenia emerytalnego w Polsce

Wstęp ………… 5 Rozdzial I Rola i znaczenie ubezpieczen społecznych 1.1 Potrzeba istnienia powszechnego systemu emerytalnego oraz rola państwa w jego funkcjonowaniu ………… 6 1.2 Rozwój ubezpieczen społecznych w Polsce ………… 11 1.3 System emerytalny przed zmiana w 1999 r…………13 Rozdzial II Schemat reformy emerytalnej wprowadzonej w 1999 r.15 2.1 Podstawowe zalozenia reformy emerytalnej z…
Przeczytaj więcej

Otwarte Fundusze Emerytalne w Polsce

Rozdzial 1. System emerytalny w Polsce 1.1. Idea zabezpieczenia społecznego………..1 1.2. Reforma emerytalna w Polsce……….. 6 1.2.1. Przeslanki wprowadzenia reformy systemu ubezpieczen spolecznych……….. 6 1.2.2. Konstrukcja nowego systemu ubezpieczen spolecznych……….. 14 1.2.3. Zakres podmiotowy reformy……….. 18 1.2.4. Skladka na ubezpieczenie społeczne……….. 19 1.3. Organizacja systemu ubezpieczen spolecznych……….. 21 1.3.1. I filar systemu emerytalnego ………..21 1.3.2.…
Przeczytaj więcej

Ryzyko ubezpieczeniowe a ubezpieczenia na przykładzie polskiej izby ubezpieczeniowej.

Wstęp………5 Rozdzial 1. Zarządzanie ryzykiem ubezpieczeniowym w teorii i praktyce 1.1. Pojecie i podzial ryzyka……… 9 1.1.1. Definicja ryzyka ubezpieczeniowego ………17 1.1.2. Klasyfikacja ryzyka ubezpieczeniowego……… 18 1.1.3. Ryzyko finansowe i niefinansowe ………21 1.1.4. Ryzyko statyczne i dynamiczne ………21 1.1.5. Ryzyko obiektywne i subiektywne ………21 1.1.6. Ryzyko systematyczne i specyficzne ………23 1.1.7. Ryzyko spekulatywne i czyste…
Przeczytaj więcej

Mozliwosc wykorzystania nieruchomości mieszkaniowej jako zabezpieczenia emerytalnego

Wstęp………. 5 Rozdzial 1. Elementy rynku nieruchomosci: czynniki kształtujące wartość i ceny na rynku sprzedaży oraz najmu; instrument hipoteki odwróconej 1.1. Czynniki wpływajace na ksztaltowanie się wartosci i cen na rynku lokat nieruchomosci mieszkaniowych………. 7 1.1.1. Cechy fizyczne nieruchomosci mieszkaniowych………. 8 1.1.2. Czynniki ekonomiczne ……….9 1.1.3. Czynniki prawne ……….11 1.1.4. Czynniki demograficzne………. 13 1.1.5. Czynniki…
Przeczytaj więcej

Metody oceny konkurencyjnosci firmy ubezpieczeniowej na krajowym rynku ubezpieczen

Wstęp. Rozdzial 1. Krajowy rynek ubezpieczen 1.1. Istota ubezpieczen i ich klasyfikacja 1.2. Przedmiot działania firmy ubezpieczeniowej 1.3. Nadzór ubezpieczen i inne instytucje rynku ubezpieczeniowego 1.4. Reasekuracja Rozdzial 2. Konkurencyjnosc firmy ubezpieczeniowej 2.1. Wspólczesne uwarunkowania konkurencyjnosci firmy ubezpieczeniowej 2.2. Metody analizy konkurencyjnosci firmy ubezpieczeniowej 2.3. Konkurencyjnosc, jako element przetrwania na rynku ubezpieczen Rozdzial 3. Charakterystyka…
Przeczytaj więcej

Renta w ubezpieczeniach społecznych jako swiadczenie pieniężne na wypadek utraty dochodów

Wstęp. Rozdzial I Rodzaje ryzyka oraz swiadczen w ubezpieczeniu rentowym 1.1. Pojecie i struktura ubezpieczen spolecznych 1.2. Ryzyko niezdolnosci do pracy 1.3. Ryzyko smierci zywiciela rodziny 1.4. Rodzaje swiadczen rentowych

Ubezpieczenia komunikacyjne w Polsce

Wstęp………..4 Rozdzial 1 Geneza ubezpieczen 1.1. Historia ubezpieczen na swiecie………… 8 1.2. Rozwój ubezpieczen w Polsce………… 11 Rozdzial 2 Ubezpieczenia komunikacyjne jako element ubezpieczen gospodarczych 2.1. Istota ubezpieczen gospodarczych………… 16 2.2. Definicja ubezpieczenia………… 17 2.3. Umowa ubezpieczenia………… 19 2.4. Zasady pelnosci i realnosci ochrony ubezpieczeniowej……….. 20 Rozdzial 3 Rodzaje ubezpieczen 3.1. Ubezpieczenia gospodarcze……….. 22 3.2.…
Przeczytaj więcej

Finansowanie ochrony zdrowia w polskim systemie ubezpieczen zdrowotnych

Wstęp……… 5 Rozdzial 1. Modele finansowania ochrony zdrowia……… 7 1.1 Ubezpieczeniowy model finansowania ochrony zdrowia……… 10 1.2 Zaopatrzeniowy model finansowania ochrony zdrowia……… 18 1.3 Rynkowy model finansowania ochrony zdrowia……… 25 Rozdzial 2. Od zaopatrzeniowego do ubezpieczeniowego modelu finansowania ochrony zdrowia w Polsce 2.1 Model zaopatrzeniowy w polskim systemie finansowania oraz próby jego reform……… 31 2.2…
Przeczytaj więcej

IKE i IKZE w systemie zabezpieczenia emerytalnego.

Wstęp……….3 Rozdzial 1. Historia systemu emerytalnego w Polsce. 1.1. Polski system emerytalny w II RP………. 4 1.2. System emerytalny w Polsce po II wojnie swiatowej………. 5 1.3. Powszechny system emerytalny w Polsce przed 1999 rokiem ……….6 1.4. Reforma emerytalna z 1999 roku………. 9 1.5. Zmiany w polskim systemie emerytalnym od 2008 roku………. 18 Rozdzial 2.…
Przeczytaj więcej

Wpływ pojawienia się ubezpieczen typu direct na konkurencyjnosc polskiego rynku ubezpieczen

Wstęp Rozdzial I Rynek usług ubezpieczeniowych w Polsce 1.1. Czym jest ubezpieczenie 1.2. Rodzaje ubezpieczen 1.3. Rynek ubezpieczen w Polsce Rozdzial II Wielkosc rynku direct w Polsce 2.1 Wyniki rynku direct w Polsce w latach 2010-2013 2.2. Wyniki rynku direct w Europie Zachodniej 2.3. Perspektywy rozwoju kanalu direct w Polsce Rozdzial III Konkurencja na polskim…
Przeczytaj więcej

Otwarte fundusze jako element systemu emerytalnego w Polsce

Wstęp……….4 Rozdzial I. Charakterystyka ubezpieczen spolecznych 1.1 Pojecie systemu ubezpieczen spolecznych ……….6 1.2 Geneza i rozwój ubezpieczenia społecznego ……….8 1.3 Przyczyny rozwoju ubezpieczen emerytalnych………. 10 1.4 Dzialanie systemu emerytalnego ……….13 1.4.1 Niemiecki system emerytalny ……….13 1.4.2 Emerytury w Wielkiej Brytanii ……….15 1.4.3 System ubezpieczen emerytalnych w Stanach Zjednoczonych………. 15 1.4.4 System emerytalny we Francji……….17 1.4.5…
Przeczytaj więcej

Rynek ubezpieczen majatkowych w Polsce oraz perspektywy jego rozwoju

Wstęp Rozdzial 1. Rola ubezpieczen w funkcjonowaniu gospodarki 1.1. Istota i definicje ubezpieczen 1.2. Znaczenie ubezpieczen w gospodarce rynkowej 1.3. Funkcje ubezpieczen 1.4. Podzial i klasyfikacja ubezpieczen Rozdzial 2.Ubezpieczenia majatkowe i ich specyfika 2.1. Pojecie ubezpieczen majatkowych 2.2. Konstrukcja i zasady ubezpieczen majatkowych 2.3. Klasyfikacja ubezpieczen majatkowych 2.4. Wybrane produkty ubezpieczeniowe w ubezpieczeniach majatkowych Rozdzial…
Przeczytaj więcej

Przestepczosc ubezpieczeniowa w ubezpieczeniach komunikacyjnych.

Wstęp. Rozdzial I Pojecie przestepczosci ubezpieczeniowej. 1.1. Oszustwo ubezpieczeniowe. 1.2. Strona przedmiotowa. 1.3. Przedmiot. 1.4. Strona podmiotowa. 1.5. Podmiot. 1.6. Klauzula niekaralnosci. Rozdzial II Mechanizmy przestepcze w ubezpieczeniach komunikacyjnych. 2.1. Przeniesienie podstawy do zgloszenia roszczen za powstala szkode. 2.2. Zawarcie umowy ubezpieczenia po szkodzie. 2.3. Upozorowanie kradziezy pojazdu samochodowego. 2.4. Zawyzanie kosztu naprawy uszkodzonego pojazdu.…
Przeczytaj więcej

Agent ubezpieczeniowy vs broker

Wstęp. Rozdzial 1 Zagadnienia wprowadzajace 1.1. Pojecie ubezpieczenia 1.2. Pojecie agenta ubezpieczeniowego 1.3. Pojecie brokera ubezpieczeniowego 1.4. Osoba wykonujaca czynnosci agencyjne Rozdzial 2 Róznice wynikajace z zawodów agenta i brokera 2.1. Porównanie zawodu agenta i brokera 2.2. Zakres przedmiotowy dzialalnosci 2.3. Kryteria czastkowe uprawnien zawodowych 2.4. Odpowiedzialnosc 2.5. Konflikt interesów Rozdzial 3 Róznice dla klientów…
Przeczytaj więcej

Ewolucja underwritingu ubezpieczen zyciowych.

Wstęp. Rozdzial 1. Ryzyko w działalności ubezpieczeniowej 1.1 Pojecie ryzyka 1.1.1 Ryzyko obiektywne 1.1.2 Ryzyko subiektywne 1.2 Elementy ryzyka 1.2.1 Ryzyko a niebezpieczenstwo 1.2.2 Ryzyko a hazard 1.3 Zarzadzaniem ryzykiem 1.3.1 Elementy zarządzania ryzykiem 1.3.2 Metody manipulacji ryzykiem 1.4 Ryzyko ubezpieczeniowe Rozdzial 2. Underwriting 2.1 Cele i znaczenie underwritingu 2.1.1 Czemu sluzy underwriting 2.1.2 Znaczenie…
Przeczytaj więcej

Underwriting w grupowych ubezpieczeniach.

Wstęp. Rozdzial 1. Istota oraz rozwój underwritingu ubezpieczeniowego 1.1.Cele i znaczenie underwritingu 1.1.1.Czemu sluzy underwriting 1.1.2.Znaczenie underwritingu 1.2.Rozwój metody oceny ryzyka 1.2.1.Etap empiryczny 1.2.2.Etap biostatyczny 1.2.3.Etap kliniczno-biostatyczny 1.3.Podstawowe czynniki ryzyka 1.3.1.Czynniki medyczne 1.3.2.Czynniki pozamedyczne Rozdzial 2. Ogólna charakterystyka grupowych ubezpieczen na zycie, 2.1.Istota grupowego ubezpieczenia na zycie 2.1.1.Ogólny zarys idei ubezpieczen grupowych na zycie 2.1.2.Ubezpieczenia…
Przeczytaj więcej

Reasekuracja istotna, znaczenie i funkcje.

Wstęp………..4 Rozdzial 1. Wprowadzenie w problematyke reasekuracji 1.1. Definicja i charakterystyka reasekuracji ………..5 1.3. Istota i znacznie reasekuracji……….. 9 1.4. Reasekuracja bierna i czynna ………..11 1.5. Koasekuracja, derywaty ubezpieczeniowe, sekurytyzacja ryzyka……….. 13 1.5. Retrocesja……….. 16 1.6. Pool ubezpieczeniowy badz reasekuracyjny……….. 16 1.7. Reasekuracja finansowa……….. 17 Rozdzial II. Funckje reasekuracji 2.1. Funkcja techniczna i finansowa……….. 19…
Przeczytaj więcej

Posrednictwo w uslugach ubezpieczeniowych na przykładzie brokerów w latach 2009-2012

Wstęp………..2 Rozdzial I Ubezpieczenia w Polsce 1.1 Pojecie i cel ubezpieczen ………..3 1.2 Funkcje ubezpieczen……….. 6 1.3 Rodzaje i charakterystyka ubezpieczen……….. 9 1.4 Zasady ubezpieczen gospodarczych ………..15 Rozdzial II Posrednictwo ubezpieczeniowe w Polsce 2.1 Pojecie i zakres posrednictwa ubezpieczeniowego ………..18 2.2 Agent i multiagent ubezpieczeniowy……….. 20 2.3 Broker ubezpieczeniowy ………..24 2.4 Broker reasekuracyjny……….. 31 2.5…
Przeczytaj więcej

Pojecia oraz rodzaje ubezpieczen spolecznych.

Wstęp……….3 Rozdzial I Pojecia oraz rodzaje ubezpieczen spolecznych 1.1. Pojecie i regulacje prawne ubezpieczen społecznych i zdrowotnych……….5 1.2. Rodzaje ubezpieczen spolecznych……….10 1.3. Osoby prowadzace pozarolnicza dzialalnosc gospodarcza na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej……….11 1.4. Osoby wspólpracujace z osobami prowadzacymi dzialalnosc gospodarcza……….13 Rozdzial II Struktura i obowiazek ubezpieczen osób prowadzacych pozarolnicza dzialalnosc gospodarcza oraz osób…
Przeczytaj więcej