Tag: Zarządzanie praca magisterska

Zarządzanie kadrami w administracji

Przez administrator

Wstęp    2 Rozdział. I. Ustrój administracji samorządowej w Polsce – historia rozwoju    4 1.    Istota i geneza samorządu    4 2.    Kształtowanie się kadr w Polsce Niepodległej i PRL-u    7 3.    Kadry samorządu terytorialnego po 1989 roku    15 Rozdział II. Jakość kadr w administracji    21 1.…

Zarządzanie zasobami ludzkimi w administracji publicznej

Przez administrator

WSTĘP    2 ROZDZIAŁ I. ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI  W ŚWIETLE LITERATURY PRZEDMIOTU    3 1.1. Pojęcie i istota zarządzania zasobami ludzkimi    3 1.2. Cele    7 1.3. Instrumenty zarządzania zasobami ludzkimi    11 ROZDZIAŁ II. ZNACZENIE ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI  W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ    22 2.1. Zarządzanie zasobami ludzkimi w placówkach…

Zarzadzanie ryzykiem w lancuchu dostaw w firmie transportowej PKP

Przez administrator

Wstep Rozdzial 1 Specyfika zarzadzania lancuchem dostaw 1.1 Definicja i cechy lancucha dostaw 1.2 Funkcje i cele lancucha dostaw 1.3 Rodzaje lancuchów dostaw 1.4 Zarzadzanie lancuchem dostaw Rozdzial 2 Istota ryzyka w lancuchu dostaw 2.1. Definicja i kategorie ryzyka 2.2. Rodzaje ryzyka w lancuchu dostaw…

Zarzadzanie zasobami ludzkimi w Urzedzie XYZ

Przez administrator

Wstep Rozdzial 1 Istota zarzadzania zasobami ludzkimi 1.1. Definicja i geneza zarzadzania zasobami ludzkimi 1.2. Funkcje i cele zarzadzania zasobami ludzkimi 1.3. Techniki i narzedzia zarzadzania zasobami ludzkimi 1.4. Wspólczesne trudnosci w zarzadzaniu zasobami ludzkimi Rozdział 2 Specyfika zarzadzania zasobami ludzkimi w Urzędzie powiatu sierpeckiego 2.1.…

Zarządzanie reklamą w kontekście oddziaływania na klienta

Przez administrator

Wstęp Rozdział I Reklama – definicja, geneza i funkcje 1.1. Definicja i funkcje reklamy 1.2. Geneza reklamy 1.3. Rodzaje i cechy reklamy 1.4. Sposób działania i mechanizmy reklamy 1.4.1. Perswazja i manipulacja w reklamie 1.5. Ograniczenia prawne reklamy 1.5.1. Nieuczciwa konkurencja w zakresie reklamy 1.5.2.…

Zarządzanie stresem w środowisku pracy na wybranych przykładach w oświacie

Przez administrator

Wstęp ………..3 Rozdział I Stres na podstawie literatury 1. Przyczyny, rodzaje i następstwa stresu ………..5 2. Rodzaje stresorów – charakterystyka źródeł stresu ………..8 3. Zdrowotne konsekwencje stresu ………..12 Rozdział II Stres zawodowy 1. Praca jako źródło stresu ………..15 2. Wybrane koncepcje stresu zawodowego ………..18 3.…

Zarządzanie zasobami ludzkimi na przykładzie wybranego Stowarzyszenia Towarzystwo Kampinoskie

Przez administrator

Spis treści……….5 Wstęp……….7 Rozdział 1 Istota Zarządzania Zasobami Ludzkimi 1.1. Pojęcie, definicja i cele Zarządzania Zasobami ludzkimi ……….9 1.2. Charakterystyka Zarządzania Zasobami ludzkimi ……….12 1.3. Modele Zarządzania Zasobami ludzkimi ……….15 Rozdział 2 Funkcje Zarządzania Zasobami Ludzkimi 2.1. Metody zarządzania zespołami……….21 2.2. Fazy Zarządzania Zasobami Ludzkimi……….26…

Zarządzanie budżetem Powiatowego Urzędu Pracy w XYZYZ w latach 2010-2016

Przez administrator

Wstęp………. 3 Rozdział I Analiza finansowa jako źródło decyzji menadżerskiej 1.1. Istota analizy finansowej………. 6 1.2. Źródło danych analizy finansowej………. 11 1.3. Metody analizy finansowej………. 16 Rozdział II Koncepcja zarządzania budżetem organizacji 2.1. Pojęcie budżetu ………. 23 2.2. Zasady budżetowe………. 30 2.3. Funkcje budżetu………. 35…

Zarządzanie strategią marketingową przedsiębiorstwa na przykładzie Education FirstPolska

Przez administrator

Rozdział 1 Uzasadnienie podjęcia tematu 1.1. Cele i hipotezy badawcze………..10 1.3.Metodyka badań………..11 1.3.1.Dobór obiektu do badań………..11 1.3.2.Metoda badań………..11 1.3.3.Metoda prezentacji wyników………..11 1.4. Zakres pracy………..11 Rozdział 2 2.1 Strategia marketingowa w przedsiębiorstwie 2.2.Definicja i rodzaje strategii marketingowych………..13 2.3. Kanały dystrybucji usług………..28 2.3.1. Pojęcie kanału marketingowego oraz…

Zarządzanie talentami w sporcie

Przez administrator

Wstęp ……….. 3 Rozdział 1 Koncepcja zarządzania talentami 1.1. Istota talentu ……….. 5 1.2. Proces zarządzania talentami ……….. 10 1.3. Menedżer do spraw talentów i jego zadania ……….. 16 Rozdział 2 Rozwój zawodowy sportowca 2.1. Organizacja i funkcjonowanie klubów sportowych w Polsce………..21 2.2. Program rozwoju…

Zarządzanie zespołem i rozwiązywanie konfliktów

Przez administrator

Wstęp ………. 3 Rozdział I Zarządzanie zespołami pracowniczymi we współczesnych organizacjach 1.1. Definicje, istota zespołu i pracy zespołowej. ………. 4 1.2. Cykl życia zespołu i jego charakterystyka………. 7 1.3. Podstawy budowania skutecznego zespołu ………. 8 1.4. Znaczenie stylów kierowania w pracy zespołowej wg Blancharda ……….…

Zarządzanie zapasami w przedsiębiorstwie XYZ

Przez administrator

Wstęp Rozdział 1 Elementy zarządzania zapasami w przedsiębiorstwie 1.1. Istota zapasu i zarządzania zapasem (cele) 1.2. Rodzaje zapasów 1.3. Metody oceny poziomu zapasu 1.4. Modele sterowania zapasami Rozdział 2 Charakterystyka przedsiębiorstwa 2.1. Historia rozwoju Przedsiębiorstwa XYZ 2.2. Przedmiot i zakres działania Przedsiębiorstwa XYZ 2.3. Organizacja…

Zarzadzanie kryzysowe na przykładzie powiatu XYZ

Przez administrator

Wstęp………..3 Rozdział 1 Istota zarządzania kryzysowego 1.1. Bezpieczeństwo………..5 1.2. Kryzys, Sytuacja Kryzysowa………..7 1.3. Zrządzanie kryzysowe………..12 1.4. Fazy Zarządzania Kryzysowego………..16 Rozdział 2 Struktura zarządzania kryzysowego w administracji publicznej Rzeczypospolitej Polskiej 2.1. Zarządzanie Kryzysowe na szczeblu Krajowym………..20 2.2. Zarządzanie Kryzysowe na szczeblu Wojewódzkim………..25 2.3 Zarządzanie Kryzysowe na…

Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy na przykładzie firmy Cofresco

Przez administrator

Wstęp…………2 Rozdział I Prawne i ergonomiczne zagadnienia kształtowania bezpiecznej pracy 1.1 Przestrzeganie zasad BHP …………4 1.2 Procedura zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy………… 12 1.3 Projektowanie ergonomiczne jako procedura kształtowania bezpiecznych warunków pracy …………18 Rozdział 2 Identyfikacja, analiza i ocena zagrożeń czynnikami szkodliwymi dla zdrowia, uciążliwymi…

Zarządzanie kadrami MOSG w świetle nowych wyzwań

Przez administrator

Wstęp……….3 Rozdział I Rola i zadania Straży Granicznej 1.1. Ustawowe regulacje działań SG………. 5 1.2. Zarządzanie zasobami ludzkimi w SG………. 8 1.2.1. Zatrudnienie i zarządzanie pracownikami………. 8 1.2.2. Specyfika ZZL w służbach mundurowych ……….12 1.2.3. Systemy motywacji w jednostkach mundurowych………. 13 Rozdział II Działania SG…

Zarządzanie przedsiębiorstwem transportowym z wykorzystaniem teleinformatyki

Przez administrator

Wprowadzenie ………..3 Rozdział 1 Charakterystyka transportu 1.1 Pojęcia podstawowe ………..5 1.2 Charakterystyka potrzeb transportowych……….. 8 1.3 Rodzaje transportu ………..11 1.3.1. transport samochodowy……….. 11 1.3.2. Transport kolejowy ………..14 1.3.3. Transport lotniczy ………..15 1.3.4. Transport morski ………..18 Rozdział 2 Identyfikacja przedsiębiorstw transportowych 2.1. Klasyfikacja usług transportowych w…

Zarządzanie transportem miejskim na przykładzie Gdańska

Przez administrator

Wstęp………..3 Rozdział I Charakterystyka rynku komunikacji miejskiej. 1.1. Istota i cechy charakterystyczne komunikacji miejskiej……….. 5 1.2. Elementy rynku komunikacji miejskiej……….. 10 1.3. Konkurencja w komunikacji miejskiej ………..13 1.4. Problemy funkcjonowania i rozwoju komunikacji miejskiej……….. 15 Rozdział II Komunikacja miejska w Gdańsku 2.1. Zarządzanie w komunikacji…

Zarządzanie sytuacją kryzysową wywołaną klęskami żywiołowymi.

Przez administrator

Wstęp Rozdział I Podstawowe zagadnienia dotyczące zarządzania sytuacją kryzysową 1.1.Podstawowe definicje 1.2.Podstawy prawne regulujące zarządzanie kryzysowe w Polsce 1.3. Fazy i zasady zarządzania kryzysowego, reakcje kryzysowe, skutki sytuacji kryzysowych. 1.4. Struktura zarządzania kryzysowego w Polsce 1.5. Krajowy Plan Zarządzania Kryzysowego Rozdział II Zarządzanie sytuacją kryzysową…

Zarządzanie ryzykiem w łańcuchu dostaw

Przez administrator

Wstęp……….5 Rozdział 1 Istota łańcucha dostaw oraz zarządzania łańcuchem dostaw 1.1. Rozwój i definicje łańcucha dostaw………. 7 1.2. Cele łańcuchów dostaw ……….11 1.3. Podstawowe decyzje podejmowane w łańcuchu dostaw………. 16 1.4. Ewolucja i rozwój zarządzania łańcuchem dostaw ……….19 1.5. Koncepcja zarządzania łańcuchem dostaw………. 23 Rozdział…

Zarządzanie procesami logistycznymi w przedsiębiorstwie produkcyjnym na wybranym przykładzie

Przez administrator

Wstęp…………. 5 Rozdział 1 Procesy logistyczne w przedsiębiorstwa 1.1. Istota i znaczenie logistyki w przedsiębiorstwie…………. 8 1.2. Struktura systemu logistycznego ………….14 1.3. Współczesne wyzwania logistyki w przedsiębiorstwie…………. 22 Rozdział 2 Metodyczne aspekty zarządzania procesami logistycznymi 2.1. Infrastruktura procesów logistycznych ………….29 2.2. Pojęcie i rodzaje kosztów…

Zarządzanie relacjami z klientami a jakość usług świadczonych w przedsiębiorstwach z sektora TSL

Przez administrator

Wstęp Rozdział 1 Charakterystyka koncepcji zarządzania relacjami z klientem 1.1. Obsługa klienta a zarządzanie relacjami z klientem 1.2. Geneza koncepcji zarządzania relacjami z klientem 1.3. Narzędzia wykorzystywane w procesie zarządzanie relacjami z klientem Rozdział 2 Znaczenie obsługi klienta w kształtowaniu jakości usług 2.1. Podstawowe pojęcia…

Zarządzanie inwestycjami komunalnymi

Przez administrator

Rozdział I Metodologia badań własnych 1.1. Przedmiot i cel badania 1.2. Problemy i hipotezy badawcze 1.3. Metody, techniki, narzędzia badawcze Rozdział II Analiza wyników badań własnych 2.1. Charakterystyka terenu badań 2.2. Charakterystyka grupy badawczej 2.3. Prezentacja wyników badań 2.4. Podsumowanie Wnioski z badań i weryfikacja…

Zarządzanie projektem informatycznym z wykorzystaniem metodyki zwinnej Agile przy wytwarzaniu oprogramowania

Przez administrator

Wstęp Rozdział 1 Technologie informatyczne jako innowacyjny instrument w zarządzaniu projektami informatycznymi współczesnej organizacji – ujęcie teoretyczne 1.1. Projekt, jako przedsięwzięcie wdrażające zmianę – specyfika prowadzenia projektów informatycznych 1.2. Wybrane elementy z zakresu realizacji projektów informatycznych 1.3. Charakterystyka porównawcza metodyk wykorzystywanych w procesie wytwarzania systemu…

Zarządzanie projektem innowacyjnym produktu.

Przez administrator

Wstęp………1 Rozdział I. Zarządzanie zmianą i projektrem innowacyjnym………3 1.1. Innowacyjność produktu i siły napędowe innowacyjności………3 1.2. Ryzyko rozwoju nowego produktu………8 1.3. Fazy projektu innowacyjnego………10 1.4. Cykl życia projektu innowacyjnego………17 1.5. Wpływ struktur organizacyjnych na projekt innowacyjny………19 1.6. Zakres i system zarządzania projektem innowacyjnym………28 Rozdział II.…