Tag: praca licencjacka pedagogika wczesnoszkolna

Narkomania wśród młodzieży szkól gimnazjalnych (na przykładzie badan w XYZ) 4.25/5 (51)

Przez administrator

Wstęp Rozdział I Zjawisko narkomanii w świetle literatury 1. Geneza i pojecie narkomanii 2. Istota uzaleznienia od narkotyków 3. Fazy zazywania substancji narkotykowych 4. Charakterystyka wybranych substancji psychoaktywnych 5. Narkomania jako zjawisko społeczne 6. Przyczyny narkomanii 7. Programy profilaktyczne dla szkól Rozdział II Metodologiczne podstawy badan wlasnych 1. Problemy i…

Poczucie sensu zycia ludzi po ukonczeniu 60 – tego roku zycia. 4.23/5 (52)

Przez administrator

Wstęp………..4 Rozdział I Charakterystyka okresu póznej doroslosci i wieku starzenia sie. 1.1 Gerontologia, geragogika (gerontopedagogika), psychogeriatria – ustalenia definicyjne………..7 1.2 Biologiczne aspekty starzenia się i starosci………..10 1.3 Psychospołeczne determinanty starzenia się i starosci. Leki i niepokoje ludzi starszych………..15 1.4 Starzenie sie, osobowosc a styl zycia………..18 1.5 Aktywnosc wlasna i wsparcie…

Rola przedszkola w przygotowaniu dziecka szescioletniego do szkoly 4.38/5 (37)

Przez administrator

Wstęp……….3 Rozdział I Przedmiot i zadania pedagogiki przedszkolnej. 1.1 Cele wychowania przedszkolnego………..4 1.2 Funkcje wychowania przedszkolnego………. 5 1.3 Metody, formy i zasady pracy z dziecmi……….. 7 1.4 Czynniki rozwoju psychicznego dziecka w wieku przedszkolnym……….10 1.5 Zagadnienie dojrzalosci szkolnej……….14 1.6 Elementy wychowania przedszkolnego……….15 Rozdział II Metodologia badan wlasnych 2.1 Przedmiot badan…

Czas wolny młodzieży na przykładzie Publicznego Gimnazjum w XYZ 4.34/5 (41)

Przez administrator

Wstęp……….4 Rozdział I. Czas wolny i jego rola w życiu młodzieży na podstawie literatury przedmiotu 1. Definicje czasu wolnego i jego funkcje………. 5 2. Kategorie i aspekty czasu wolnego………. 8 3. Wybrane formy organizacji czasu wolnego………. 11 Rozdział II. Metodologia badan wlasnych 1. Przedmiot i cel badan………. 18 2. Problemy…

Rola zabawy w życiu dzieci w wieku wczesnoszkolnym 4.93/5 (870)

Przez administrator

Wstęp………. 2 Rozdział I Teoretyczne podstawy badań własnych  1.1. Definicje i teorie zabawy……….4 1.2. Klasyfikacje i rodzaje zabaw………. 15 1.3. Funkcje zabawy……….23 1.4. Zabawa w rozwoju dziecka………. 27 1.5. Możliwości wykorzystania zabaw i gier w edukacji wczesnoszkolnej………. 34 Rozdział II Metodologia badan własnych  2.1. Przedmiot i cel badan………. 41 2.2.…

Rola współpracy przedszkola z rodzicami w rozwoju dziecka 4.17/5 (47)

Przez administrator

Wstęp………. 5 Rozdział 1. Charakterystyka wieku przedszkolnego 1.1. Wlasciwosci rozwojowe charakterystyczne dla dziecka w wieku przedszkolnym ……….6 1.2. Kompetencje poznawcze i społeczne dziecka w wieku przedszkolnym ……….11 1.3. Edukacja przedszkolna i jej rola w przygotowaniu dziecka do nauki szkolnej………. 19 Rozdział 2. Znaczenie współpracy przedszkola z rodzicami 2.1. Udział rodziców…

Alkoholizm jako czynnik kryminogenny 4.22/5 (46)

Przez administrator

Wstęp ……….3 Rozdział I.Alkohol i alkoholizm 1.1.Pojęcie alkoholu………. 5 1.2.Pojęcie alkoholizmu ……….7 1.3.Objawy alkoholizmu ……….9 1.4.Fazy alkoholizmu ……….12 1.5.Leczenie i profilaktyka ……….14 Rozdział II.Przyczyny i skutki spozywania alkoholu 2.1.Przyczyny alkoholizmu ……….24 2.2.Skutki alkoholizmu ……….28 2.2.1.Skutki biologiczne ……….28 2.2.2.Skutki psychologiczne ……….29 2.2.3.Skutki społeczne ……….33 Rozdział III.Alkoholizm a przestepczosc 3.1.Aspekt wiktymologiczny ……….36…

Problem starości i starzenia w wymiarze społecznym. 4.21/5 (47)

Przez administrator

Wstęp………. 5 Rozdział 1. Starosc – zagadnienia wstepne 1.1. Pojęcie starości w socjologii………. 7 1.2. Umowny próg starosci………. 11 1.3. Periodyzacja okresu starosci ……….13 1.4. Teorie starzenia sie ……….16 Rozdział 2. Starosc jako zjawisko społeczne 2.1. Przyczyny i skutki starości demograficznej………. 24 2.2. Sytuacja demograficzna Polski na tle innych krajów…

Postrzeganie starości i stosunek młodzieży do seniorów na przykładzie XYZ 4.34/5 (44)

Przez administrator

Wstęp………… 4 Rozdział I Starznie się i starosc w świetle literatury przedmiotu 1.1. Analiza pojęćzwiazanych z tematem pracy………… 6 1.2. Proces starzenia sie………… 21 1.2.1. Demograficzne aspekty starzenia się i starosci………… 21 1.2.2. Psychospołeczne determinanty starzenia się i starosci………… 23 1.2.3. Biologiczne aspekty starzenia się i starosci………… 25 1.2.4 Zadania…

Funkcjonowanie dzieci niepełnosprawnych intelektualnie w szkole integracyjnej. 4.23/5 (47)

Przez administrator

Wstęp……….4 Rozdział I Wybrane aspekty niepełnosprawności w ujęciu teoretycznym. 1.1. Pojęcie i klasyfikacja niepelnosprawnosci……….7 1.2. Kryteria oceny i stopnie niepelnosprawnosci……….11 1.3. Niepelnosprawnosc a specjalne potrzeby edukacyjne dziecka……….16 1.4. Edukacja integracyjna jako forma ksztalcenia dzieci niepelnosprawnych……….19 Rozdział II Osoby niepelnosprawne intelektualnie w społeczenstwie. 2.1. Społeczne definiowanie osób z lekka niepelnosprawnoscia intelektualna……….25…

Gry i zabawy dziecka w wieku przedszkolnym w srodowisku domowym 4.24/5 (50)

Przez administrator

Wstęp …………2 Rozdział I Srodowisko domowe dziecka w wieku przedszkolnym. 1.1 Wyjasnienia terminologiczne …………4 1.1.1 Formy działalności dziecka w wieku przedszkolnym …………11 1.2 Pojęcie oraz funkcje zabaw i gier …………13 1.2.1 Rodzaje zabaw i gier dydaktycznych…………21 1.2.2 Rola gier i zabaw …………31 Rozdział II. Metodologia badan wlasnych 2.1 Cel, przedmiot…

Czas wolny dzieci 4.42/5 (134)

Przez administrator

Czas wolny dzieci Wstęp ……….3 Rozdział I Czas wolny dzieci w literaturze przedmiotu 1. Pojęcie i funkcje czasu wolnego ……….5 2. Formy spędzania czasu wolnego……….9 3. Rola rodziny w procesie przygotowania dzieci do racjonalnego wykorzystania czasu wolnego……….12 4. Organizacja czasu wolnego przez szkole i inne instytucje społeczne……….16 Rozdział II Metodologiczne podstawy…

Rola przedszkola w procesie przygotowania dziecka do szkoły. 4.36/5 (50)

Przez administrator

Wstęp…..3 Rozdział I Zadania pedagogiki przedszkolnej 1.1 Rys historyczny…..5 1.3 Wychowankowie przedszkola…..8 1.3 Cele i funkcje wychowania przedszkolnego….9 1.3.1 Wychowanie zdrowotne…..12 1.3.2 Wychowanie umyslowe…..16 1.3.3 Wychowanie estetyczne…..20 1.3.4 Wychowanie społeczne…..24 1.4 Metody i formy pracy z dziecmi w wieku przedszkolnym…..28 Rozdział II Metodologia badan wlasnych 2.1 Przedmiot, cel i problematyka…

Metody i srodki dydaktyczne stosowane w edukacji przedszkolnej. 4.27/5 (45)

Przez administrator

Wstęp Rozdział 1.Metody w edukacji przedszkolnej 1.1 Wyjasnienia terminologiczne pojęcia metody 1.2 Klasyfikacja metod nauczania 1.3 Charakterystyka metod nauczania 1.3.1 Metody problemowe 1.3.2 Metody waloryzacyjne ( eksponujace wartosci) 1.3.3 Metody podajace ( asymilacja wiedzy) 1.3.4 Metody praktyczne 1.3.5 Supernauczanie jako metoda ‘nowej generacji’ Rozdział 2. Pojęcie i funkcje środków dydaktycznych…

Agresja i przemoc w rodzinie. 4.25/5 (51)

Przez administrator

Wstęp Rozdział I Agresja i przemoc w świetle literatury 1.1. Pojęcie agresji i przemocy 1.2. Przemoc i agresja jako zjawisko społeczne 1.3. Rodzaje i formy przemocy 1.4. Rodzaje i formy czynnosci agresywnych Rozdział II Przyczyny, skutki agresji i przemocy w rodzinie 2.1. Uwarunkowania wystepowania przemocy w rodzinie 2.2. Źródła agresji…

Wpływ biblioterapii na rozwój dziecka 4.22/5 (88)

Przez administrator

Wstęp Rozdział I Baśnie i bajki w literaturze przedmiotu. 1. Pojęcie biblioterapii. 2. Rola baśni i bajek w życiu człowieka. 3. Charakterystyka baśni i bajek. 4. Rodzaje bajek. 4.1. Bajki psychoedukację 4.2. Bajki relaksacyjne 4.3. Bajki psychoterapeutyczne Rozdział II Biblioterapia jako forma terapii pedagogicznej. 1. Przyczyny powstawania leków u dzieci.…

Organizacja i funkcjonowanie świetlicy szkolnej na przykładzie szkoły podstawowej w XYZ 4.27/5 (91)

Przez administrator

Wstęp ………..4 Rozdział 1. Świetlica szkolna w literaturze przedmiotu 1.1 Pojęcie i zadania świetlicy szkolnej……….. 6 1.2 Zasady pracy w świetlicy ……….. 11 1.3 Metody i formy pracy w świetlicy ……….. 13 1.4 Nauczyciel świetlicy ……….. 21 Rozdział 2. Metodologiczne podstawy pracy 2.1. Przedmiot i cel pracy ………..36 2.2. Problemy…

Swietlica srodowiskowa i jej efekty w zakresię ksztalcenia i wychowania dzieci w wieku wczesnoszkolnym 4.44/5 (9)

Przez administrator

Rola świetlicy szkolnej praca magisterska Świetlica środowiskowa i jej efekty w zakresie ksztalcenia i wychowania dzieci w wieku wczesnoszkolnym Wstęp……….3 Rozdział 1. Swietlica srodowiskowa i jej zadania 1.1 Krótki rys historyczny powstania swietlic srodowiskowych……….5 1.2 Swietlica srodowiskowa w XYZ……….8 1.3 Organizacja pracy oraz funkcje i zadania swietlicy……….10 1.4 Cechy wychowawcy swietlicy sprzyjajace pracy…

Rola gier i zabaw dziecka w wieku przedszkolnym. 4.48/5 (21)

Przez administrator

Wstęp………3 Rozdział I Pobudzanie rozwoju dziecka w przedszkolu 1. Adaptacja przedszkolna a proces pobudzania rozwoju……… 5 2. Kompetencje w pobudzaniu rozwoju dziecka……… 9 3. Metody i formy pracy nauczyciela pobudzające rozwój dziecka przedszkolu……… 14 Rozdział II Znaczenie i rola zabaw i gier w życiu dziecka w wieku przedszkolnym 1. Pojęcie…

Wypalenie zawodowe Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Streszczenie…………3 Wprowadzenie…………6 Rozdział I Wypalenie zawodowe – geneza, istota, czesci skladowe. 1.1. Pojęcie wypalenia zawodowego i próby jego definiowania…………8 1.2. Trójwymiarowa koncepcja wypalenia zawodowego…………11 1.3. Proces wypalenia zawodowego – stadia i czesci skladowe…………14 Rozdział II Metody badan nad wypaleniem zawodowym. 2.1. Kwestionariusz MBI…………20 2.2. Kwestionariusz Burnout Measure…………21 2.3. Kwestionariusz Blonsteina,…

Terapeutyczny wpływ baśni i bajek na rozwój dziecka 4.32/5 (22)

Przez administrator

Wstęp…………4 Rozdział I W magicznym świecie baśni i bajek 1.1. Baśń i bajka-próba definicji …………6 1.2. Miejsce baśni w terapii pedagogicznej………… 15 1.2.1. Terapia przez baśń ………… 16 1.3. Rodzaje bajek terapeutycznych charakterystyka………… 21 1.3.1. Bajka relaksacyjna ………… 24 1.3.2. Bajka psychoedukacja ………… 26 1.3.3. Bajka psychoterapeutyczna ………… 30 Rozdział…

Wladza rodzicielska w prawie polskim. Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp………….2 Rozdział I Charakterystyka wladzy rodzicielskiej. 1. Pojęcie wladzy rodzicielskiej………….4 2. Charakter prawny wladzy rodzicielskiej………….8 3. Powstanie oraz wygasniecie wladzy rodzicielskiej………….10 4. Źródła praw dziecka i źródła ochrony tych praw………….12 Rozdział IITresc i zakres wykonywania wladzy rodzicielskiej. 1. Piecza nad osoba dziecka………….16 2. Zarzad majatkiem………….18 3. Reprezentacja dziecka………….21 4. Wykonywanie…

Efektywność zabawy w edukacji przedszkolnej 5/5 (1)

Przez administrator

Wstęp Rozdział I. Rola zabaw w edukacji przedszkolnej 1.1. Cel, zalozenia, tresci programowe edukacji przedszkolnej w Polsce. 1.2. Podstawowe metody pracy wychowawczo – dydaktycznej w przedszkolu. 1.3. Efektywność gier i zabaw w rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym. Rozdział II. Metodologia badan 2.1. Przedmiot i cel badan 2.2. Problemy i hipotezy…

Funkcjonowanie szkolne dzieci z rodzin dysfunkcyjnych. Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp Rozdział I. Zagadnienia teoretyczne 1.1. Rodzina i jej funkcje 1.2. Pojęcie rodziny dysfunkcyjnej 1.3. Dzieci w rodzinie dysfunkcyjnej 1.4. Dzieci w rodzinie dysfunkcyjnej jako jednostki zagrozone demoralizacja 1.5. Rzeczywistosc szkolna uczniów z rodzin dysfunkcyjnych Rozdział II. Metodologia badan wlasnych 2.1. Cel i przedmiot badan. Problemy badawcze. 2.2. Hipotezy badawcze.…