Kategoria Jakość

Kompleksowe zarządzanie jakością w wytwarzaniu obuwia skórzanego.


Wstęp………4

Rozdział I.
Charakterystyka norm dotyczących jakości………7

1.1. Pojęcie jakości………7
1.1.1. Podstawowe pojęcia związane z jakością………9
1.1.2. Pętla jakości………9
1.1.3. Audit jakości………10
1.1.4. Koszty jakości………13
1.1.5. Norm ISO 9000………22
1.1.6. Certyfikacja systemu………28
1.1.7. Kompleksowe zarządzanie jakością TQM………29
1.1.8. Najczęściej popełniane błędy we wdrażaniu TQM………32


Rozdział II.
System produkcyjny i jego otoczenie………34

2.1. Podstawowe pojęcia………34
2.1.1. Otoczenie systemu produkcyjnego………46
2.1.2. Proces produkcyjny i wytwórczy………51
2.1.3. Elementy wektora wejścia przy wytwarzaniu obuwia………52
2.1.4...

Czytaj więcej

Rozwój norm, narzędzi i metod zarządzania jakością.


Wstęp……….4

Rozdział 1.
Analiza jakości z zakresu jakości……….6

1.1.Analiza norm grupy ISO 9000………6
1.2.Analiza norm grupy ISO 10000……….27
1.3.Analiza norm grupy ISO 14000……….31
1.4.Analiza norm grupy EN 45000……….39
1.5.Analiza norm grupy QS 9000……….45


Rozdział 2.
Charakterystyka starych narzędzi……….53

2.1.Diagram Pareto – Lorenza ……….53
2.2.Diagram przyczynowo – skutkowy Ishikawy……….57
2.3.Wykresy słupkowo – liniowo – kołowe……….60
2.4.Karty kontrolne………64
2.5.Arkusze kontrolne……….68
2.6.Histogramy……….72
2.7.Diagramy dwóch zmiennych……….74


Rozdział 3.
Charakterystyka siedmiu „NOWYCH” narzędzi……….76

3.1.Diagram relacji……….77
3.2.Diagram pokrewieństwa (metoda KJ)……….79
3.3...

Czytaj więcej

Modele ISO 9000. Modele systemu zapewnienia jakości jako część składowa TQM.


Rozdział I
European Quality Award (Europejska Nagroda Jakości) czyli Europejski Model Kompleksowego Zarządzania przez Jakość (TQM)

1. Rozwój historyczny ………. 4
2. European Quality Award (EQA) – Europejska Nagroda Jakości………. 6
2.1. Kryteria dokonywania oceny ………. 7
2.2. Czynniki potencjalne (umożliwiające) ………. 9
2.3. Wyniki ……….15
2.4. Podstawy dokonywania ocen ………. 19
2.5. Warunki uczestnictwa w ubieganiu się o wyróżnienie EQA………. 21
2.6. Podsumowanie ………. 22

Rozdział II
ISO 9000. Charakterystyka systemów zarządzania przez jakość

1.1. Charakterystyka norm z zakresu zarządzania przez jakość ………. 26
1.2. Modele systemów jakości ………...

Czytaj więcej

Czynniki decydujące o jakości elementów do przemysłu obuwniczego.


Wstęp………..3

Rozdział I
System zapewnienia jakości

1.1. Podstawowe pojęcia związane z jakością………..6
1.2. Zapewnienie jakości na świecie
1.2.1. Japonia wzorcem zapewnienia jakości
1.2.2. Japoński system zarządzania jakością a kraje zachodnie
1.3. Wdrażanie systemu zapewnienia jakości
1.3.1. Dokumentacja systemu jakości
1.3.2. Efekty wdrożenia systemu zapewnienia jakości
1.3.2.1. Efekty wdrożenia systemu zapewnienia jakości w sferze organizacyjnej
1.3.2.2. Efekty wdrożenia systemu zapewniania jakości w sferze ekonomicznej
1.3.3. Funkcjonowanie systemu certyfikacji w przedsiębiorstwach


Rozdział II
M...

Czytaj więcej

Narzędzia i metody z zakresu jakości.


Wstęp

Rozdział 1.
Stare narzędzia zarządzania jakością

1.1. Diagram Pareto – Lorenza. Metoda Suzuki (ABCD)
1.2. Diagram przyczynowo – skutkowy Ishikawy. Burza mózgów – jej odmiany i techniki.
1.3. Wykresy słupkowo – liniowo – kołowe
1.4. Arkusze kontrolne
1.5. Histogramy
1.6. Diagram dwóch zmiennych
1.7. Karty kontrolne X – R , X – S


Rozdział 2.
Nowe narzędzia zarządzania jakością

2.1. Diagram relacji
2.2. Diagram pokrewieństwa
2.3. Diagram systematyki
2.4. Diagram matrycowy
2.5. Matrycowa analiza danych
2.6. Wykres programowy procesu decyzji (PDPC)
2.7. Diagram strzałkowy


Rozdział 3.
Analiza pięciu podstawowych me...

Czytaj więcej

Doświadczenia polskich przedsiębiorstw w zakresię wprowadzania TQM.


Wprowadzenie………4

Rozdział 1
ISO 9000 – Wstęp do kompleksowego zarządzania jakością………7

1.1.ISO 9000 – PoczĄtek drogi ku TQM………11
1.2.ISO 9000 – Charakterystyka norm dotyczących zarządzania i zapewnienia jakości. Wytyczne wyboru i stosowania……….14
1.3.Certyfikat jakoŚci jako dopełnienie stosowania norm ISO SERII 9000……….18


Rozdział 2
Początki zarządzania przez jakość W Japonii i USA………21

2.1.Prekursorzy zarzdzania przez jakość totalną……….25


Rozdział 3
Zarządzanie przez jakość w Japonii i Stanach Zjednoczonych………31

3.1.Koszty niskiej jakoŚci……….34
3.2.Total quality management (TQM) – nowa filozofia jakości……….41
3.3.Stałe kształcenie i doskonalenie……….50


Rozdział...

Czytaj więcej

Zasady kompleksowego utrzymania maszyn w Zakładzie Elektrowni Bełchatów S.A.


1. Wprowadzenie ……… 4

2. Cel i zakres pracy ……… 5

3. Terminologia związana z jakością ……… 7

4. Wprowadzenie do zarządzania jakością………10

5. Elementy zarządzania jakością w przedsiębiorstwie produkcyjnym……….14

6. Wprowadzanie zarządzania jakością w przedsiębiorstwie ………15

6.1. Modele systemu zarządzania jakością………18
6.2. Dokumentacja systemu zarządzania jakością ……….23
6.3. Ocena systemu zarządzania jakością………26
6.3.1 Audity jako forma oceny systemu jakości ………26
6.3.2 Metody ilościowe oceny poziomu jakości (Pareto-Lorenza), karty kontrolne,(FMEA)………35
6.3.3 Zasady kompleksowego utrzymania maszyn ……… 37
6.3.4 Prawo sześciu sigma ……… 38


7...

Czytaj więcej

Metody i sposoby dokumentowania wyników jakości.


Wprowadzenie

Rozdział 1.
Ogólna charakterystyka zagadnień z dziedziny jakości

1.1. Pojęcie jakości
1.2. Charakterystyka norm dotyczących jakości
1.2.1. Norma ISO 8402 – „Jakość i Terminologia”
1.2.2. Norma ISO 9000 – „Zarządzanie jakością i zapewnienie jakości.Wytyczne wyboru i stosowania”
1.2.3. Norma ISO 9001 – „Systemy jakości. Model zapewnieniajakości w projektowaniu, konstruowaniu, produkcji,instalowaniu i serwisie”
1.2.4. Norma ISO 9002 – „Systemy jakości. Model zapewnieniajakości w produkcji i instalowaniu”
1.2.5. Norma ISO 9003 – „Systemy jakości. Model zapewnieniajakości podczas kontroli i badań ostatecznych”
1.2.6...

Czytaj więcej

Jakość w zaopatrzeniu na przykładzie firmy XYZ.


1. Wstęp……… 3.

2. Cel i zakres pracy………5.

3. Firma XYZ………6.

3.1.Historia firmy………6.
3.2.Stan obecny firmy………7.


4. Cele w zaopatrzeniu………10.

4.1.Koszty ogólne………14.
4.2.Współpraca z dostawcami………15.
4.3.Klient jest królem (Nasz klient nasz Pan)………19.
4.4.QFD:Quality Funkction Deploytment (Rozwinięcie Funkcji Jakości) 21.


5. Wybór i ocena poddostawców………26.

5.1.Sporządzenie dokumentacji zaopatrzeniowej………28.
5.2.Wybór i ocena poddostawców własnych………29.
5.3.Dokonywanie uzgodnień z poddostawcą odnośnie zapewnienia jakości………30.

5.4.Ocena poddostawców………31.
5.5.Badanie pierwszej próbki………34.


6...

Czytaj więcej

Kompleksowe zarządzanie jakością podczas wytwarzania mebli.


Wstęp……….5

Rozdział 1.
Charakterystyka TQM definicje podstawowych pojęć jakości………9

1.1. TQM – definicje i
zakres………9
1.2. Prekursorzy TQM………13
1.2.1.W. Edwards Deming……….14
1.2.2.Philip B. Crosby……….19
1.2.3.Joseph M. Juran………23
1.2.4.Japońskie podejście do jakości……….28
1.3. Podstawowe Definicje Pojęć Jakości……….33
1.4. Metody zarządzania jakością………49
1.5. Analiza metody QFD………51
1.6. Koszty jakości……….53


Rozdział 2.
Charakterystyka obiektu badawczego ……….56

2.1. Historia powstania
obiektu………56
2.2. Struktura organizacyjna i zasady
funkcjonowania……….57
2.3. Analiza SWOT……….59
2.4. Metody dokumentowania wyników z jakości……….64
2.5. Sposoby zdobywania zamówień na

Czytaj więcej

Jakość usług hotelarskich – standard ISO 9000.


Wstęp………2

Rozdział 1.
Jakość usługi hotelarskiej w świetle literatury……….5

Rozdział 2.
Metodologia badań……….17

2.1. Pojęcie badań jakościowych……….17
2.2. Przedmiot i cele badań……….18


Rozdział 3.
Jakość usług hotelarskich………21

3.1. Rynek usług hotelarskich………21
3.2. Czynniki kształtujące jakość usług hotelarskich………24
3.3. Systemy jakości………29
3.4. System zapewnienia jakości według norm serii ISO 9000………36
3.5. Usługi hotelarskie a system ISO 9000………42


Rozdział 4.
Wzorce jakościowe w hotelarstwie w odniesieniu do materialnej infrastruktury………46

4.1. Pojęcie kategoryzacji i jej rozwój historyczny w Polsce do 1997 roku……….46
4.2...

Czytaj więcej

Wdrażanie koncepcji TQM do polskich przedsiębiorstw

Rozdział 1.
Systemy zapewnienia jakości w gospodarce rynkowej………6

1.1. Pojęcia definicji jakości………6
1.2. Podstawowe pojęcia związane z jakością………8
1.2.1. Pętla jakości………8
1.2.2. Audit jakości………8
1.3. Charakterystyka narzędzi jakości………10
1.4. Analiza jakości 12
1.4.1. Kaizen – filozofia pracy………12
1.4.2. Just in time (JIT)………18
1.4.3. Analiza rodzajów i skutków możliwych
błędów (FMEA)………23


Rozdział 2.
Ogólna charakterystyka TQM 27

2.1. Co to jest TQM?………27
2.2. Rys historyczny TQM………36
2.2.1. Prekursorzy TQM………37
2.3. Elementy TQM………48
2.4. Globalne zintegrowane zarządzanie jakością (TIQM)………52


Rozdział 3.
Zasady uzyskania certyfikatu systemu ...

Czytaj więcej

System HACCP w przemyśle spożywczym

I. Wstęp………5

Rozdział 1.
System HACCP………7Rozdział 2.
Uwarunkowania prawne………9

2.1. Prawo żywnościowe w Wspólnocie Europejskiej………9
2.1.1. System HACCP w prawodawstwie wspólnoty Europejskiej………11
2.2. Polskie przepisy prawne………14
2.2.1. Przepisy jakościowe………14
2.2.2. Polskie prawo żywnościowe………15


Rozdział 3.
System HACCP………19

3.1 Terminologia systemu HACCP………19


Rozdział 4.
Zasady systemu HACCP………21

4.1 Analiza zagrożenia………21
4.1.1. Zagrożenia………21
4.1.1.1 Zagrożenia biologiczne………22
4.1.1.2 Zagrożenia chemiczne………25
4.1.1.3 Zagrożenia fizyczne………27
4.1.2 Obszary zagrożeń………28
4.1.2.1 Surowce………28
4...

Czytaj więcej

Jakość i wdrażanie norm ISO 9000 w hurtowniach części motoryzacyjnych

1. Wstęp.

2. Cele i zakres pracy.

3. Rozdział I. Problem jakości.

Część 1.
Teoretyczne podstawy zarządzania jakością.

3.1. Pojęcia z jakości i ich charakterystyka.
3.1.1. Autorytety w dziedzinie zarządzania.
3.2. Wybrane elementy kwalitologii.
3.2.1. Przedmiot nauki o jakości.
3.2.2. Podstawowe operacje jakościowe.
3.2.3. Podejście jakościowe w badaniu i kształtowaniu przedmiotów.
3.2.4. Zastosowanie kwalitologii.
3.3. Wprowadzenie do zarządzania jakością.
3.3.1. Przegląd koncepcji zarządzania jakością.
3.3.2. Ogólny model zarządzania jakością.
3.3.3. Normalizacja w kształtowaniu jakością.
3.3.4. Terminologia.
3.4...

Czytaj więcej

Jakość obsługi klienta w banku


Wstęp………3

Rozdział I
Geneza i ewolucja bankowości………5

1.1. Powstanie banków. Rys historyczny.
1.2. Rozwój bankowości w Polsce.


Rozdział II
Polskie banki w drodze do Unii Europejskiej………15

Rozdział III
Znaczenie klienta dla banku………21

3.1. Rola kontaktów z klientem.
3.2. Procedury identyfikacji klientów.
3.3. Orientacja na klienta i bank.


Rozdział IV
Klienci banku………52Rozdział V
Produkty i usługi bankowe………65Rozdział VI
Innowacyjna działalność banków………75

6.1. Nowe produkty i usługi.
6.2. Rola personelu banku w drodze zaspokajania potrzeb klientów.
6.3...

Czytaj więcej
Zestaw prac magisterskich